ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 1
Βάπτιση και πρώτα θαύματα
1,1Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
1,2Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου·

(1,2) "Όπως έχει γραφτεί στους προφήτες: να, στέλνω τον άγγελό μου μπροστά σου, ο οποίος θα κατασκευάσει τον δρόμο σου, μπροστά σου."
Ο Μάρκος ισχυρίζεται ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής εκπλήρωσε την προφητεία που δίνεται στο βιβλίο του Μαλαχία (3,1, 4,1.5). Όμως η προφητεία του Μαλαχία λέει ότι ο Θεός θα στείλει τον Ηλία «πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ» η οποία «ἡμέρα Κυρίου ἔρχεται καιομένη ὡς κλίβανος καὶ φλέξει αὐτούς». Αλλά ο Ιωάννης ο βαπτιστής αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είναι ο Ηλίας (Ιω 1,21) και άλλωστε δεν κάηκε κανείς μετά την εμφάνιση του Ιωάννη.

Η φράση «όπως έχει γραφτεί στους προφήτες» δεν υπάρχει στα παλαιότερα και καλύτερα ελληνικά χειρόγραφα, τα οποία λένε «όπως έχει γραφτεί στον Ησαΐα». Οι αντιγραφείς άλλαξαν το κείμενο για να διορθώσουν την λανθασμένη απόδοση του χωρίου στον Ησαΐα αφού το πρώτο μέρος του χωρίου («Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου») βρίσκεται στην Έξοδο (Εξ 23,20) και το βιβλίο του Μαλαχία (Μαλ 3,1) (βλ. Bart D. Ehrman, Misquoting Jesus: The story behind who changed the Bible and why, (2005), p. 94-95.)

1,3φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ,
1,4ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
1,5καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
1,6ἦν δὲ ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον.
1,7καὶ ἐκήρυσσε λέγων· ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ.
1,8ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.
1,9Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην.(1,9-11)
(1,9)"Εκείνες τις ημέρες ο Ιησούς ήρθε από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη."
(1,10) "Και αμέσως μόλις αναδύθηκε από το νερό είδε να σχίζονται οι ουρανοί και το Πνεύμα να κατεβαίνει σε αυτόν με την μορφή περιστεριού."
(1,11) "Και ακούστηκε μία φωνή από τον ουρανό: «Εσύ είσαι ο αγαπητός γιος μου […]»"
Απευθύνθηκε ο Θεός στον Ιησού μετά την βάφτισή του;
1,10καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ Πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾿ αὐτόν·
1,11καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν· σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ ηὐδόκησα.
1,12Καὶ εὐθέως τὸ Πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον·(1,12-13)
(1,12) "Και αμέσως το Πνεύμα τον πήγε στην έρημο."
(1,13) "Και βρισκόταν εκεί στην έρημο για σαράντα ημέρες και τον έβαζε σε πειρασμό ο σατανάς […]"
Τι έκανε ο Ιησούς μετά την βάπτισή του;
1,13καὶ ἦν ἐκεῖ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.
1,14Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ(1,14-17) Τι συνέβη πρώτα; η κλήση των Πέτρου και Ανδρέα ή η φυλάκιση του Ιωάννη του βαπτιστή;
(1,14) "Αφού συνελήφθη ο Ιωάννης, ο Ιησούς ήρθε στην Γαλιλαία και κήρυττε το ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού"

(1,16) "Καθώς περπατούσε κοντά στην θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και τον Ανδρέα, τον αδελφό του Σίμωνα, που έριχναν δίχτυ στην θάλασσα· διότι ήταν ψαράδες."
(1,17) "Και ο Ιησούς τους είπε: «Ελάτε μαζί μου και θα γίνετε ψαράδες ανθρώπων.»"

