ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 13
Σημάδια του τέλους του κόσμου
13,1Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ· διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί.
13,2καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ· βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ.
13,3Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ, ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας·
13,4εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι;(13,4-37) Τo τέλος του κόσμου θα σηματοδοτηθεί από πολλούς ψευδοχριστούς που θα παραπλανήσουν πολλούς (στ. 6), πολέμους και φήμες πολέμων (στ. 7) θα εξεγερθεί τα έθνη και τα βασίλεια το ένα κατά του άλλου, θα γίνουν σεισμοί, θα υπάρχει λιμός και θα γίνουν ταραχές (στ. 8). Και αυτά θα είναι μόνο η αρχή (στ. 9). Οι πιστοί θα δέρνονται στις συναγωγές και θα δικάζονται (στ. 9), θα κηρυχθεί το ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη (στ. 10), θα σκοτώνονται τα αδέρφια μεταξύ τους και οι γονείς με τα παιδιά (στ. 12), θα μισούν τους πιστούς του Ιησού (στ. 12). Αλλά όποιος αντέξει μέχρι το τέλος, θα σωθεί (στ. 13). (Γιούπι!!)
Θα γίνουν μερικά ακόμα πραματάκια πριν έρθει το τέλος: το βδέλυγμα της ερήμωσης θα στέκεται εκεί που πρέπει να στέκεται (στ. 14), θα υπάρχει τέτοια θλίψη που δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά (στ. 19) θα εμφανιστούν πολλοί ψευδοχριστοί και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν σημεία και τέρατα (στ. 22), ο ήλιος και το φεγγάρι θα σκοτεινιάσουν και τα αστέρια θα πέσουν (στ. 24-25) και τότε ο υιός του ανθρώπου θα εμφανιστεί με όλη την δύναμη και την δόξα του (στ. 26).
Α, και όλα αυτά θα γίνουν κατά την διάρκεια της ζωής του Ιησού και των συγχρόνων του. (στ. 30).
Ή ίσως και όχι. Άλλωστε ούτε ο ίδιος ο Ιησούς ήξερε (στ. 36) και συχνά μιλούσε για πράγματα για τα οποία δεν είχε ιδέα (βλ. Μκ 13,32).
(13,3) "Καθώς κάθονταν στο όρος των ελαιών απέναντι από τον ναό, τον ρώτησαν κατ' ιδίαν οι Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης και Ανδρέας:"
(13,4) "«Πες μας πότε θα γίνουν αυτά και ποια θα είναι τα σημάδια ότι όλα αυτά θα γίνουν;»"
(13,5) "Ο Ιησούς άρχισε να τους λέει: «Προσέξτε να μην σας παραπλανήσει κανείς.»"
(13,6) "«Θα έρθουν πολλοί με το όνομά μου λέγοντας είναι εγώ και θα παραπλανήσουν πολλούς.»"
(13,7) "«Όταν ακούσετε πολέμους και φήμες πολέμων, μην ταραχθείτε· διότι πρέπει να γίνουν αλλά δεν θα είναι το τέλος.»"
(13,8) "«Θα εξεγερθούν το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου και θα γίνουν σεισμοί σε διαφόρους τόπους και θα υπάρχουν λιμοί και ταραχές.»"
(13,9) "«Αυτά θα είναι η αρχή του πόνου. Να προσέξετε τους εαυτούς σας. Διότι θα σας παραδώσουν σε συνεδριάσεις και στις συναγωγές θα σας δέρνουν και θα σταθήτε [κατηγορούμενοι] μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλείς εξαιτίας μου και θα μαρτυρήσετε για αυτά.»"
(13,10) "«Πρώτα όμως θα έχει κηρυχθεί σε όλα τα έθνη το ευαγγέλιο.»"
(13,11) "Και όταν σας οδηγήσουν [στο δικαστήριο] μην προετοιμάζετε τι θα πείτε ούτε να μελετάτε αλλά ό,τι σας δοθεί εκείνη τηνώρα, αυτό να λέτε· διότι δεν θα μιλάτε εσείς αλλά το Άγιο Πνεύμα.»"
Το Άγιο Πνεύμα θα μιλάει μέσα από τους πιστούς.
(13,12) "«Αδελφός θα σκοτώνει αδελφό και πατέρας το παιδί και θα επναστατήσουν τα παιδιά κατά των γονέων και θα τους σκοτώσουν.»"
(13,13) "Θα σας μισούν εξαιτίας μου· όποιος όμως αντέξει, αυτός θα σωθεί."
Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να σωθεί;
(13,14) "«Όταν, λοιπόν, δείτε το βδέλυγμα της ερήμωσης, για το οποίο μίλησε ο προφήτης Δανιήλ, να στέκεται σε άγιο τόπο —ο αναγνώστης ας καταλάβει— τότε όσοι είναι στην Ιουδαία να πάρουν τα βουνά.»"
13,5ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.
13,6πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.
13,7ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω τὸ τέλος.
13,8ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ ταραχαί.
13,9ἀρχαὶ ὠδίνων ταῦτα. Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς. παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
13,10καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη δεῖ πρῶτον κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον.
13,11ὅταν δὲ ἀγάγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε, μηδὲ μελετᾶτε, ἀλλ᾿ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, τοῦτο λαλεῖτε· οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.
13,12παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς.
13,13καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.
13,14Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ὅπου οὐ δεῖ — ὁ ἀναγινώσκων νοείτω — τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη,
13,15ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω εἰς τὴν οἰκίαν μηδὲ εἰσελθέτω ἆραί τι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,
13,16καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν ὢν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ.
13,17οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.(13,17) "«Αλίμονο στις εγκύους και στις θηλάζουμες εκείνες τις ημέρες.»"
13,18προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος.
13,19ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις, οἵα οὐ γέγονε τοιαύτη ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως ἧς ἔκτισεν ὁ Θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται.(13,19) "«Εκείνες τις ημέρες θα υπάρχει τέτοια θλίψη, που δεν υπήρξε ποτέ από την αρχή της δημιουργίας την οποία δημιούργησε ο Θεός ως τώρα και ούτε θα υπάρξει ποτέ.»"
13,20καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσε Κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσε τὰς ἡμέρας.
13,21καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός, ἰδοὺ ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε.(13,21) "«Και αν κάποιος σας πει: Να εδώ είναι ο Χριστός, να εκεί, μην τον πιστεύετε.»"
13,22ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.(13,22) "«Διότι θα εμφανιστούν ψευδοχριστοί και ψευδοπροφήτες και θα κάνουν σημεία και τέρατα για να παραπλανήσουν, αν είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς.»"
13,23ὑμεῖς δὲ βλέπετε· ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν ἅπαντα.
13,24Ἀλλ᾿ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς,(13,24) "«Αλλά εκείνες τις ημέρες μετά από εκείνη την θλίψη, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη δεν θα φέγγει»"
Ο Ιησούς πίστευε ότι το φεγγάρι εκπέμπει δικό του φως.
13,25καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες, καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται.(13,25) "«και τα αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό και οι δυνάμεις του ουρανού θα διαταραχθούν.»"
Ο Ιησούς πίστευε ότι τα αστέρια είναι λαμπάκια στον ουρανό μερικά χιλιόμετρα πάνω απο τα κεφάλια μας.
13,26καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης.(13,26) "«Και τότε θα δουν τον υιό του ανθρώπου να έρχεται σε σύννεφο με πολλή δύναμη και δόξα.»"
Θα είναι η δεύτερη παρουσία του Ιησού ορατή σε όλους;
13,27καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ἀπ' ἄκρου τῆς γῆς ἕως ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ.
13,28Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν αὐτῆς ὁ κλάδος ἤδη γένηται ἁπαλὸς καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·
13,29οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.
13,30ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ πάντα ταῦτα γένηται.(13,30) "«Αμήν, σας λέω ότι δεν θα περάσει αυτή η γενιά μέχρι να συμβούν όλα αυτά.»"
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με το τέλος του κόσμου.
13,31ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ ἐμοὶ λόγοι οὐ μὴ παρελεύσονται.(13,31) "«Ο ουρανός και η γη θα φύγουν κάποτε αλλά τα λόγια μου δεν θα περάσουν.»"
Θα υπάρχει η γη για πάντα;
13,32Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ, οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ.(13,32) "Σχετικά με την ημέρα και την ώρα, κανείς δεν τα γνωρίζει, ούτε οι άγγελοι που είναι στον ουρανό, ούτε ο υιός παρά μόνον ο πατέρας.»"
Ήξερε ο Ιησούς τα πάντα;
13,33Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσθε· οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν.
13,34ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος, ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, καὶ ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ.
13,35γρηγορεῖτε οὖν· οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ὀψὲ ἢ μεσονυκτίου ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωΐ·
13,36μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας.
13,37ἃ δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω· γρηγορεῖτε.
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουλίου 2016