ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 16
Ίδρυση της Καθολικής Εκκλησίας
16,1Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς.
16,2ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· ὀψίας γενομένης λέγετε· εὐδία· πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός·
16,3καὶ πρωΐ· σήμερον χειμών· πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;(16,3) "«[…] Υποκριτές, το πρόσωπο του ουρανού ξέρετε να το διακρίνετε, τα σημεία των καιρών δεν μπορείτε να τα δείτε;»"
16,4γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν.(16,4) "«Η πονηρή και μοιχαλίδα γενιά ζητά σημάδια αλλά σημάδια δεν θα της δοθούν εκτός από το σημάδι του προφήτη Ιωνά.» Τους εγκατέλειψε και έφυγε."
Ο πάντοτε ευγενής Ιησούς αποκαλεί μία ολόκληρη γενιά πονηρή και μοιχαλίδα μόνο και μόνο επειδή του ζήτησαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Ιησούς είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι.
Έκανε ο Ιησούς σημεία ή/και τέρατα;
16,5Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν.
16,6ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.
16,7οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν.
16,8γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβατε;
16,9οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε;
16,10οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων καὶ πόσας σπυρίδας ἐλάβετε;
16,11πῶς οὐ νοεῖτε, ὅτι οὐ περὶ ἄρτου εἶπον ὑμῖν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων;
16,12τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπε προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τοῦ ἄρτου, ἀλλ᾿ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.
16,13Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων· τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;(16,13-14) Υπήρχαν διάφορες απόψεις σχετικά με το ποιος ήταν τελικά ο Ιησούς αλλά πολλοί πίστευαν ότι ήταν ο αναστημένος Ιωάννης ο βαπτιστής. Το γεγονός ότι τόσο πολλοί είχαν ξεγελαστεί σχετικά με την «ανάσταση» του Ιωάννη του βαπτιστή, καθιστά ακόμα περισσότερο αμφίβολη την υποτιθέμενη ανάσταση του Ιησού.
(16,13) "Όταν ο Ιησούς έφτασε στην Καισάρεια του Φιλίππου, ρώτησε τους μαθητές του: «Τι λένε οι άνθρωποι για μένα, τον υιό του ανθρώπου ότι είμαι;»"
(16,14) "Αυτοί είπαν: «Άλλοι [λεν ότι είσαι] ο Ιωάννης ο βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας ή ένας προφήτης.»"
16,14οἱ δὲ εἶπον· οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.
16,15λέγει αὐτοῖς· ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγεται εἶναι;(16,15) "Τους λέει: «Εσείς ποιος λέτε ότι είμαι;»"
16,16ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπε· σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος.(16,16) "Ο Σίμων Πέτρος αποκρίθηκε: «Εσύ είσαι ο Χριστός ο υιός του Θεού του ζώντος.»"
Πώς ανακάλυψε ο Πέτρος ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας;
16,17καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ᾿ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
16,18κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.(16,18-19) Ο Ιησούς ιδρύει την (Καθολική) Εκκλησία, χρίζει τον Πέτρο πάπα και του δίνει τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. (Οι προτεστάντες μισούν αυτούς τους στίχους.) Φυσικά, η Καθολική Εκκλησία μάλλον έχει και τα κλειδιά της κόλασης όπως μαρτυρούν οι σταυροφορίες, η Ιερά Εξέταση, η Μεταρρύθμιση και h παιδεραστία από ιερείς.
(16,18) "«Και εγώ σου λέω ότι εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτήν την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία και οι πύλες του Άδη δεν θα υπερισχύσουν αυτής.»"
(16,19) "«Και θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών και ό,τι δέσεις στην γη, θα είναι δεμένο και στους ουρανούς και ό,τι λύσεις στην γη, θα είναι λυμένο και στους ουρανούς.»"
16,19καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
16,20τότε διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ Χριστός.
16,21Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.
16,22καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ λέγων· ἵλεώς σοι, Κύριε· οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο.
16,23ὁ δὲ στραφεὶς εἶπε τῷ Πέτρῳ· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· σκάνδαλόν μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.(16,23) "Αυτός στράφηκε στον Πέτρο και είπε: «Ύπαγε πίσω μου, σατανά […]»"
Όταν ο Πέτρος εξέφρασε τον φόβο του για τον επερχόμενο θάνατο του Ιησού, ο Ιησούς τον αποκάλεσε «σατανά» —δίνοντας το στίγμα για το πώς πρέπει να να απευθύνεται κανείς στην αυτού αγιότητα τον πρώτο Πάπα.
16,24Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι.
16,25ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν.(16,25) "«Διότι όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του, πρέπει να την χάσει· όποιος χάσει την ψυχή του εξαιτίας μου, θα την βρει.»"
Αν θέλεις να μείνεις ζωντανός, πρέπει να χάσεις την ζωή σου για τον Ιησού.
16,26τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;
16,27μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.(16,27) "«Διότι ο υιός του ανθρώπου […] θα ανταμείψει στον καθένα σύμφωνα με τις πράξεις του.»"
Αρκεί μόνον η πίστη για να σωθεί κανείς;
Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να σωθεί;
16,28ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.(16,28) "«Αμήν, σας λέω, κάποιοι από αυτούς που στέκονται εδώ, δεν θα γευτούν τον θάνατο μέχρι να δουν τον υιό του ανθρώπου να έρχεται στην βασιλεία του.»"
Όπου νά 'ναι, έρχεται.
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με το τέλος του κόσμου.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016