ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 5
Ακόμη περισσότερα θαύματα
5,1Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν.
5,2καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου εὐθέως ἀπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ,(5,2) "Και όταν βγήκε από το πλοίο, αμέσως τον συνάντησε κάποιος που ερχόταν από τα μνήματα, άνθρωπος με ακάθαρτο πνεύμα."
Πόσοι ήταν οι δαιμονισμένοι;
5,3ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνήμασι, καὶ οὔτε ἁλύσεσιν οὐδεὶς ἠδύνατο αὐτὸν δῆσαι,
5,4διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσι δεδέσθαι, καὶ διεσπάσθαι ὑπ᾿ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρῖφθαι, καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι·
5,5καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασι καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις.
5,6ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν ἔδραμε καὶ προσεκύνησεν αὐτόν,
5,7καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει· τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; ὁρκίζω σε τὸν Θεόν, μή με βασανίσῃς.(5,7) "Και έκραξε με δυνατή φωνή: «Τι [κοινό έχουμε] εγώ και εσύ, Ιησού, υιέ του ύψιστου Θεού; Σε εξορκίζω στο όνομα του Θεού, μην με βασανίσεις.»"
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με τα βασανιστήρια.
Είναι «του Θεού» όσοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός;
5,8ἔλεγε γὰρ αὐτῷ· ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου.(5,8-10) Ο Ιησούς κάνει διάλογο με ένα «ακάθαρτο πνεύμα» που το λέν Λεγεώνα.
(5,8) "Διότι του έλεγε: «Ακάθαρτο πνεύμα, βγες από αυτόν τον άνθρωπο.»"
(5,9) "Και τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου;» και αποκρίθηκε: «Το όνομά μου είναι Λεγεώνα, διότι είμαστε πολλοί.»"
(5,10) "Και τον παρακαλούσε πολύ να μην τον διώξει από αυτήν την χώρα."
Πού ζήτησαν να μην πάνε οι δαίμονες;
5,9καὶ ἐπηρώτα αὐτόν· τί ὄνομά σοι; καὶ ἀπεκρίθη λέγων· λεγεὼν ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν.
5,10καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα μὴ ἀποστείλῃ αὐτοὺς ἔξω τῆς χώρας.
5,11ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη πρὸς τῷ ὄρει·(5,11-17) Ο Ιησούς στέλνει τους δαίμονες σε περίπου 2.000 γουρούνια, προκαλώντας έτσι την μαζική αυτοκτονία τους στην θάλασσα. Όταν το μαθαίνει ο κόσμος, ικετεύουν τον Ιησού να φύγει.
(5,11) "Εκεί, προς το όρος, βρισκόταν μία μεγάλη αγέλη χοίρων, που βοσκούσε."
(5,12) "Και τον παρακάλεσαν όλοι οι δαίμονες λέγοντας: «Στείλε μας στα γουρούνια, για να μπούμε σε αυτά.»"
(5,13) "Ο Ιησούς τούς το επέτρεψε αμέσως. Και τα ακάθαρτα πνεύματα, όταν βγήκαν μπήκαν στα γουρούνια· και όρμησε η αγέλη προς τον γκρεμό [και έπεσε] στην θάλασσα· ήταν περίπου δύο χιλιάδες· και πνίγηκαν στην θάλασσα."
5,12καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν πάντες οἱ δαίμονες λέγοντες· πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν.
5,13καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς εὐθέως ὁ Ἰησοῦς. καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους· καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν δὲ ὡς δισχίλιοι· καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ.
5,14καὶ οἱ βόσκοντες τοὺς χοίρους ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς· καὶ ἐξῆλθον ἰδεῖν τί ἐστι τὸ γεγονός.
5,15καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ θεωροῦσι τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον καὶ ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγεῶνα, καὶ ἐφοβήθησαν.
5,16καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ καὶ περὶ τῶν χοίρων.
5,17καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.(5,17) "Και άρχισαν να τον παρακαλούν να φύγει από την περιοχή τους."
5,18καὶ ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθεὶς ἵνα μετ᾿ αὐτοῦ ᾖ.
5,19καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ· ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σοὺς καὶ ἀνάγγειλον αὐτοῖς ὅσα σοι ὁ Κύριος πεποίηκε καὶ ἠλέησέ σε.
5,20καὶ ἀπῆλθε καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ πάντες ἐθαύμαζον.
5,21Καὶ διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν.
