ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 18
Μερικές (ακόμη) παραβολές
18,1Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες· τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν;
18,2καὶ προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ εἶπεν·
18,3ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.(18,3) "«Αμήν, σας λέω αν δεν αλλάξετε και δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στην βασιλεία των ουρανών.»"
Ο Παύλος, πάντως, δήλωσε ότι «ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου» (Α Κορ 13,11). Μάλλον δεν θα μπήκε στην βασιλεία των ουρανών.
Είναι καλό να είμαστε σαν παιδιά;
Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να σωθεί;
18,4ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.
18,5καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἓν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται·
18,6῝Ος δ᾿ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης.
18,7Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται.(18,7) "«Αλίμονο στον κόσμο από τα σκάνδαλα· […]»"
Ο Ιησούς καταδικάζει όλο τον κόσμο.
18,8εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὰ καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ κυλλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον.(18,8-9) Ο Ιησούς συμβουλεύει τους φανς του να ακρωτηριάσουν χέρια, πόδια και μάτια προκειμένου να μπουν στην βασιλεία των ουρανών. Καλύτερα κουτσός και κουλός παρά αρτιμελής μέσα στην αιώνια φωτιά.
Υπάρχει κόλαση;
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με τους ακρωτηριασμούς και τα βασανιστήρια
(18,8) "«Αν το χέρι σου ή το πόδι σου, σε σκανδαλίζε, κόψ' τα και πέταξέ τα· καλύτερα είναι για σένα να μπεις στην ζωή χωλός ή κουλός παρά να ριχτείς στην αιώνια φωτιά με δύο χέρια και δύο πόδια.»"
(18,9) "«Και αν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλ' το και πέταξέ το μακριά σου· καλύτερα είναι για σένα να μπεις στην ζωή μονόφθαλμος παρά να ριχθείς στην κόλαση της φωτιάς με δύο μάτια.»"
18,9καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστι μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.
18,10Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.(18,10) "«[…] Διότι σας λέω ότι οι άγγελοί τους στους ουρανούς πάντα βλέπουν το πρόσωπο του πατέρα μου που είναι στους ουρανούς.»"
Μπορεί κανείς να δει τον Θεό;
18,11ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
18,12Τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφεὶς τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη, πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;
18,13καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ᾿ αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις.
18,14οὕτως οὐκ ἔστι θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται εἷς τῶν μικρῶν τούτων.
18,15Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·(18,15-17) Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δικαιολογούν με αυτούς τους στίχους (όπως και με τους Δτ 19,15 και Α Τιμ 5,19) την άρνησή τους να καταγγείλουν και να διερευνήσουν περιπτώσεις παιδεραστίας εκτός κι αν δύο ή τρεις Μάρτυρες του Ιεχωβά ήταν παρόντες και το επιβεβαιώσουν. Αν δεν εμφανιστούν μάρτυρες (όπως και αποθαρρύνονται να κάνουν επειδή κάτι τέτοιο θα φέρει σε δύσκολη θέση τον οργανισμό), τότε απαγορεύεται στο θύμα να μιλάει για το συμβάν.
(18,15) "«Αν αμαρτήσει σε βάρος σου ο αδελφός σου, πες του το σφάλμα του κατ' ιδίαν· αν σε ακούσει, κέρδισες τον αδελφό σου·»"
(18,16) "«Αν δεν σε ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμα έναν ή δύο [άλλους] ώστε να υποστηριχθεί κάθε κουβέντα από το στόμα δύο ή τριών μαρτύρων.»"
(18,17) "«Αν τους παρακούσει, πες στο στην εκκλησία· αν παρακούσει και την εκκλησία, ας είναι για σένα όπως ο εθνικός [ειδωλολάτρης] και ο τελώνης.»"
18,16ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα.
18,17ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.
18,18Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.
18,19Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.(18,19) "«Πάλι σας λέω ότι αν δύο από σας συμφωνήσουν στην γη για ο,τιδήποτε και προσευχηθούν, ο πατέρας μου που είναι στους ουρανούς θα το κάνει για αυτούς.»
18,20οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν.
18,21Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;(18,21-22) Να συγχωρείς αυτούς που σε προσβάλλουν κατ' επανάληψη.
(18,21) "Τότε τον πλησίασε ο Πέτρος και είπε: «Κύριε, μέχρι πόσες φορές που θα αμαρτήσει σε βάρος μου ο αδερφός μου, να τον συγχωρήσω; μέχρι επτά;»"
(18,22) "Ο Ιησούς του λέει: «Δεν σου λέω επτά αλλά εβδομήντα φορές επτά.»"
Δηλαδή, 490.
18,22λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλ᾿ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.
18,23Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ.(18,23-35) Η παραβολή του άσπλαγχνου δούλου
Στην παραβολή του άσπλαγχνου δούλου, ο βασιλιάς απειλεί να πουλήσει ως δούλο τον Χ και την οικογένειά του, προκειμένου να πληρωθεί το χρέος του. Ο Χ παρακαλάει τον βασιλιά και ο βασιλιάς χαρίζει όλο το χρέος. Αλλά τότε ο ίδιος ο Χ βρήκε τον Ψ που του χρωστούσε και απαίτησε την πληρωμή του χρέους. Όμως ο Ψ δεν είχε να πληρώσει και παρακάλεσε τον Χ αλλά τελικά μπήκε στην φυλακή. Όταν το έμαθδε ο βασιλιάς έβαλε να βασανίσουν Χ.
Η παραβολή τελειώνει ως εξής: «Έτσι θα κάνει και σε σας ο επουράνιος πατέρας μου […]»". Συμπέρασμα: αν είσαι σκληρός με τους άλλους και ο Θεός θα είναι σκληρός μαζί σου.
(18,23) "«Γι' αυτό έχει παρομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με βασιλιά, που θέλησε να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς με τους υποτελείς του."

(18,25) "«Αλλά επειδή δεν είχε να πληρώσει, ο κύριός του διέταξε να πάρουν αυτόν, την γυναίκα του και τα παιδιά του και ό,τι είχε και να πουληθεί.»"
Αυτό αποφάσισε ο βασιλιάς που παρομοιάζεται με την βασιλεία των ουρανών του Ιησού.

18,24ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων.
18,25μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι.
18,26πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων· κύριε, μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ πάντα σοι ἀποδώσω.(18,26) "«Ο υποτελής έπεσε και τον προσκύνησε και είπε: Κύριε, δείξε μου μακροθυμία και θα σε ξεπληρώσω.»"
18,27σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτὸν καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ.(18,27) "«Ο κύριός του τον λυπήθηκε, τον έδιωξε και του χάρισε το δάνειο."
18,28ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε λέγων· ἀπόδος μοι εἴ τι ὀφείλεις.(18,28) "«Όταν ο υποτελής βγήκε, βρήκε έναν άλλο υποτελή, ο οποίος του χρωστούσε 100 δηνάρια, τον άρπαξε και καθώς τον έπνιγε του έλεγε: Δώσε μου αυτά που μου χρωστάς.»"
18,29πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων· μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ ἀποδώσω σοι.
18,30ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.
18,31ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα.
18,32τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με.
18,33οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα;
18,34καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ.(18,34) "«Ο κύριός του εξοργίστηκε και τον παρέδωσε στους βασανιστές μέχρι να πληρώσει το χρέος του.»"
18,35Οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν.(18,35) "«Έτσι θα κάνει και σε σας ο επουράνιος πατέρας μου, αν δεν συγχωρείτε ο καθένας τα παραπτώματα των αδελφών σας με όλη την καρδιά σας.»"
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με τα βασανιστήρια.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016