ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 1
Γέννηση του Ιησού
1,1Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ, υἱοῦ Ἀβραάμ.(1,1-17) Το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού
Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου ξεκινά με μία βαρετή γενεαλογία σαν αυτές που πρέπει να αποφεύγουμε σύμφωνα με τα εδάφια Α Τιμ 1,4 («μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις») και Τιτ 3,9 («μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο; εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι.»).
1,2Ἀβραὰμ ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ,
1,3Ἰούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐσρώμ, Ἐσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀράμ,(1,3) "Ο Ιούδας γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά από την Θάμαρ […]"
Ο Ιούδας «εἰσῆλθε πρὸς» την νύφη του, Θάμαρ, που ήταν μεταμφιεσμένη σαν πόρνη. Αυτή συνέλαβε τον Φαρές, έναν από τους προγόνους του Ιησού (Γεν 38,12-29). Ευτυχώς που αυτό συνέβη πριν από περισσότερες από δέκα γενιές. Αλλιώς ο Ιησούς «οὐκ εἰσελεύσεται εἰς ἐκκλησίαν Κυρίου». (Δτ 23,2-4)
1,4Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών,
1,5Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ῥαχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ, Ὠβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί,
1,6Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαυῒδ τὸν βασιλέα. Δαυῒδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου,(1,6-17) "Ο Δαβίδ ο βασιλιάς γέννησε τον Σολομώντα."
Από τον Δαβίδ στον Ιησού απαριθμούνται 28 γενιές στο γενεαλόγιο του Ματθαίου. Αντίθετα σε αυτό του Λουκά (3,23-31) απαριθμούνται 43. Πέρα από τον Δαβίδ στην αρχή και τον Ιησού στο τέλος, μόνον άλλα τρία ονόματα είναι ίδια στις δύο λίστες.
Το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού
Πόσες γενιές μεσολάβησαν ανάμεσα στον Δαβίδ και τον Ιησού;
Από ποιον γιο του Δαβίδ καταγόταν ο Ιησούς;
1,7Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ῥοβοάμ, Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀσά,
1,8Ἀσὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὀζίαν,
1,9Ὀζίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωάθαμ, Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἄχαζ, Ἄχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐζεκίαν,(1,9) "Ο Οζίας γέννησε τον Ιωάθαμ. […]"
Στους στίχους Α Παρ 3,11-12 παρεμβάλονται τρεις γενιές από τον Οζία (Οχοζία) μέχρι τον Ιωάθαμ: οι Ιωάς, Αμασίας και Αζαρίας. Ο Ματθαίος όμως τους παραλείπει και τους τρεις.
Η γενεαλογία του Ιησού: Ματθαίος vs Α Παραλειπομένων
1,10Ἐζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμών, Ἀμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσίαν,
1,11Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος.(1,11) "Ο Ιωσίας γέννησε τον Ιεχωνία και τους αδελφούς του κατά την μετοικεσία στη Βαβυλώνα."
Ήταν ο Ιεχωνίας γιος ή εγγονός του Ιωσία;
1,12Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ,(1,12) "Μετά την μετοικεσία στη Βαβυλώνα, ο Ιεχωνίας γέννησε τον Σαλαθιήλ και ο Σαλαθιήλ τον Ζοροβάβελ."
Είχε ο Ιεχωνίας γιους;
1,13Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιακείμ, Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀζώρ,
1,14Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀχείμ, Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιούδ,
1,15Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ,
1,16Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός.(1,16) "Ο Ιακώβ γέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα της Μαρίας,"
Η γενεαλογία του Ιησού κατά Ματθαίο και Λουκά (από τον Δαβίδ)
Ποιος ήταν ο παππούς του Ιησού από την πλευρά του πατέρα του;
1,17Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραάμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες.(1,17) "Όλες, λοιπόν, οι γενιές από τον Αβραάμ ως τον Δαβίδ ήταν δεκατέσσερις γενιές και από τον Δαβίδ ως την μετοικεσία στην Βαβυλώνα δεκατέσσερις γενιές"
Η γενεαλογία του Ιησού: Ματθαίος vs. Α Παραλειπομένων
Πόσες γενιές υπήρχαν ανάμεσα στον Ιησού και τον Αβραάμ;
1,18Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου.(1,18) "Όταν η μητέρα του [Ιησού], Μαρία ήταν μνηστευμένη με τον Ιωσήφ και πριν ακόμα συνευρεθούν, βρέθηκε να έχει παιδί στην κοιλιά από το Άγιο Πνεύμα."
Αφού έχει καταγράψει την γενεαλογία του Ιησού, ο Ματθαίος μας λέει ότι τελικά ο Ιωσήφ δεν ήταν ο πατέρας του Ιησού, κάτι που φυσικά στερεί κάθε νόημα από το γενεαλογικό δέντρο. Σύμφωνα με τον Ματθαίο, το Άγιο Πνεύμα και όχι ο Ιωσήφ, κατέστησε έγκυο την Μαρία, κάτι που αντιφάσκει με πολλές γραφές που σαφώς αναφέρουν ότι ο Ιωσήφ ήταν ο πατέρας του Ιησού.
Ήταν ο Ιωσήφ ο πατέρας του Ιησού;
1,19Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν.(1,19) "Ο Ιωσήφ, ο άνδρας της, καθώς ήταν δίκαιος […]"
Έχει υπάρξει ποτέ δίκαιος άνθρωπος;
1,20Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυῒδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου.
1,21τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.(1,21) "Θα γεννήσει γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού."
Ποιο ήταν το πραγματικό όνομα του Ιησού;
1,22Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος·
1,23ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός.(1,23) "να η παρθένος θα έχει και θα γεννήσει γιο και θα τον ονομάσει Εμμανουήλ, που σημαίνει «ο Θεός είναι μαζί μας»."
Γενικά υπάρχει διχογνωμία αν με τον όρο «παρθένος» υποννοείται παρθένα γυναίκα ή απλά νεαρή κοπέλα. Σε κάθε περίπτωση ο στίχος Ησ 7,14 αναφέρεται σε μία κοπέλα (παρθένα ή μη) που ζούσε τον καιρό της προφητείας. Επιπλέον, σε κανένα άλλο σημείο της Καινής Διαθήκης δεν αναφέρεται ο Ιησούς ως «Εμμανουήλ».
Ποιο ήταν το πραγματικό όνομα του Ιησού;
1,24Διεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
1,25καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.(1,25) "και [ο Ιωσήφ] δεν την γνώρισε μέχρι που γέννησε τον πρωτότοκο γιο της […]"
Πολλοί χριστιανοί πιστεύουν ότι η Μαρία έμεινε για πάντα παρθένα παρά το ότι αυτός ο στίχος υποννοεί ότι ο Ιωσήφ «την γνώρισε» μετά την γέννηση του πρωτότοκου της γιου. Επίσης τα παιδιά της (είχε τουλάχιστον τέσσερα) από κάπου πρέπει να βγήκαν.
Ήταν ο Ιωσήφ ο πατέρας του Ιησού;
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016