ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 3
Επιλογή των δώδεκα μαθητών
3,1Καὶ εἰσῆλθε πάλιν εἰς τὴν συναγωγήν· καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα.(3,1-5) Ο Ιησούς θεραπεύει έναν άνθρωπο με ξεραμένο χέρι.
(3,1) "Και ξαναήρθε στην συναγωγή και ήταν εκεί ένας άνθρωπος με ξεραμένο χέρι."
(3,2) "Και τον παρατηρούσαν αν τον θεραπεύσει το Σάββατο για να τον κατηγορήσουν."
3,2καὶ παρετήρουν αὐτὸν εἰ τοῖς σάββασι θεραπεύσει αὐτόν, ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.
3,3καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ἐξηραμμένην ἔχοντι τὴν χεῖρα· ἔγειρε εἰς τὸ μέσον.
3,4καὶ λέγει αὐτοῖς· ἔξεστι τοῖς σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι; ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων.
3,5καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ᾿ ὀργῆς, συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει τῷ ἀνθρώπῳ· ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου. καὶ ἐξέτεινε, καὶ ἀποκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη.(3,5) "Αφού τους κοίταξε με οργή και ενώ λυπόταν για την σκληρότητα της καρδιάς τους, λέει στον άνθρωπο: «Άπλωσε το χέρι σου.» Και το άπλωσε και αποκαταστάθηκε το χέρι του, υγιές όπως το άλλο."
3,6καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι εὐθέως μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν συμβούλιον ἐποίουν κατ᾿ αὐτοῦ, ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσι.
3,7Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησε μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς τὴν θάλασσαν· καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἠκολούθησαν αὐτῷ,
3,8καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ οἱ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, ἀκούσαντες ὅσα ἐποίει, ἦλθον πρὸς αὐτόν.
3,9καὶ εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν·
3,10πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται ὅσοι εἶχον μάστιγας·
3,11καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν, προσέπιπτον αὐτῷ καὶ ἔκραζον λέγοντα ὅτι σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ.(3,11-12) Αν και οι μαθητές του Ιησού δεν ήταν σίγουροι ότι αυτός ήταν ο υιός του Θεού, ακόμα και μετά την υποτιθέμενη ανάστασή του, τα «ακάθαρτα πνεύματα» το ήξεραν. Αλλά ο Ιησούς τους έλεγε να μην το πουν πουθενά.
Είναι «του Θεού» όσοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός;
(3,11) "Και τα ακάθαρτα πνεύματα, όταν τον έβλεπαν, τον προσκυνούσαν και έκραζαν ότι «εσύ είσαι ο υιός του θεού»."
(3,12) "Και τα επέπληττε αυστηρά, για να μην τον αποκαλύψουν."
3,12καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσι.
3,13Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος, καὶ προσκαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐτός, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν.
3,14καὶ ἐποίησε δώδεκα, ἵνα ὦσι μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν(3,14-15)
(3,14) "Και επέλεξε δώδεκα να είναι μαζί του και να τους στείλει να κηρύττουν"
(3,15) "και να έχουν την δύναμη να θεραπεύουν ασθένειες και να διώχνουν δαιμόνια."
3,15καὶ ἔχειν ἐξουσίαν θεραπεύειν τὰς νόσους καὶ ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια·
3,16καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι Πέτρον,
3,17καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου· καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα Βοανεργές, ὅ ἐστιν υἱοὶ βροντῆς·
3,18καὶ Ἀνδρέαν καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον καὶ Ματθαῖον καὶ Θωμᾶν καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ἀλφαίου καὶ Θαδδαῖον καὶ Σίμωνα τὸν Κανανίτην(3,18) "και τον Ανδρέα και τον Φίλιππο και τον Βαρθολομαίο και τον Ματθαίο και τον Θωμά και τον Ιάκωβο του Αλφαίου και τον Θαδδαίο και τον Σίμωνα τον Κανανίτη"
Ο Μάρκος λέει ότι ο Θαδδαίος ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Ιησού αλλά το όνομά του δεν αναφέρεται στον κατάλογο του Λουκά (6,14-16) ή σε αυτόν των Πράξεων (1,13), που αναφέρουν τον Ιούδα, τον αδελφό του Ιακώβου αντί για τον Θαδδαίο.
