ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 10
Μερικές διδαχές
10,1Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας διὰ τοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει, πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς.
10,2καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν.
10,3ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωϋσῆς;
10,4οἱ δὲ εἶπον· ἐπέτρεψε Μωϋσῆς βιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι.
10,5καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην·
10,6ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς ὁ Θεός·(10,6) "Από την αρχή της δημιουργίας, ο Θεός έπλασε έναν άνδρα και μία γυναίκα."
Ο Ιησούς πίστευε ότι οι Αδάμ και η Εύα πλάστηκαν από την αρχή της δημιουργίας. Αλλά το σύμπαν έχει ηλικία 13,8 δισεκατομμύρια έτη, η Γη 4,6 δισεκατομμύρια έτη και το ανθρώπινο είδος εμφανίστηκε (ανάλογα με το πώς ορίζει κανείς το ανθρώπινο είδος) πριν από 1-2 εκατομμύρια χρόνια. AIG: The Gospel — Evidence for Creation
10,7ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.
10,8ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ μία σάρξ·
10,9ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. (10,9-12) Αφού οι διαζευγμένοι είναι μοιχοί και η τιμωρία για την μοιχεία είναι ο θάνατος (Λευ 20,10), μήπως θα έπρεπε να σκοτώσουμε όλους τους διαζευγμένους;
Επιτρέπεται το διαζύγιο;
Επιτρέπεται η πολυγαμία;
(10,9) "Αυτό, λοιπόν, που ο Θεός ένωσε, ας μην το χωρίσει άνθρωπος."
(10,11) "Και τους λέει: «Όποιος χωρίσει την γυναίκα του και παντρευτεί άλλην, διαπράττει μοιχεία.»"
(10,12) "Και αν μία γυναίκα χωρισμένη, παντρευτεί άλλον, διαπράττει μοιχεία."
10,10καὶ εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν,
10,11καὶ λέγει αὐτοῖς· ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ᾿ αὐτήν·
10,12καὶ ἐὰν γυνὴ ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα γαμηθῇ ἄλλῳ, μοιχᾶται.
10,13Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία, ἵνα αὐτῶν ἅψηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμων τοῖς προσφέρουσιν.
10,14ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
10,15ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.(10,15) "«Αμήν, σας λέω, όποιος δεν δεχθεί την βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θα μπει σε αυτήν.»"
Είναι καλό να είμαστε σαν παιδιά;
10,16καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ κατηυλόγει τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾿ αὐτά.
10,17Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
10,18ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰμὴ εἷς ὁ Θεός. (10,18) "Ο Ιησούς του είπε: «Γιατί με καλείς καλό; Κανείς δεν είναι αγαθός παρά μόνον ο Θεός.»"
Ο Ιησούς λέει ότι μόνον ο Θεός είναι καλός. Επίσης υποννοεί ότι δεν είναι ούτε καλός ούτε ο Θεός.
Έχει υπάρξει ποτέ κανένας καλός άνθρωπος;
Είναι ο Ιησούς ο Θεός;
10,19τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, μὴ ἀποστερήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα.(10,19) "«Τις εντολές τις γνωρίζεις· μην μοιχεύσεις, μην σκοτώσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, μην αποστερήσεις, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα.»"
Ο Ιησούς απαριθμεί τις «δέκα εντολές» αλλά λέει μόνον έξι και είναι όλες κοσμικές και καμία θρησκευτική. Επίσης μία από αυτές δεν περιλαμβάνεται στις λεγόμενες Δέκα Εντολές: "μην αποστερήσεις".
Ποια ήταν η έκτη εντολή του Ιησού;
Είναι κακό να σκοτώνουμε;
Πειράζει αν κλέβουμε;
10,20ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου.
10,21ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἕν σε ὑστερεῖ· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι, ἄρας τὸν σταυρόν σου.
10,22ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.
10,23Καὶ περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελεύσονται! (10,23-25) Οι πλούσιοι δεν πάνε στον Παράδεισο.
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με τους πλουσίους.
(10,23) "Ο Ιησούς αφού κοίταξε τους μαθητές του είπε: «Πόσο δύσκολα θα μπουν στην βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν χρήματα!»"

(10,25) "«Είναι πιο εύκολο για μία καμήλα να περάσει από το μάτι της βελόνας παρά να μπει πλούσιος στην βασιλεία του Θεού.»"
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι με την λέξη «κάμηλος» εννοείται το χοντρό σκοινί και όχι η καμήλα.

