ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 16
Ανάσταση
16,1Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. (16,1-20)
(16,1) "Όταν περνούσε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία του Ιακώβου και η Σαλώμη αγόρασαν αρώματα για να πάνε και να τον αλείψουν."
Πόσες γυναίκες πήγαν στο μνήμα;
(16,2) "Και πολύ πρωί της μίας του Σαββάτου, όταν ανέτειλε ο ήλιος, πηγαίνουν στο μνήμα."
Πότε έφτασαν οι γυναίκες (ή η γυναίκα) στο μνήμα;

(16,4) "Όταν κοίταξαν, είδαν ότι ο βράχος είχε κυλιστεί· και ήταν πολύ μεγάλος."
Ήταν ο τάφος ανοικτός ή κλειστός όταν έφτασαν οι γυναίκες (ή η γυναίκα);

16,2καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου.
16,3καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;
16,4καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα.
16,5καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν.(16,5) "Και όταν μπήκαν στο μνήμα, είδαν έναν νέο να κάθεται στα δεξιά, με λευκό ένδυμα και τρόμαξαν."
Ποιον είδαν οι γυναίκες (ή η γυναίκα) στον τάφο;
Ήταν o/οι άνδρες/άγγελοι μέσα στον τάφο ή απ' έξω;
Κάθονταν ή στέκονταν οι άνδρες (ή οι άγγελοι);
16,6ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν.(16,6-8) Ο ασπροντυμένος νέος είπε στις γυναίκες ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Οι γυναίκες έφυγαν τρέχοντας και δεν το είπαν σε κανέναν. Αυτό είναι το τέλος του Ευαγγελίου του Μάρκου στα πρώτα χειρόγραφα.
(16,6) "Αυτός τις λέει: «Μην φοβάστε, ζητάτε τον Ιησού τον Ναζαρηνό τον σταυρωμένο· Αναστήθηκε, δεν είναι εδώ· να το μέρος όπου τον τοποθέτησαν.»"
(16,7) "«Αλλά πηγαίνετε να πείτε στους μαθητές του και τον Πέτρο ότι θα τους συναντήσει στην Γαλιλαία· εκεί θα τον δείτε, όπως σας είπε.»"
Πού είπε ο Ιησούς στους μαθητές του να πάνε μετά την ανάστασή του;
(16,8) "Και αφού βγήκαν από το μνήμα έφυγαν· Τις είχε καταλάβει τρόμος και έκσταση και δεν το είπαν σε κανέναν· διότι φοβήθηκαν."
Έφυγαν οι γυναίκες αμέσως για να ενημερώσουν τους μαθητές;
16,7ἀλλ᾿ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν.
16,8καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.
16,9Ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ᾿ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια.(16,9-20) Αυτοί οι στίχοι δεν υπάρχουν στα παλιότερα χειρόγραφα και θεωρούνται μεταγενέστερες προσθήκες. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου τελείωνε χωρίς κανείς να έχει δει τον αναστημένο Ιησού ούτε τα σχετικά με τα φίδια, τα δηλητήρια και τις ξένες γλώσσες.
(16,9-16) Ο Ιησούς παρουσιάστηκε πρώτα στην Μαρία την Μαγδαληνή (άρα αυτός ήταν ον νέος άνδρας του στ. 5!) αλλά όταν αυτή το είπε στους μαθητές του, δεν την πίστεψαν. Έτσι, ο Ιησούς έκανε άλλη μία προσπάθεια· αυτήν την φορά «εμφανίστηκε με άλλη μορφή». Αλλά πάλι κανείς δεν τον πίστεψε. Τελικά εμφανίστηκε στους ένδεκα μαθητές του και τους σιχτίρισε που δεν πίστευαν ότι αναστήθηκε και πέταξε και ένα υποννοούμενο «όποιος δεν πιστέψει δεν θα σωθεί». Αυτό ήταν. Οι μαθητές πίστεψαν αμέσως.
