Τι ώρα σταυρώθηκε ο Ιησούς;

Την 3η ώρα Μετά την 6η ώρα

Μκ 15,25
ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.

Ιω 19,14-16
ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις· ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. οἱ δὲ ἐκραύγασαν· ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς· οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Ιουνίου 2016