ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 10
Οι δώδεκα μαθητές
10,1Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.(10,1) "Αφού προσκάλεσε τους δώδεκα μαθητές του, τους έδωσε εξουσία επί των ακάθαρτων πνευμάτων, ώστε να τα εκδιώχνουν και να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία."
10,2Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά εἰσι ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ,(10,2-4)
(10,2) "Τα ονόματα των δώδεκα μαθητών ήταν: […]"
(10,4) "και ο Λεββαίος, ο αποκαλούμενος Θαδδαίος."
Ποια ήταν τα ονόματα των δώδεκα μαθητών του Ιησού;
10,3Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἀλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος,
10,4Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν.
10,5Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε·(10,5-6)
(10,5) "Αυτούς τους δώδεκα ο Ιησούς τους έστειλε και τους παρήγγειλε: «Μην πάρετε τον δρόμο που οδηγεί στα έθνη [ειδωλολάτρες] και μην μπείτε σε πόλη Σαμαρειτών.»"
(10,6) "«Αλλά πηγαίνετε στα απολωλότα πρόβατα του Ισραήλ.»"
Πρέπει να κηρύττονται τα Ευαγγέλια σε όλους τους ανθρώπους;
10,6πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.
10,7Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
10,8ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.(10,8) "«Να θεραπεύετε τους ασθενείς, να καθαρίζετε τους λεπρούς, να ανασταίνετε νεκρούς να διώχνετε τους δαίμονες· […].»"
10,9μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν,
10,10μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον· ἄξιος γάρ ἐστιν ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ.(10,10) "«μην πάρετε […] ούτε παπούτσια, ούτε ραβδί […]»"
Είπε ο Ιησούς στους μαθητές του να τριγυρνούν ξυπόλητοι και χωρίς ραβδί;
10,11εἰς ἣν δ᾿ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστι, κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε.
10,12εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτὴν λέγοντες· εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.
10,13ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθέτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ' αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω.
10,14καὶ ὃς ἐὰν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν.(10,14-15)
(10,14) "«Και αν κάποιος δεν σας δεχθεί και δεν ακούσει τα λόγια σας, όταν βγαίνετε από το σπίτι του ή από κείνη την πόλη τινάξτε την σκόνη από τα πόδια σας.»"
(10,15) "«Αμήν, σας λέω, θα είναι πιο ανεκτή η γη των Σοδόμων και της Γομόρρας την ημέρα της κρίσης παρά η πόλη εκείνη.»"
Ποια ήταν η αμαρτία των Σοδόμων;
10,15ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρας ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.
10,16Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.
10,17Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς·
10,18καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.
10,19ὅταν δὲ παραδώσωσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσετε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσετε.
10,20οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν.
10,21Παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς·(10,21) "«Θα παραδώσει στον θάνατο αδελφός τον αδελφό του και πατέρας το παιδί του και θα επαναστατήσουν τα παιδιά κατά των γονιών και θα τους σκοτώσουν.»"
Οι οικογένειες θα διαλυθούν εξαιτίας του Ιησού. Αυτή είναι μία από τις «προφητείες» της Βίβλου που έχει πράγματι εκπληρωθεί.
10,22καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.(10,22) "«Θα σας μισούν όλοι εξαιτίας μου. Όποιος αντέξει μέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί.»"
Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να σωθεί;
10,23ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.(10,23) "«Όταν σας διώχνουν από την μία πόλη, να πηγαίνετε σε άλλη· αμήν σας λέω, δεν θα προλάβετε να τελειώσετε με τις πόλεις του Ισραήλ μέχρι να έρθει ο υιός του ανθρώπου.»"
Πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου;
Πότε είπε ο Ιησούς ότι θα επιστρέψει;
10,24Οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ.
10,25ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ τῷ δούλῳ ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ;
10,26Μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς· οὐδὲν γάρ ἐστι κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται.
10,27ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί, καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων.
10,28καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ.(10,28) "«Μην φοβάστε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή· να φοβάστε αυτόν που μπορεί να καταστρέψει και το σώμα και την ψυχή στην κόλαση.»"