Ποια ήταν τα ονόματα των δώδεκα μαθητών του Ιησού;
3,19καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώτην, ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν.
3,20Καὶ ἔρχονται εἰς οἶκον· καὶ συνέρχεται πάλιν ὄχλος, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν.
3,21καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ᾿ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν· ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη. (3,21) "Και όταν τα άκουσαν οι δικοί του, βγήκαν να τον συγκρατήσουν· διότι έλεγαν ότι είχε βγει από τον εαυτό του."
Οι άνθρωποι του Ιησού νόμιζαν ότι ήταν τρελός.
3,22καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον ὅτι Βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.(3,22) "Και οι γραμματείς που είχαν έρθει από τα Ιεροσόλυμα έλεγαν ότι έχει τον Βεελζεβούλ και ότι χάρη στον άρχοντα των δαιμόνων διώχνει τους δαίμονες."
Οι γραμματείς θεωρούν ότι ο Ιησούς διώχνει τους δαίμονες χάρη στον άρχοντα των δαιμόνων, Βεελζεβούλ.
3,23καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς· πῶς δύναται σατανᾶς σατανᾶν ἐκβάλλειν;
3,24καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾿ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη·
3,25καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ᾿ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ οἰκία ἐκείνη.
3,26καὶ εἰ ὁ σατανᾶς ἀνέστη ἐφ᾿ ἑαυτὸν καὶ μεμέρισται, οὐ δύναται σταθῆναι, ἀλλὰ τέλος ἔχει.
3,27οὐδεὶς δύναται τὰ σκεύη τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει.
3,28Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασφημίαι ὅσας ἐὰν βλασφημήσωσιν.
3,29ὃς δ᾿ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλ᾿ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου κρίσεως·(3,29) "«Όποιος όμως βλασφημήσει κατά του Αγίου Πνεύματος, δεν θα συγχωρεθεί ποτέ, αλλά θα είναι ένοχος της αιώνιας καταδίκης.»"
Ο Ιησούς θύμωσε με αυτούς που πίστευαν ότι τον είχαν καταλάβει ακάθαρτα πνεύματα και ανακοινώνει την χειρότερη και ασυγχώρητη αμαρτία: την βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος.
Υπάρχει αμαρτία που δεν συγχωρείται;
3,30ὅτι ἔλεγον, πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει.
3,31Ἔρχονται οὖν ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ ἔξω ἑστῶτες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν φωνοῦντες αὐτόν. (3,31-34) Ο Ιησούς δείχνει έλλειψη σεβασμού στην μητέρα του και την οικογένειά του απαρνούμενός τους, όταν τον ενημερώνουν ότι η οικογένειά του θέλει να του μιλήσει.
Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους γονείς μας;
(3,31) "Έρχονται, λοιπόν, η μητέρα του και τα αδέλφια του και ενώ στέκονταν έξω, έστειλαν να τον φωνάξουν."
(3,32) "Γύρω του καθόταν όχλος. Και του είπαν: «Να, η μητέρα σου και τα αδέλφια σου είναι έξω και σε ζητούν.»"
(3,33) "Και τους αποκρίθηκε: «Ποιος είναι η μητέρα μου ή τα αδέλφια μου;»"
(3,34) "Και αφού κοίταξε όσους κάθονταν γύρω του, είπε: «Να η μητέρα και τα αδέλφια μου.»"
3,32καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος· εἶπον δὲ αὐτῷ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσί σε.
3,33καὶ ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων· τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου ἢ οἱ ἀδελφοί μου;
3,34καὶ περιβλεψάμενος κύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν καθημένους λέγει· ἴδε ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου·
3,35ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφή μου καὶ μήτηρ ἐστί.
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουλίου 2016