ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 11
Οι αμφιβολίες του Ιωάννη του βαπτιστή
11,1Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν.
11,2Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ, πέμψας δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
11,3εἶπεν αὐτῷ· σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;(11,3) "του είπε: «Εσύ είσαι αυτός που είναι να έρθει ή περιμένουμε άλλον;»"
Ο Ιωάννης ο βαπτιστής (όντας μελλοθάνατος στην φυλακή) δεν είναι και πολύ σίγουρος για τον Ιησού και στέλνει δύο μαθητές του να ρωτήσουν τον Ιησού αν είναι ο Μεσσίας. Αν ο Ιωάννης δεν είναι σίγουρος μετά τα όσα είδε κατά την βάπτιση του Ιησού, τότε ποιος μπορεί να είναι σίγουρος;
11,4καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε·
11,5τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·
11,6καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.
11,7Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου· τί ἐξήλθετε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον;
11,8ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν.
11,9ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; προφήτην; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου.
11,10οὗτος γάρ ἐστι περὶ οὗ γέγραπται· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.
11,11ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν.(11,11) "«Αμήν σας λέω, κανένας γεννημένος από γυναίκα δεν είναι σπουδαιότερος από τον Ιωάννη τον βαπτιστή· αλλά ο μικρότερος στην βασιλεία του ουρανού είναι σπουδαιότερος από αυτόν.»"
Ο Ιωάννης ο βαπτιστής είναι ο σπουδαιότερος άνδρας που έχει ζήσει ποτέ (ακόμα και από τον Ιησού, αφού κι αυτός γεννήθηκε από γυναίκα) αλλά ο «μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν».
Ποιος ήταν σπουδαιότερος; ο Ιησούς, ο Σολομών ή ο Ιωάννης ο βαπτιστής;
Ποιος ήταν ο σπουδαιότερος προφήτης;
11,12ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.(11,12) "«Από τις ημέρες του Ιωάννη του βαπτιστή μέχρι σήμερα η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστές την αρπάζουν.»"
Μέχρι πότε ακριβώς; Ο Ιωάννης ο βαπτιστής ήταν ακόμα ζωντανός όταν ο Ιησούς υποτίθεται ότι είπε αυτά τα λόγια. Ο Ιησούς συνεχίζει να μπερδεύει τους καημένους τους μαθητές του λέγοντας ασυναρτησίες όπως «ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν».
11,13πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου προεφήτευσαν.(11,13-14)
(11,13) "«Όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτευσαν μέχρι τον Ιωάννη.»"
(11,14) "«Και αν θέλετε, αποδεχτείτε το, αυτός είναι ο Ηλίας που πρόκειται να έρθει.»"
Ήταν ο Ιωάννης ο βαπτιστής ο Ηλίας;
11,14καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι.
11,15ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
11,16Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶ παιδίοις καθημένοις ἐν ἀγοραῖς, ἃ προσφωνοῦντα τοῖς ἑταίροις αὐτῶν λέγουσιν·
11,17ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε, ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ἐκόψασθε.
11,18ἦλθε γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσι· δαιμόνιον ἔχει.
11,19ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν· ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς!
11,20Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν·
11,21οὐαί σοι, Χοραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμεναι μετενόησαν.(11,21-24) Ουαί
Ο Ιησούς καταδικάζει ολόκληρες πόλεις σε αιώνια κόλαση επειδή δεν έδωσαν σημασία στο κήρυγμά του.
(11,21) "«Αλίμονό σου, Χοραζίν, αλίμονό σου Βηθσαϊδά· διότι αν στην Τύρο και την Σιδώνα είχαν γίνει τα θαύματα που έγιναν σε σας, από παλιά θα είχαν μετανοήσει φορώντας σακιά και ρίχνοντας στάχτη [στα κεφάλια τους].»"
Φόρεσαν σακιά
11,22πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμῖν.
11,23καὶ σὺ Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾅδου καταβιβασθήσῃ· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμειναν ἂν μέχρι τῆς σήμερον.(11,23) "«Και εσύ, Καπερναούμ, που υψώθηκες μέχρι τον ουρανό, στον άδη θα κατέβεις· διότι αν είχαν γίνει στα Σόδομα τα θαύματα που έγιναν σε σένα, θα υπήρχαν μέχρι σήμερα.»"
11,24πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί.(11,24) "«Σας λέω ότι η γη των Σοδόμων [θα κριθεί] ευνοϊκότερα την ημέρα της κρίσης από ότι εσείς.»"
11,25Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις·(11,25) "Εκείνη την στιγμή ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Σε ευχαριστώ, πατέρα, κύριε του ουρανού και της γης, διότι τα απέκρυψες αυτά από τους σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψες σε νήπια.»"
Οι σοφοί και συνετοί πάντα απέρριπταν τον Ιησού. Και ακόμα τον απορρίπτουν.
Ποιος είναι ο Κύριος της γης;
11,26ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.
11,27Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.
11,28Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.
11,29ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·
11,30ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016