ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Κεφάλαιο 1
Ο διάδοχος του Ιούδα
1,1Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν(1,1-2)
(1,1) "Το πρώτο βιβλίο [το Ευαγγέλιο του Λουκά], το έγραψα για τα πάντα, Θεόφιλε, που ο Ιησούς άρχισε να κάνει και να διδάσκει"
(1,2) "έως την ημέρα που ανελήφθη, αφού επέλεξε τους αποστόλους μέσω του Αγίου Πνεύματος και τους έδωσε εντολές."
Κατέγραψαν τα ευαγγέλια όλα όσα έκανε ο Ιησούς;
1,2ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος Ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη·
1,3οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.(1,3.9) Ο Ιησούς ανελήφθη στους ουρανούς 40 ημέρες μετά την ανάστασή του.
Πότε ανελήφθη ο Ιησούς στον ουρανό;
(1,3) "Στους οποίους παρουσιάστηκε ζωντανός μετά τα πάθη του με πολλές αποδείξεις και εμφανιζόταν σε αυτούς για σαράντα ημέρες και τους μιλούσε σχετικά με την βασιλεία του Θεού."
1,4καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου·(1,4) "Και καθώς συνευρισκόταν μαζί τους, τούς παρήγγειλε να μην φύγουν από την Ιερουσαλήμ […]"
Πού είπε ο Ιησούς στους μαθητές του να πάνε μετά την ανάστασή του;
1,5ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.
1,6Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ;
1,7εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ,
1,8ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.(1,8) "αλλά θα πάρετε δύναμη που θα έρθει σε σας από το Άγιο Πνεύμα και θα γίνετε μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ, την Ιουδαία, την Σαμάρεια και στις άκρες της γης."
Πρέπει να κηρύττονται τα Ευαγγέλια σε όλους τους ανθρώπους;
1,9καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.(1,9) "Και όταν τα είπε αυτά υψώθηκε και ένα σύννεφο τον παρέλαβε μπροστά στα μάτια τους."
1,10καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ,(1,10-11) Ενώ ο Ιησούς ανέβαινε στους ουρανούς, δύο άντρες στα λευκά στάθηκαν και είπαν στους μαθητές ότι ο Ιησούς θα επιστρέψει κατά τον ίδιο τρόπο που μόλις τους άφησε (με διακτινισμό μέσω τηλεμεταφορέα).
(1,10) "Ενώ κοιτούσαν τον ουρανό καθώς εκείνος ανέβαινε, δυο άντρες στα λευκά στάθηκαν δίπλα τους."
(1,11) "οι οποίοι και είπαν: «Γαλιλαίοι, γιατί κοιτάτε τον ουρανό; Ο Ιησούς, όπως ανελήφθη στους ουρανούς, με τον ίδιο τρόπο θα τον δείτε και να επιστρέφει."
Ο στίχος αυτός χρησιμοποιήθηκε από κάποιον Δομινικανό μοναχό για να αποθαρρύνει την χρήση του τηλεσκοπίου του Γαλιλαίου (Προσοχή στο λογοπαίγνιο με το όνομα του Γαλιλαίου και τους «Γαλιλαίους»)
1,11οἳ καὶ εἶπον· ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.
1,12Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου ἐλαιῶνος, ὅ ἔστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλήμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν.
1,13καὶ ὅτε εἰσῆλθον, ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῷον οὗ ἦσαν καταμένοντες, ὅ τε Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Ματθαῖος, Ἰάκωβος Ἀλφαίου καὶ Σίμων ὁ Ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας Ἰακώβου.(1,13-24)
(1,13) "[…] ο Πέτρος και ο Ιάκωβος, ο Ιάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου και ο Σίμων ο ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου."
Ποιοι ήταν οι δώδεκα μαθητές του Ιησού;
1,14οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει σὺν γυναιξὶ καὶ Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.
1,15Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν εἶπεν· ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσιν·(1,15) "[…] Σε σύνολο ήταν περίπου εκατόν είκοσι άτομα."
Πόσοι πιστοί παρευρίσκονταν κατά την ανάληψη του Ιησού;
1,16ἄνδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφὴν ταύτην ἣν προεῖπε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διὰ στόματος Δαυῒδ περὶ Ἰούδα τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσι τὸν Ἰησοῦν,(1,16) "Άνδρες αδελφοί, έπρεπε να εκπληρωθεί η προφητεία που προείπε το Άγιο Πνεύμα που μίλησε με το στόμα του Δαβίδ σχετικά με τον Ιούδα που έγινε ο οδηγός εκείων που συνέλαβαν τον Ιησού."
Πότε δόθηκε το Άγιο Πνεύμα;
1,17ὅτι κατηριθμημένος ἦν σὺν ἡμῖν καὶ ἔλαχε τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης.
1,18οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος ἐλάκησε μέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ·(1,18) "Ο άνθρωπος αυτός αγόρασε ένα χωράφι […] και πέφτοντας μπροστά σκίστηκε η κοιλιά του […] και πετάχτηκαν έξω τα εντόσθιά του."
Ποιος αγόρασε το κτήμα του κεραμιδά;
Πώς πέθανε ο Ιούδας;
Τι έκανε ο Ιούδας με τα αργύρια;
1,19καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἀκελδαμᾶ, τουτέστι χωρίον αἵματος.
1,20γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ ψαλμῶν· γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος καὶ μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ· καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι ἕτερος.
1,21δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ ἐν ᾧ εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾿ ἡμᾶς ὁ Κύριος Ἰησοῦς,
1,22ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήφθη ἀφ᾿ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ γενέσθαι σὺν ἡμῖν ἕνα τούτων.
1,23Καὶ ἔστησαν δύο, Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν, ὃς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος, καὶ Ματθίαν,
1,24καὶ προσευξάμενοι εἶπον· σὺ Κύριε, καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα,(1,24) "και προσευχήθηκαν: «Εσύ Κύριε, που γνωρίζεις τις καρδιές όλων των ανθρώπων, δείξε ποιον να επιλέξω από αυτούς τους δύο»"
Είναι ο Θεός παντογνώστης;
Ξέρει ο Θεός τι υπάρχει στην καρδιά μας;
1,25λαβεῖν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, ἐξ ἧς παρέβη Ἰούδας πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον.
1,26καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτῶν, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Ματθίαν, καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων.(1,26) "Έδωσαν τους κλήρους και ο κλήρος έπεσε στον Ματθία και αυτός κατατάχθηκε με τους ένδεκα αποστόλους."
Η αντικατάσταση του Ιούδα έγινε με κλήρο.
Καταδικάζει η Βίβλος τον τζόγο;
Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιουλίου 2016