Ποιος ή τι είναι αντίλυτρο για τους ενάρετους;

Ο Ιησούς

ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.  • Μτ 20,28

καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.  • Μκ 10,45

ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς, ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων,  • Α Τιμ 2,5-6

Τα πλούτη τους

λύτρον ἀνδρὸς ψυχῆς ὁ ἴδιος πλοῦτος, […]  • Παρ 13,8

Κανένας και τίποτα (αφού δεν υπάρχουν ενάρετοι)

τίς γὰρ ὢν βροτός, ὅτι ἔσται ἄμεμπτος, ἢ ὡς ἐσόμενος δίκαιος γεννητὸς γυναικός;  • Ιώβ 15,14

καὶ ἐγενήθημεν ὡς ἀκάθαρτοι πάντες ἡμεῖς, ὡς ῥάκος ἀποκαθημένης πᾶσα ἡ δικαιοσύνη ἡμῶν· […]  • Ησ 64,6

καθὼς γέγραπται ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος οὐδὲ εἷς,  • Ρωμ 3,10

Τελευταία ενημέρωση: 15 Δεκεμβρίου 2014