10,24οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς· τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστι τοὺς πεποιθότας ἐπὶ χρήμασιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν·
10,25εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν.
10,26οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς ἑαυτούς· καὶ τίς δύναται σωθῆναι;
10,27ἐμβλέψας αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγει· παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον, ἀλλ᾿ οὐ παρὰ Θεῷ· πάντα γὰρ δυνατά ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ.(10,27) "Ο Ιησούς τους κοίταξε και είπε: «Για τους ανθρώπους είναι αδύνατο αλλά όχι για τον θεό· διότι όλα είναι δυνατά στον Θεό.»"
Είναι ο Θεός παντοδύναμος;
10,28Ἤρξατο ὁ Πέτρος λέγειν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι.
10,29ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου,(10,29-30) Εγκαταλείψτε οικογένεια και ο Ιησούς θα σας ανταμείψει.
(10,29) "Ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Αμήν, σας λέω ότι όποιος εγκατέλειψε σπίτι ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια για χάρη μου και για χάρη του ευαγγελίου,»"
(10,30) "θα λάβει σε αυτήν την ζωή εκατονταπλάσια σπίτια, αδελφούς, αδελφές, μητέρες, πατέρες, παιδιά, χωράφια και διωγμούς και στο μέλλον, αιώνια ζωή."
10,30ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ πατέρα καὶ μητέρα καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.
10,31πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.
10,32Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα· καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, καὶ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν,
10,33ὅτι ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι,

(10,33-34) Ο Ιησούς εξηγεί για άλλη μία φορά (βλ. Μκ 8,31) στους μαθητές του για τον θάνατο και την ανάστασή του. Όμως σύμφωνα με τον Ιωάννη (20,9) οι μαθητές «οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν […] ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι».
Είχε προειδοποιήσει ο Ιησούς τους μαθητές του για τον θάνατο και την ανάστασή του;
(10,33) "«ότι να, ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα ο υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και τους γραμματείς, θα καταδικαστεί σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους ειδωλολάτρες»"
(10,34) "«και θα τον εμπαίξουν, θα τον ματιγώσουν, θα τον φτύσουν και θα τον σκοτώσουν και θα αναστηθεί την τρίτη ημέρα.»"

10,34καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.
10,35Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν.(10,35-37)
(10,35) "Και τον πλησιάζουν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γιοι του Ζεβεδαίου και του λένε: «Δάσκαλε, θέλουμε αυτό που θα ζητήσουμε, να μας το κάνεις.»"
(10,36) "Αυτός είπε: «Τι θέλετε να σας κάνω;»"
(10,37) "Αυτοί είπαν: «Όταν δοξαστείς, να καθίσουμε δεξιά σου και αριστερά σου.»"
Ποιος ζήτησε από τον Ιησού να καθίσουν οι Ιάκωβος και Ιωάννης εκατέρωθεν του Ιησού στους ουρανούς;
10,36ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν;
10,37οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου.
10,38ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι;
10,39οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δυνάμεθα. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· τὸ μὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε·
10,40τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾿ οἷς ἡτοίμασται.
10,41Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.
10,42ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς· οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν·(10,42-44)
(10,42) "Ο Ιησούς τους προσκάλεσε και τους είπε: «Ξέρετε ότι αυτοί που νομίζουν ότι άρχουν τα [ειδωλολατρικά] έθνη, τα κατακυριεύουν και οι ανώτεροί τους τούς καταδυναστεύουν.»"
(10,43) "«Αλλά μεταξύ σας δεν θα είναι έτσι, όποιος θέλει να είναι μεγάλος ανάμεσά σας, θα είναι υπηρέτης σας»"
(10,44) "«και όποιος θέλει να γίνει πρώτος ανάμεσά σας, θα είναι δούλος όλων»"
Εγκρίνει ο Θεός την δουλεία;
10,43οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος,
10,44καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος·
10,45καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.(10,45) "«διότι ο υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να υπηρετηθεί αλλά να υπηρετήσει και να δώσει την ψυχή του ως αντίλυτρο για πολλές.»"
Ο Ιησούς έδωσε τον εαυτό του αντίλυτρο για κάποιους ή για όλους;
Ποιος (ή τι) είναι αντίλυτρο για τους ενάρετους;
10,46Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεριχώ. καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἱεριχὼ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ, ὁ υἱὸς Τιμαίου Βαρτιμαῖος τυφλὸς ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν.(10,46) "Και έρχονται στην Ιεριχώ. Και καθώς έβγαινε από την Ιεριχώ, με τους μαθητές του και μεγάλο όχλο, ο τυφλός γιος του Τιμαίου, ο Βαρτιμαίος, καθόταν στον δρόμο και ζητιάνευε."
Πόσοι τυφλοί θεραπεύτηκαν κοντά στην Ιεριχώ;
Πότε θεραπεύτηκε ο τυφλός (ή οι τυφλοί);
10,47καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖός ἐστιν, ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν· υἱὲ Δαυῒδ Ἰησοῦ, ἐλέησόν με.
10,48καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ· ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με.
10,49καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπε· φωνήσατε αὐτόν· καὶ φωνοῦσι τὸν τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ· θάρσει, ἔγειρε· φωνεῖ σε.
10,50ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
10,51καὶ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ· ῥαββουνί, ἵνα ἀναβλέψω.
10,52καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ὕπαγε, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ εὐθέως ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει τῷ Ἰησοῦ ἐν τῇ ὁδῷ. (10,52) "Τότε ο Ιησούς του είπε: «Πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε.» Και αμέσως είδε και ακολούθησε τον Ιησού στον δρόμο."
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουλίου 2016