Ο Ιησούς διακρίνει σαφώς το σώμα από την ψυχή. Παρόλα αυτά οι Μάρτυρες του Ιεχωβά θεωρούν ότι όσο ο άνθρωπος ζει, είναι ζωντανή ψυχή αλλά όταν πεθαίνει, παύει να υφίσταται, δηλαδή η ψυχή και το σώμα είναι ένα.
Πρέπει να φοβόμαστε τον Θεό;
Υπάρχει κόλαση;
10,29οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν.(10,29-31) Ο Θεός εμπλέκεται στον θάνατο των σπουργιτιών. Φροντίζει να βρίσκουν βασανιστικό θάνατο από πείνα, δίψα, ασθένειες ή τα νύχια κάποιου αρπακτικού. Και επειδή πιστεύει ότι οι άνθρωποι αξίζουν όσο πολλά σπουργίατια, θα «φροντίσει» τους ανθρώπους ακόμα περισσότερο.
(10,29) "«Δύο σπουργίτια δεν αξίζουν μόνον ένα ασσάριο; κι όμως ούτε ένα από αυτά θα πεθάνει χωρίς [να το επιτρέψει] ο πατέρας σας.»"

(10,31) "[…] Εσείς αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια."

10,30ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί.
10,31μὴ οὖν φοβηθῆτε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς.
10,32Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς·(10,32) "«Όποιος, λοιπόν, ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους την πίστη του σε μένα, θα ομολογήσω και εγώ για αυτόν μπροστά στον πατέρα μου που βρίσκεται στους ουρανούς.»"
Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να σωθεί;
10,33ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.(10,33) "Αν κάποιος με αρνηθεί στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ κι εγώ στον πατέρα μου που βρίσκεται στους ουρανούς."
Ο Πέτρος αρνήθηκε τον Ιησού τρεις φορές. Άρα ο Ιησούς αρνήθηκε τον Πέτρο στον Θεό.
10,34Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν.(10,34-37) Ο Ιησούς μας προειδοποιεί να μην αγαπούμε τους γονείς ή τα παιδιά μας περισσότερο από αυτόν. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά βασίζουν σε αυτούς τους στίχους την πρακτική της Αποκοπής. Με την Αποκοπή διακόπτεται η επικοινωνία των Μαρτύρων του Ιεχωβά με άτομα που έχουν υποπέσει σε χονδροειδείς παραβιάσεις των ηθικών προτύπων τους (π.χ. κάπνισμα) ακόμα και όταν αυτά είναι μέλη της οικογένειας.
(10,34) "Μην νομίζετε ότι ήρθα να φέρω ειρήνη στην γη· δεν ήρθα να φέρω ειρήνη αλλά το σπαθί."
(10,35) "«Διότι ήρθα να διχάσω τον άνθρωπο από τον πατέρα του και την κόρη από την μητέρα της και την νύφη από την πεθερά της.»"
(10,36) "θα γίνουν εχθροί του ανθρώπου όσοι κατοικούν μαζί του."
(10,37) "Όποιος αγαπά τον πατέρα του ή την μητέρα του περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος για μένα· Και εκείνος που αγαπά τον γιο ή την κόρη του περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος για μένα."
Ήρθε ο Ιησούς για να φέρει ειρήνη;
10,35ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς·
10,36καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ.
10,37Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος·
10,38καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος.
10,39ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.(10,39-42) Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να σωθεί;
(10,39) "Όποιος βρει την ψυχή του θα την χάσει και όποιος χάσει την ψυχή του εξαιτίας μου, θα την βρει."
(10,40) "Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε. "
(10,41) "Όποιος δέχεται προφήτη, στο όνομα του προφήτη θα πάρει ανταμοιβή προφήτη και όποιος δέχεται δίκαιο, στο όνομα του δικαίου θα πάρει ανταμοιβή δικαίου."
Έχει υπάρξει ποτέ ενάρετος άνθρωπος;
(10,42) "Και όποιος γεμίσει με κρύο νερό ένα από αυτά τα μικρά ποτήρια στο όνομα ενός μαθητή, αμήν σας λέω, δεν θα χάσει την ανταμοιβή του."
10,40Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με.
10,41ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήψεται.
10,42καὶ ὃς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016