ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 9
Μεταμόρφωση
9,1Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.(9,1) "Και τους έλεγε: «Αμην, σας λέω ότι κάποιοι από σας που στέκεστε εδώ, δεν θα γευτούν τον θάνατο μέχρι να δουν την βασιλεία του ουρανού να έχει έρθει με δύναμη.»"
Ο Ιησούς προφητεύει ότι το τέλος του κόσμου θα έρθει πριν πεθάνουν οι ακροατές του.
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με το τέλος του κόσμου.
9,2Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν Ἰωάννην καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾿ ἰδίαν μόνους· καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν,(9,2) "Μετά από έξι ημέρες, παίρνει ο Ιησούς τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους φέρνει σε ένα ψηλό όρος μόνους τους· και μεταμορφώθηκε μπροστά τους."
Πότε έγινε η Μεταμόρφωση;
9,3καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα, λευκὰ λίαν ὡς χιών, οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτω λευκᾶναι.(9,3-7) Κατά την Μεταμόρφωση, τα ρούχα του Ιησού έγιναν λευκότερα από λευκό (τα είχε πλύνει με Rol;) και άρχισε ψιλοκουβέντα με τον Ηλία και τον Μωυσή. Τότε ήρθε ένα σύννεφο και είπε: Αυτός είναι ο γιος μου. Να τον ακούτε."
(9,3) "Τα ρούχα του έγιναν λαμπερά, πολύ λευκά σαν το χιόνι, τόσο που κανένας βαφέας στην γη δεν θα μπορούσε να τα λευκάνει."
(9,4) "Και παρουσιάστηκε σε αυτούς ο Ηλίας με τον Μωυσή και συνομιλούσαν με τον Ιησού. […]"
9,4καὶ ὤφθη αὐτοῖς Ἠλίας σὺν Μωϋσεῖ, καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ·
9,5ῥαββί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, σοὶ μίαν καὶ Μωϋσεῖ μίαν καὶ Ἠλίᾳ μίαν.
9,6οὐ γὰρ ᾔδει τί λαλήσῃ· ἦσαν γὰρ ἔκφοβοι.
9,7καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, καὶ ἦλθε φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός· αὐτοῦ ἀκούετε.(9,7) "Και ήρθε ένα σύννεφο και τους επισκίασε και από το σύννεφο βγήκε μία φωνή που είπε: «Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός· να τον ακούτε.»"
9,8καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι οὐκέτι οὐδένα εἶδον, ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον μεθ᾿ ἑαυτῶν.
9,9καταβαινόντων δὲ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ διηγήσωνται ἃ εἶδον, εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.(9,9-10) Ο Ιησούς είπε στους μαθητές να μην πουν σε κανέναν για την συνάντησή του με τον Ηλία και τον Μωυσή μέχρι να αναστηθεί από τους νεκρούς. Αλλά οι μαθητές δεν κατάλαβαν τι θα πει «να αναστηθεί από τους νεκρούς».
(9,9) "Καθώς κατέβαιναν από το όρος, τους διέταξε να μην διηγηθούν σε κανέναν αυτά που είδαν, μέχρι ο υιός του ανθρώπου να αναστηθεί από τους νεκρούς."
(9,10) "Και έκαναν αυτό που τους είπε αλλά μεταξύ τους συζητούσαν τι θα πει να αναστηθεί από τους νεκρούς."
9,10καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν, πρὸς ἑαυτοὺς συζητοῦντες τί ἐστι τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.
9,11καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες, ὅτι λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον.
9,12ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Ἠλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστᾷ πάντα· καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενωθῇ;
9,13ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ Ἠλίας ἐλήλυθε, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν, καθὼς γέγραπται ἐπ᾿ αὐτόν.(9,13) "«Αλλά σας λέω ότι και ο Ηλίας έχει έρθει και του έκαναν όσα θέλησαν, όπως έχει γραφτεί για αυτόν.»"
Ο Ιησούς λέει ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής ήταν ο Ηλίας αν και ο Ιωάννης το αρνήθηκε νέτα σκέτα (Ιω 1,21).