(16,9) "Αφού ο Ιησούς αναστήθηκε την πρώτη του Σαββάτου, εμφανίστηκε πρώτα στην Μαρία την Μαγδαληνή, από την οποία είχε διώξει τα επτά δαιμόνια."
Σε ποιον εμφανίστηκε πρώτα ο Ιησούς μετά την ανάστασή του;
(16,10) "Εκείνη πήγε και ανήγγειλε το γεγονός στους μαθητές του, που πενθούσαν και έκλαιγαν."
(16,11) "Και εκείνοι όταν άκουσαν ότι ζει και και της παρουσιάστηκε, δεν την πίστεψαν."
(16,12) "Μετά από αυτά εμφανίστηκε με άλλη μορφή σε δύο από αυτούς που περπατούσαν και πήγαιναν στο χωράφι."
(16,13) "Και εκείνοι πήγαν και ανήγγειλαν στους υπόλοιπους· δεν πίστεψαν ούτε εκείνους."
Πίστεψαν οι ένδεκα μαθητές τους δύο άνδρες;
(16,14) "Ύστερα φανερώθηκε στους ένδεκα και τους μάλωσε για την απιστία τους και την σκληροκαρδία τους διότι δεν πίστεψαν αυτούς που τον είχαν δει αναστημένο."
Σε πόσους μαθητές εμφανίστηκε ο Ιησούς στην πρώτη εμφάνισή του μετά την ανάστασή του;
Πού εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Ιησούς στους μαθητές;
(16,15) "Και τους είπε: «Πηγαίνετε σε όλον τον κόσμο και κηρύξτε το ευαγγέλιο σε όλη την κτίση.»"
Πρέπει να κηρύττονται τα Ευαγγέλια σε όλους τους ανθρώπους;
(16,16) "«Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, όποιος δεν πιστέψει θα καταδικαστεί.»"
Αρκεί μόνον η πίστη για να σωθεί κανείς;
Πώς κρίνονται οι άνθρωποι από τον Θεό;
Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να σωθεί;
16,10ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλε τοῖς μετ᾿ αὐτοῦ γενομένοις, πενθοῦσι καὶ κλαίουσι.
16,11κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ᾿ αὐτῆς, ἠπίστησαν.
16,12Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ, πορευομένοις εἰς ἀγρόν.
16,13κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς· οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν.
16,14Ὕστερον ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, καὶ ὠνείδισε τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν.
16,15καὶ εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.
16,16ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.
16,17σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασι ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσι· γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς· (16,17-18) Τα σημάδια των πραγματικών πιστών
(16,17) "Αυτά τα σημάδια θα ακολουθούν τους πιστεύσαντες: στον όνομά μου θα διώχνουν δαίμονες· θα μιλούν νέες γλώσσες·"
(16,18) "θα σηκώνουν φίδια· αν πιουν κάποιο δηλητήριο, δεν θα τους βλάψει· θα βάζουν τα χέρια σε αρρώστους και θα γίνονται καλά."
Ποιος μπορεί να εξορκίσει δαίμονες στο όνομα του Ιησού;
Είναι ο εξορκισμός δαιμόνων σημάδι πραγματικού χριστιανού;
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με τους πιστούς και τους χριστιανούς;
16,18ὄφεις ἀροῦσι· κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψει· ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσι, καὶ καλῶς ἕξουσιν.
16,19Ὁ μὲν οὖν Κύριος μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ.(16,19) "Ο Κύριος, αφού τους μίλησε, ανελήφθη στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του θεού."
Πότε αναλήφθηκε ο Ιησούς στον ουρανό;
Είναι ο Ιησούς ο Θεός;
16,20ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων. ἀμήν.(16,20) "Εκείνοι, βγήκαν και κήρυξαν παντού και ο Κύριος συνεργούσε και βεβαίωνε τα λόγια με σημάδια που επακολουθούσαν. Αμήν."
Έκανε ο Ιησούς σημεία ή/και τέρατα;
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουλίου 2016