1,15καὶ λέγων ὅτι πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
1,16Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τοῦ Σίμωνος, βάλλοντας ἀμφίβληστρον ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς·
1,17καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
1,18καὶ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.
1,19Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα,
1,20καὶ εὐθέως ἐκάλεσεν αὐτούς. καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.
1,21Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καπερναούμ· καὶ εὐθέως τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκε.(1,21.29) Πού ζούσαν οι Πέτρος και Ανδρέας;
(1,21) "Και πηγαίνουν στην Καπερναούμ· και αμέσως τα Σάββατα πήγαινε στην συναγωγή και δίδασκε."
1,22καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.
1,23Καὶ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξε(1,23-26) Ο Ιησούς διώχνει ένα «ακάθαρτο πνεύμα».
(1,23) "Στην συναγωγή ήταν ένας άνθρωπος με ακάθαρτο πνεύμα και φώναξε:"
(1,24) "«Άσε μας· τι [κοινό έχουμε] εμείς και εσύ, Ιησού Ναζαρηνέ; Ήρθες να μας καταδικάσεις; Διότι γνωρίζω ποιος είσαι, ο άγιος του Θεού.»"
Είναι «του Θεού» όσοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός;
(1,25) "Ο Ιησούς τον επέπληξε λέγωντας: «Κλείσε το στόμα σου και βγες από αυτόν.»"
(1,26) "Το ακάθαρτο πνεύμα τον σπάραξε και αφού έβγαλε δυνατή φωνή, βγήκε από αυτόν."
1,24λέγων· ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ.
1,25καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων· φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.
1,26καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ κράξαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.
1,27καὶ ἐθαμβήθησαν πάντες, ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας· τί ἐστι τοῦτο; τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη, ὅτι κατ᾿ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;
1,28καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.
1,29Καὶ εὐθέως ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.(1,29) "Και αμέσως όταν βγήκαν από την συναγωγή, πήγαν στο σπίτι του Σίμωνα και του Ανδρέα μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη."
1,30ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα. καὶ εὐθέως λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς.(1,30-31) Η πεθερά του Πέτρου ήταν άρρωστη με πυρετό. Ο Ιησούς την θεράπευσε πιάνοντας το χέρι της, ώστε να τους υπηρετήσει. (Η πεθερά του Πέτρου; Ο πρώτος Πάπας ήταν παντρεμένος;)
(1,30) "Η πεθερά του Σίμωνα ήταν κατάκοιτη με πυρετό. Και αμέσως του μίλησαν για αυτήν."
(1,31) "Αφού πλησίασε, την σήκωσε κρατώντας την από το χέρι και ο πυρετός την εγκατέλειψε και αυτή τους υπηρέτησε."
1,31καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς εὐθέως, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.
1,32Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους.(1,32-34) Ο Ιησούς θεραπεύει όλους τους ασθενείς διώχνοντας τους δαίμονες. Οι δαίμονες γνωρίζουν τον Ιησού και αυτός γι' αυτόν τον λόγο δεν τους άφηνε να μιλάνε.
(1,32) "Το βραδάκι, όταν έδυσε ο ήλιος, του έφεραν όλους τους ασθενείς και τους δαιμονισμένους."
(1,34) "Και θεράπευσε πολλούς ασθενείς από διάφορες ασθένειες και έδιωξε πολλούς δαίμονες και δεν άφηνε τα διαμόνια να μιλούν, διότι ήξεραν ότι αυτός είναι ο Χριστός."
1,33καὶ ἦν ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν θύραν.
1,34καὶ ἐθεράπευσε πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλε, καὶ οὐκ ἤφιε λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτὸν Χριστὸν εἶναι.
1,35Καὶ πρωῒ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθε καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον, κἀκεῖ προσηύχετο.
1,36καὶ κατεδίωξαν αὐτὸν ὁ Σίμων καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ,
1,37καὶ εὑρόντες αὐτὸν λέγουσιν αὐτῷ ὅτι πάντες σε ζητοῦσι.
1,38καὶ λέγει αὐτοῖς· ἄγωμεν εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω· εἰς τοῦτο γὰρ ἐξελήλυθα.
1,39καὶ ἦν κηρύσσων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.(1,39) "και κήρυττε στις συναγωγές σε όλη την Γαλιλαία και έδιωχνε τους δαίμονες."
1,40Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.
1,41ὁ δὲ Ἰησοῦς σπλαγχνισθείς, ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ· θέλω, καθαρίσθητι.(1,41) "Ο Ιησούς, τον σπλαχνίστηκε και αφού άπλωσε το χέρι του, του λέει: «Θέλω, καθαρίσου.»"
Μερικά χειρόγραφα αναφέρουν ότι ο Ιησούς θύμωσε και όχι ότι τον λυπήθηκε. Ο Bart Ehrman στο βιβλίο του Misquoting Jesus (σελ. 133-138) υποστηρίζει ότι το πρωτότυπο κείμενο λέει ότι ο Ιησούς αντέδρασε οργισμένα. Αλλάχθηκε αργότερα από τους αντιγραφείς, ώστε ο στίχος αυτός να γίνει λιγότερο προβληματικός.
1,42καὶ εἰπόντος αὐτοῦ εὐθέως ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη.
1,43καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθέως ἐξέβαλεν αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ·
1,44ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλ᾿ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξε Μωϋσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
1,45ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλ᾿ ἔξω ἐν ἐρήμοις τόποις ἦν· καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πανταχόθεν.
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουλίου 2016