Ήταν ο Ιωάννης ο βαπτιστής ο Ηλίας;
9,14Καὶ ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶδεν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτούς, καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας αὐτοῖς.
9,15καὶ εὐθέως πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν, καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν.
9,16καὶ ἐπηρώτησε τοὺς γραμματεῖς· τί συζητεῖτε πρὸς ἑαυτούς;
9,17καὶ ἀποκριθεὶς εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπε· διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον.(9,17-19) Ο Ιησούς θυμώνει με τους μαθητές του επειδή δεν κατάφεραν να διώξουν ένα κακό πνεύμα. «Για πόσο ακόμα θα σας ανέχομαι;»
(9,17) "Κάποιος από το πλήθος είπε: «Δάσκαλε, σου έφερα το παιδί μου, τον έχει καταλάβει πνεύμα [που τον έχει κάνει] άλαλο.»."
(9,18) "«Και όπου τον καταλάβει, τον ρίχνει, αφρίζει, τρίζει τα δόντια του και κοκκαλώνει. Και είπα στους μαθητές σου να το διώξουν αλλά δεν μπόρεσαν.»"
(9,19) "Αυτός αποκρίθηκε: «Ω, άπιστη γενιά, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας; Μέχρι πότε θα σας ανέχομαι; Φέρτε μου τον.» Και του τον έφεραν."
9,18καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν.
9,19ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν.
9,20καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων.
9,21καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε· παιδιόθεν.
9,22καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾿ ἡμᾶς.
9,23ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι.(9,23) "ο Ιησούς του είπε: «Αν μπορείς να πιστέψεις, τότε όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει.»"
9,24καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· πιστεύω, κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ.
9,25ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν.(9,25-26) Ο Ιησούς θεραπεύει ένα παιδί από ένα κωφάλαλο πνεύμα λέγοντας: «Κωφάλαλο πνεύμα σε διατάζω να βγεις από αυτό το αγόρι.» Μοιάζει με ατάκα βγαλμένη από ταινία των Monty Python αλλά αυτό λέει ο Μάρκος. Το πνεύμα αφού έκραξε με δυνατή φωνή εγκατέλειψε το αγόρι. Όμως πώς τον άκουσε το πνεύμα αφού ήταν κουφό και πώς έκραξε πριν βγει από το αγόρι, αφού ήταν άλαλο;
Ποιος κάνει τους ανθρώπους κουφούς και τυφλούς;
(9,25) "Όταν ο Ιησούς είδε ότι μαζευόταν όχλος, επέπληξε το ακάθαρτο πνεύμα λέγοντάς του «Κωφάλαλο πνεύμα, εγώ σε διατάζω, βγες από αυτόν και ξαναμπεις σ' αυτόν.»"
(9,26) "Και αφού έκραξε και τον συνετάραξε, βγήκε και αυτός ήταν σαν νεκρός, ώστε πολλοί έλεγαν ότι πέθανε."
9,26καὶ κράξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν.
9,27ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη.
9,28Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό.
9,29καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.(9,29) "Και τους είπε: «Αυτό το είδος δεν είναι δυνατό να βγει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία.»"
Τα καλύερα και παλιότερα χειρόγραφα λένε «παρά μόνο με προσευχή». Αργότερα οι αντιγραφείς προσέθεσαν και το «και νηστεία» ώστε να ενθαρρύνουν τον μοναστηριακό ασκητισμό. (Bart D. Ehrman, Misquoting Jesus (2005), p. 97)
9,30Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ·
9,31ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.(9,31-32) O Ιησούς λέει συνεχώς στους μαθητές του ότι θα σκοτωθεί και θα αναστηθεί λίγες ημέρες μετά αλλά αυτοί δεν μπορούν να το καταλάβουν.
(9,31) "Διότι δίδασκε τους μαθητές του και τους έλεγε ότι ο υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στα χέρια ανθρώπων και θα τον σκοτώσουν και την τρίτη ημέρα μετά τον θάνατό του θα αναστηθεί."
