ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 15
Ακόμη περισσότερα θαύματα
15,1Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι λέγοντες·(15,1-7) Οι μαθητές του Ιησού κατηγορούνται επειδή δεν πλένουν τα χέρια τους προτού φάνε. Ο Ιησούς αντεπιτίθεται και τους κατηγορεί ότι δεν σκοτώνουν τα παιδιά που δεν τιμούν τους γονείς τους, όπως ξεκάθαρα διατάζει ο Θεός: «ὃς τύπτει πατέρα αὐτοῦ ἢ μητέρα αὐτοῦ, θανάτῳ θανατούσθω» (Εξ 21,15), «ὃς ἂν κακῶς εἴπῃ τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ, θανάτῳ θανατούσθω» (Λευ 20,9) και «Ἐὰν δέ τινι ᾖ υἱὸς ἀπειθὴς καὶ ἐρεθιστής, οὐχ ὑπακούων φωνὴν πατρὸς καὶ φωνὴν μητρός, καὶ παιδεύωσιν αὐτὸν καὶ μὴ εἰσακούῃ αὐτῶν, […] καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτοῦ ἐν λίθοις, καὶ ἀποθανεῖται» (Δτ 21,18-21).
Άρα ο Ιησούς πιστεύει ότι τα παιδιά που δεν ακούν τους γονείς τους πρέπει να θανατώνονται; Έτσι φαίνεται. Εκτός κι αν απλά έβρισκε δικαιολογίες επειδή αυτός και οι μαθητές του δεν έπλεναν τα χέρια τους πριν να φάνε. (Πολλά παιδιά το κάνουν αυτό όταν έρχεται η ώρα του φαγητού.)
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με την ανατροφή των παιδιών.
(15,1) "Τότε προσήλθαν στον Ιησού γραμματείς και Φαρισαίοι από τα Ιεροσόλυμα και είπαν:"
(15,2) "«Γιατί οι μαθητές σου παραβαίνουν την παράδοση των μεγαλυτέρων; δεν πλένουν τα χέρια τους όταν τρώνε ψωμί.»"
(15,3) "Αυτός τους είπε: «Γιατί και εσείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού εξαιτίας της παράδοσής σας;»"
(15,4) "«Ο Θεός έδωσε εντολή: τίμα τον πατέρα και την μητέρα· και όποιος κακολογεί τον πατέρα ή την μητέρα πρέπει να πεθάνει.»"
(15,5) "«Εσείς όμως λέτε: όποιος πει στον πατέρα ή την μητέρα, θα αφιερώσω [στον Θεό] αυτό που μου ζητάς για να ωφεληθείς, δεν χρειάζεται να τιμήσει τον πατέρα του ή την μητέρα του.»"
(15,6) "«Και ακυρώσατε την εντολή του Θεού χάριν της παράδοσής σας.»"
(15,7) "Υποκριτές! Σωστά προφήτευσε ο Ησαΐας για σας:"
15,2διατί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσι τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας αὐτῶν ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν.
15,3ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· διατί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν;
15,4ὁ γὰρ Θεὸς ἐνετείλατο λέγων· τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα· καὶ ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω.
15,5ὑμεῖς δὲ λέγετε· ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, καὶ οὐ μὴ τιμήσῃ τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ·
15,6καὶ ἠκυρώσατε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν.
15,7ὑποκριταί! καλῶς προεφήτευσε περὶ ὑμῶν Ἡσαΐας λέγων·
15,8ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν καὶ τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ·
15,9μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.
15,10Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς· ἀκούετε καὶ συνίετε·
15,11οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.
15,12τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπον αὐτῷ· οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἐσκανδαλίσθησαν ἀκούσαντες τὸν λόγον;
15,13ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε· πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται.(15,13) "Αυτός αποκρίθηκε: «Όποιο φυτό δεν το φύτεψε ο ουράνιος πατέρας μου, θα ξεριζωθεί.»"
15,14ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.
15,15ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· φράσον ἡμῖν τὴν παραβολὴν ταύτην.
15,16ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;
15,17οὔπω νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται;
15,18τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.
15,19ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βασφημίαι.
15,20ταῦτά ἐστι τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον· τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶ φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.
15,21Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος.(15,21) "Όταν ο Ιησούς έφυγε από κει, αναχώρησε για την Τύρο και την Σιδώνα."
Ο Ιησούς επισκέπτεται την Τύρο, η οποία σύμφωνα με τον Ιεζεκιήλ (26,14.21; 27,36, 28,19) υποτίθεται ότι δεν θα υπήρχε πια.
