ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 17
Μεταμόρφωση και καναδυό θαύματα ακόμη
17,1Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾿ ἰδίαν·(17,1-6) Η Μεταμόρφωση
Ο Ιησούς παίρνει τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη σε ένα ψηλό βουνό, όπου το πρόσωπό του άρχισε να λάμπει σταν τον ήλιο. Εμφανίζονται ο Μωυσής, ο Ηλίας και ένα σύννεφο που μιλάει και τους λέει: «Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός. Να τον ακούτε.» Όταν το είδαν αυτό οι μαθητές, έκαναν ότι θα έκανε κάθε σωστός βιβλικός χαρακτήρας· έπεσαν με το πρόσωπο στην γη.
(17,1) "Μετά από έξι ημέρες ο Ιησούς παίρνει τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τον αδελφό του και ανεβαίνουν μόνοι τους σε ένα ψηλό βουνό."
Πότε έγινε η Μεταμόρφωση;
(17,2) "Και μεταμορφώθηκε μπροστά τους και έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ρούχα του έγιναν λευκά σαν το φως."
(17,3) "Και να, εμφανίστηκαν σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας και μιλούσαν μαζί του."
(17,5) "Ενώ μιλούσε ακόμα, ένα φωτεινό σύννεφο τους εσκίασε και να, μία φωνή από το σύννεφο είπε: «Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός, τον οποίο ευαρεστούμαι· αυτόν να ακούτε·»"
Αφού το σύννεφο ήταν φωτεινό, πώς τους σκίασε;
(17,6) "Όταν το άκουσαν οι μαθητές, έπεσαν με το πρόσωπο [στην γη] και φοβήθηκαν πολύ."
Και πίπτουσιν επί πρόσωπον (ΠΕΠ)
17,2καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς.
17,3καὶ ἰδοὺ ὤφθησαν αὐτοῖς Μωσῆς καὶ Ἠλίας μετ᾿ αὐτοῦ συλλαλοῦντες.
17,4ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε τῷ Ἰησοῦ· Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωσεῖ μίαν καὶ μίαν Ἠλίᾳ.
17,5ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε·
17,6καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα.
17,7καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἥψατο αὐτῶν καὶ εἶπεν· ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε.
17,8ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν Ἰησοῦν μόνον.
17,9καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.
17,10Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;
17,11ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Ἠλίας μὲν ἔρχεται πρῶτον καὶ ἀποκαταστήσει πάντα·(17,11-13) Ο Ιησούς λέει ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής ήταν ο Ηλίας. Όμως ο ίδιος ο Ιωάννης το αρνήθηκε. Ιω 1,21. Και τι ακριβώς αποκατέστησε ο Ιωάννης ο βαπτιστής;
Ήταν ο Ιωάννης ο βαπτιστής ο Ηλίας;
(17,11) "Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Πρώτος θα έρθει ο Ηλίας και θα αποκαταστήσει τα πάντα όλα.»"
(17,12) "«Σας λέω ότι ο Ηλίας ήρθε ήδη και δεν τον αναγνώρισαν αλλά του έκαναν όσα θέλησαν· έτσι και ο υιός του ανθρώπου θα υποφέρει από αυτούς.»"
(17,13) "Τότε οι μαθητές κατάλαβαν ότι μίλησε για τον Ιωάννη τον βαπτιστή."
17,12λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθε, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλ᾿ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν· οὕτω καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ᾿ αὐτῶν.
17,13τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς.
17,14Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων·(17,14-21) Κάποιος φέρνει τον «σεληνιασμένο» (επιληπτικό) γιο του στον Ιησού για να τον θεραπεύσει, παραπονούμεος ότι οι μαθητές του δεν τα κατάφεραν. Ο Ιησούς τα παίρνει στο κρανίο με την ανικανότητα των μαθητών τουους μαθητές του και τους αποκαλεί «άπιστη και διεστραμμένη γενιά» (δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν εξαιτίας της λίγης πίστης τους). Θεραπεύει τον επιληπτικό και εξηγεί στους μαθητές του ότι κάποιοι δαίμονες διώχνονται μόνο με προσευχή και νηστεία. Επιπλέον τους βεβαιώνει ότι αν έχουν αρκετή πίστη, μπορούν να μετακινούν και βουνά.
(17,14) "Όταν πήγαν στον όχλο, τον πλησίασε ένας άνθρωπος, γονάτισε και είπε:"
(17,15) "«Κύριε, δείξε έλεος στον γιο μου, διότι σεληνιάζεται και υποφέρει· πολλές φορές πέφτει στην φωτιά και πολλές φορές στο νερό.»"
(17,16) "«Και τον έφερα στους μαθητές σου αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν.»"
(17,17) "Ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Άπιστη και διεστραμμένη γενιά! Μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας; μέχρι πότε θα σας ανέχομαι; Φέρτε μου τον εδώ.»"
(17,18) "Ο Ιησούς επιτίμησε τον δαίμονα και βγήκε από αυτόν και ο νέος θεραπεύτηκε από εκείνη την ώρα."
(17,19) "Τότε οι μαθητές πλησίασαν τον Ιησού και του είπαν ιδιαιτέρως: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε;»"
(17,20) "Ο Ιησούς τους είπε: «Εξαιτίας της απιστίας σας. Αμήν, σας λέω ότι αν έχετε πίστη έστω τόσο μικρή σαν τον σπόρο του σιναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό πήγαινε εκεί και θα πηγαίνει και τίποτα δεν θα είναι αδύνατο για σας.»"
(17,21) "«Αυτό το είδος φεύγει μόνο με προσευχή και νηστεία.»"
17,15Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ.
17,16καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι.
17,17ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε.
17,18καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
17,19Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾿ ἰδίαν εἶπον· διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;
17,20ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.
17,21τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.
17,22Ἀναστρεφομένων δὲ αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
17,23καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.
17,24Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπον· ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα;
17,25λέγει, ναί. καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσι τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;
17,26λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων. ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἄραγε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί.
17,27ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς τὴν θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.(17,27) "«Για να μην τους σκανδαλίσουμε, πήγαινε στην θάλασσα, ρίξε αγκίστρι και άνοιξε το στόμα του πρώτου ψαριού που θα βγάλεις και θα βρεις έναν στατήρα [ασημένιο νόμισμα]· πάρ' τον και δώσ' τους τον εκ μέρους μου και εκ μέρους σου.»"
Ο Ιησούς λέει στον Πέτρο να πληρώσει την εισφορά στον ναό με ένα νόμισμα που θα βρει στο στόμα του πρώτου ψαριού που θα ψαρέψει.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016