Ποιος ρώτησε τον Ιησού: «Γιατί δεν αποκρίνεσαι; Δες πόσα σου καταμαρτυρούν.»;

Ο Καϊάφας Ο Πιλάτος

Μτ 26,62
καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ· οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;

Μκ 15,4
ὁ δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων· οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδε πόσα σου καταμαρτυροῦσιν.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Ιουνίου 2016