15,22καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγαζεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυῒδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.(15,22) "Να, μία Χαναναία, που βγήκε από εκείνα τα όρια, του φώναξε: «Ελέησέ με, υιέ του Δαβίδ· η κόρη μου είναι δαιμονισμένη.»"
(15,23) "Αυτός δεν της μίλησε. Οι μαθητές του τον πλησίασαν και του είπαν: «Λύτρωσέ την, φωνάζει από πίσω μας.»"
(15,24) "Αυτός αποκρίθηκε: «Έχω στελεί μόνον για τα απολωλότα πρόβατα του Ισραήλ.»"
(15,25) "Αυτή ήρθε, τον προσκύνησε και είπε: «Κύριε, βοήθησέ με.»"
(15,26) "Αυτός αποκρίθηκε: «Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών του και να το δώσει στα σκυλιά.»"
15,23ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.
15,24ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.
15,25ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι.
15,26ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.
15,27ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.(15,27-28) Αφού η Χαναναία τρίβεται λίγο στον Ιησού και παραδέχεται ότι είναι σκυλί, ο Ιησούς διώχνει τον δαίμονα από την κόρη του.
(15,27) "Αυτή είπε: «Ναι, Κύριε· αλλά και τα σκυλάκια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους.»"
(15,28) "Τότε ο Ιησούς της αποκρίθηκε: «Γυναίκα, η πίστη σου είναι μεγάλη! Ας γίνει όπως θέλεις.» Και η κόρη της θεραπεύτηκε από εκείνη την στιγμή."
15,28τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
15,29Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἦλθε παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ.(15,29-30) Ο Ιησούς πήγε σε ένα βουνό και θεράπευσε πολλούς κουτσούς, τυφλούς, κουφούς, κουλούς και άλλους αναξιοπαθούντες.
(15,29) "Όταν έφυγε ο Ιησούς πήγε κοντά στην θάλασσα της Γαλιλαίας και ανέβηκε στο βουνό και κάθισε εκεί."
(15,30) "Και πήγε σε αυτόν μεγάλο πλήθος και είχαν μαζί τους κουτσούς, τυφλούς, κουφούς, κουλούς και άλλους πολλούς και τους έριξαν στα πόδια του Ιησού και τους θεράπευσε,"
15,30καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ᾿ ἑαυτῶν χωλούς, τυφλούς, κωφούς, κυλλοὺς καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς,
15,31ὥστε τοὺς ὄχλους θαυμάσαι βλέποντας κωφοὺς ἀκούοντας, ἀλάλους λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς, χωλοὺς περιπατοῦντας καὶ τυφλοὺς βλέποντας· καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν Ἰσραήλ.(15,31-38) Ένας μεγάλος όχλος ακολουθεί τον Ιησού για τρεις ημέρες και άρχισε να πεινάει. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του να τους ταΐσουν αλλά πού να έβρισκαν φαγητό μέσα στην ερημιά; Όμως θα έπρεπε να ξέρουν ότι ο Ιησούς θα ξαναέκανε το κόλπο με τα ψωμιά και τα ψάρια (14,14-21). Αυτές οι δύο ιστορίες είναι πιθανότατα το αποτέλεσμα δύο παραπλήσιων εκδοχών της ίδιας φανταστικής ιστορίας.
(15,32) "Ο Ιησούς προσκάλεσε τους μαθητές του λέγοντας: Συμπονώ τον όχλο επειδή είναι μαζί μου τρεις μέρες και δεν έχουν τι να φάνε· δεν θέλω να τους διώξω νηστικούς μπας και λιποθυμήσουν στον δρόμο.»"
(15,33) "Οι μαθητές του τού είπαν: «Πού να βρεθούν στην ερημιά τόσα ψωμιά ώστε να χορτάσει τόσος όχλος;»"
(15,34) "Ο Ιησούς τους λέει: «Πόσα ψωμιά έχετε;» Αυτοί είπαν: «Επτά και λίγα ψαράκια.»"
(15,36) "Και αφού πήρε τα επτά ψωμιά και τα ψάρια, προσευχήθηκε, τα έκοψε και τα έδωσε στους μαθητές του και αυτοί στον όχλο."
(15,37) "Και έφαγαν όλοι και ευχαριστήθηκαν και γέμισαν με ό,τι περίσσεψε επτά μεγάλα καλάθια."
(15,38) "Αυτοί που έφαγαν ήταν τέσσερις χιλιάδες ξέχωρα από τα γυναικόπαιδα."
15,32Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπε· σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσί μοι καὶ οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι· καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ.
15,33καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον;
15,34καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπον· ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.
15,35καὶ ἐκέλευσε τοῖς ὄχλοις ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν.
15,36καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας, εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.
15,37καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις·
15,38οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.
15,39καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγδαλά.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016