Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με την Ιατρική.

Κατ' αρχάς, αν αρρωστήσεις, φταις εσύ.

καὶ εἶπεν· ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσῃς τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐναντίον αὐτοῦ ποιήσῃς καὶ ἐνωτίσῃ ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ καὶ φυλάξῃς πάντα τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, πᾶσαν νόσον, ἣν ἐπήγαγον τοῖς Αἰγυπτίοις, οὐκ ἐπάξω ἐπὶ σέ· ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου ὁ ἰώμενός σε. • Εξ 15,26

Αν είσαι άρρωστος, να αρκείσαι στην πίστη. Μόνον η προσευχή και η πίστη θα σε γιατρέψουν.

ἀσθενεῖ τὶς ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ.  • Ιακ 5,14-15

Γιατί όπως λέει και στους Ψαλμούς…

εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ· τὸν εὐιλατεύοντα πάσας τὰς ἀνομίας σου, τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου • Ψλμ 103,2-3

Και ο Ιησούς είπε στην γυναίκα που του άγγιξε το ένδυμα…

ἡ πίστις σου σέσωκέ σε • Μτ 9,22 · Μκ 5,34 · Λκ 8,48

Μπορείς ακόμα να ακουμπήσεις το μαντήλι ή το ρούχο κάποιου θρησκευτικού ηγέτη.

ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ' αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐξέρχεσθαι ἀπ' αὐτῶν. • Πρξ 19,12

Προς Θεού, όμως, μην πας σε γιατρό. Ο Θεός προσβάλλεται, αν εμπιστευθείς την επιστήμη περισσότερο από τον Θεό.

καὶ ἐμαλακίσθη Ἀσὰ ἐν τῷ ἔτει τῷ ἐνάτῳ καὶ τριακοστῷ τῆς βασιλείας αὐτοῦ τοὺς πόδας, ἕως σφόδρα ἐμαλακίσθη· καὶ ἐν τῇ μαλακίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἐζήτησε τὸν Κύριον, ἀλλὰ τοὺς ἰατρούς. • Β Παρ 16,12

Τελευταία ενημέρωση: 10 Σεπτεμβρίου 2011