5,22Καὶ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι Ἰάειρος, καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ
5,23καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλά, λέγων ὅτι τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει, ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς αὐτῇ τὰς χεῖρας, ὅπως σωθῇ καὶ ζήσεται.(5,23) "Και τον παρακαλούσε πολύ, ότι «η κόρη μου είναι στα τελευταία της, να έρθεις να βάλεις πάνω της τα χέρια σου ώστε να σωθεί και να ζήσει.»"
Ήταν η κόρη του Ιάειρου ζωντανή, όταν αυτός προσέγγισε τον Ιησού;
5,24καὶ ἀπῆλθε μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν.
5,25Καὶ γυνή τις οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα,(5,25-42) Αυτό είναι το χωρίο από το οποίο φαίνεται ότι πηγάζουν όλες οι απάτες με την ίαση χάρη στην πίστη (faith healing). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γιατροί χειροτέρεψαν την κατάσταση της γυναίκας αλλά θεραπεύτηκε αυτοστιγμεί χάρη στην πίστη της.
(5,25) "Και μία γυναίκα που έπασχε από αιμορραγία εδώ και δώδεκα χρόνια"
(5,26) "και ταλαιπωρήθηκε από πολλούς γιατρούς και δαπάνησε όλη της την περιουσία και όχι μόνον δεν ωφελήθηκε καθόλου αλλά μάλλον είχε χειροτερέψει"
(5,27) "και όταν άκουσε για τον Ιησού χώθηκε στον όχλο και ακούμπησε το ιμάτιό του."
(5,28) "Διότι σκεφτόταν ότι «έστω κι αν ακουμπήσω το ιμάτιό του, θα σωθώ»."
(5,29) "Και αμέσως ξεράθηκε η πηγή του αίματος και κατάλαβε ότι το σώμα της θεραπεύτηκε από την μάστιγα."
(5,30) "Και αμέσως ο Ιησούς κατάλαβε ότι έφυγε από αυτόν δύναμη και αφού στράφηκε στον όχλο, είπε: «Ποιος ακούμπησε το ιμάτιό μου;»"
Ο Ιησούς χάνει λίγη δύναμη όποτε τον ακουμπούν άρρωστες γυναίκες.
Ήξερε ο Ιησούς τα πάντα;
5,26καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρ᾿ ἑαυτῆς πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα,
5,27ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ·
5,28ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ ὅτι ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ, σωθήσομαι.
5,29καὶ εὐθέως ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος.
5,30καὶ εὐθέως ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγε· τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων;
5,31καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις τίς μου ἥψατο;
5,32καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν.
5,33ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν ἐπ᾿ αὐτῇ, ἦλθε καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.
5,34ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου.(5,34) "Αυτός της είπε: «Κόρη, η πίστη σου σε έσωσε· πήγαινε με ειρήνη και θα είσαι υγιής από την μάστιγά σου.»"
Αν έχεις αρκετή πίστη, δεν θα αρρωστήσεις. Οι ασθένειες οφείλονται στις αμαρτίες και την έλλειψη πίστης. Η Ιατρική δεν είναι απαραίτητη.
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με την Ιατρική.
5,35Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανε· τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον;
5,36ὁ δὲ Ἰησοῦς εὐθέως ἀκούσας τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ· μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε.
5,37καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὑτῷ οὐδένα συνακολουθῆσαι εἰ μὴ Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου.
5,38καὶ ἔρχεται εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ θόρυβον, καὶ κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά,
5,39καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς· τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει, καὶ κατεγέλων αὐτοῦ.(5,39) "Αφού μπήκε τους λέει: «Γιατί κάνετε θόρυβο και κλαίτε; το παιδί δεν πέθανε αλλά κοιμάται.» Και τον περιγέλασαν."
5,40ὁ δὲ ἐκβαλὼν πάντας παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον ἀνακείμενον,
5,41καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου λέγει αὐτῇ· ταλιθά, κοῦμι· ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε.(5,41) "και αφού κράτησε το χέρι του παιδιού της λέει: «ταλιθά, κούμι», που σημαίνει, «κορίτσι, σε σένα μιλώ, σήκω.»"
5,42καὶ εὐθέως ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει· ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα. καὶ ἐξέστησαν ἐκστάσει μεγάλῃ.(5,42) "Και αμέσως σηκώθηκε το κορίτσι και περπάτησε· ήταν δώδεκα ετών. Και [όλοι] καταλήφθηκαν από μεγάλη έκπληξη."
Είναι ο θάνατος οριστικός;
5,43καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνῷ τοῦτο· καὶ εἶπε δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν.
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουλίου 2016