Τι έλεγε η επιγραφή πάνω από το κεφάλι του Ιησού;

Αυτός είναι ο Ιησούς ο βασιλιάς των Ιουδαίων

καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην· οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.  • Μτ 27,37

Ο βασιλιάς των Ιουδαίων

καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη· ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.  • Μκ 15,26

Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων

Ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ᾿ αὐτῷ γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ῥωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.  • Λκ 23,38

Ιησούς ο Ναζωραίος ο βασιλιάς των Ιουδαίων

ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον· Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.  • Ιω 19,19

Τελευταία ενημέρωση: 6 Ιουνίου 2016