(9,32) "Αυτοί δεν καταλάβαιναν τι τους έλεγε και φοβόνταν να τον ρωτήσουν."
9,32οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι.
9,33Καὶ ἦλθεν εἰς Καπερναούμ· καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς· τί ἐν τῇ ὁδῷ πρὸς ἑαυτοὺς διελογίζεσθε;
9,34οἱ δὲ ἐσιώπων· πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ τίς μείζων.
9,35καὶ καθίσας ἐφώνησε τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς· εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος.(9,35) "Αφού κάθισε, φώναξε τους δώδεκα και τους είπε: «Αν κάποιος θέλει να είναι πρώτος, θα γίνει τελευταίος όλων και υπηρέτης των πάντων.»"
9,36καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς·
9,37ὃς ἐὰν ἓν τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται· καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ δέξηται, οὐκ ἐμὲ δέχεται, ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με.
9,38Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰωάννης λέγων· διδάσκαλε, εἴδομέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν, καὶ ἐκωλύσαμεν αὐτόν, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν.(9,38) "Δάσκαλε, είδαμε κάποιον να εξορκίζει δαίμονες στο όνομά σου. […]"
Οι μαθητές είδαν κάποιους αγνώστους να εξορκίζουν δαίμονες στο όνομα του Ιησού. Φαίνεται ότι ο εξορκισμός ήταν δημοφιλής δραστηριότητα εκείνη την εποχή.
Ποιος μπορεί να εξορκίσει δαίμονες στο όνομα του Ιησού;
Είναι ο εξορκισμός δαιμόνων σημάδι πραγματικού χριστιανού;
9,39ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε· μὴ κωλύετε αὐτόν· οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με.
9,40ὃς γὰρ οὐκ ἔστι καθ᾿ ὑμῶν, ὑπὲρ ὑμῶν ἐστιν.(9,40) "Διότι όποιος δεν είναι εναντίον σας, είναι μαζί σας."
Ποιος είναι υπέρ ή εναντίον του Ιησού;
9,41ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν τῷ ὀνόματί μου, ὅτι Χριστοῦ ἐστε, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ.
9,42Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται λίθος μυλικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν.
9,43καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ σε ἡ χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν· καλὸν σοί ἐστι κυλλὸν εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον,(9,43-49) Ο Ιησούς μας προτρέπει να κόψουμε χέρια και πόδια και να βγάλουμε τα μάτια μας (αν μας σκανδαλίζουν) προκειμένου να γλιτώσουμε την κόλαση.
Υπάρχει κόλαση;
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με τον ακρωτηριασμό και τα βασανιστήρια
(9,43) "«Αν σε σκανδαλίζει το χέρι σου, κόψτο· καλύτερα για σένα να εισέλθεις στην [αιώνια] ζωή κουλός, παρά να έχεις δύο χέρια και να ριχτείς στην κόλαση, στην άσβεστη φωτιά,»"
(9,44) "όπου το σκουλήκι τους δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει."
(9,45) "Αν σε σκανδαλίζει το πόδι σου, κόψτο· καλύτερα για σένα να εισέλθεις στην [αιώνια] ζωή κουτσός, παρά να έχεις δύο πόδια και να ριχτείς στην κόλαση, στην άσβεστη φωτιά,»"
(9,46) "όπου το σκουλήκι τους δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει."
(9,47) "Αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλτο· καλύτερα για σένα να εισέλθεις στην [αιώνια] ζωή μονόφθαλμος, παρά να έχεις δύο μάτια και να ριχτείς στην κόλαση της φωτιάς,"
(9,48) "όπου το σκουλήκι τους δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει."
(9,44.46.48) Αθάνατα σκουλήκια.
9,44ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται.
9,45καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν· καλὸν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλόν, ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον,
9,46ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται.
9,47καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν· καλὸν σοί ἐστι μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἢ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός,
9,48ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται.
9,49πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται, καὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται.
9,50καλὸν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλας καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις.
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουλίου 2016