ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 19
19,1Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
19,2καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ.(19,2) "Και τον ακολούθησε μεγάλος όχλος και τους θεράπευσε εκεί."
19,3Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες αὐτῷ· εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν;
19,4ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν,(19,4-5)
(19,4) "Αυτός τους αποκρίθηκε: «Δεν γνωρίζετε ότι ο δημιουργός δημιούργησε από την αρχή τον άνδρα και την γυναίκα και είπε»"
(19,5) "«εξαιτίας αυτού ο άνθρωπος θα εγκαταλείψει τον πατέρα του και την μητέρα του και θα προσκοληθεί στην γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο τους μία σάρκα;»"
Είναι ο γάμος κάτι καλό;
Επιτρέπεται η πολυγαμία;
19,5ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν;
19,6ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σὰρξ μία. ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.(19,6) "«Ώστε δεν είναι πια δύο αλλά μία σάρκα. Αυτό [το ζευγάρι] που ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μην το χωρίσει.»"
Κάτω από ποιες συνθήκες επιτρέπεται το διαζύγιο;
19,7λέγουσιν αὐτῷ· τί οὖν Μωσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν;
19,8λέγει αὐτοῖς· ὅτι Μωσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν· ἀπ᾿ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτω.
19,9λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται· καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται.(19,9) "«Σας λέω ότι όποιος χωρίσει την γυναίκα του για άλλο λόγο εκτός από πορνεία και παντρευτεί άλλη, διαπράττει μοιχεία· Και αυτός που θα παντρευτεί την χωρισμένη, διαπράττει μοιχεία.»"
Κάτω από ποιες συνθήκες επιτρέπεται το διαζύγιο;
19,10λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι.(19,10) "Οι μαθητές του τού είπαν: «Αν αυτή είναι η μόνη αιτία, τότε δεν συμφέρει ο γάμος.»"
Αφού ο Ιησούς αποκηρύσσει το διαζύγιο, οι μαθητές του απαντούν ότι τότε δεν συμφέρει ο γάμος. Ο Ιησούς συμφωνεί λέγοντας ότι είναι καλύτερο να γίνεις ευνούχος για την βασιλεία των ουρανών. Όποιος μπορεί να το κάνει, ας το κάνει, λέει. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως ο χριστιανός φιλόσοφος και θεολόγος Ωριγένης (185-254 μ.Κ.Χ.) που αυτοευνουχίστηκαν προσπαθώντας να ακολουθήσουν την προτροπή του Ιησού.
Είναι ο γάμος κάτι καλό;
19,11ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ᾿ οἷς δέδοται·
19,12εἰσὶ γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτω. καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.(19,12) "«Διότι υπάρχουν ευνούχοι που γεννήθηκαν έτσι από την κοιλιά της μητέρας τους. Υπάρχουν ευνούχοι που ευνουχίστηκαν από ανθρώπους και υπάρχουν ευνούχοι που ευνούχισαν τον εαυτό τους για την βασιλεία των ουρανών. Όποιος μπορεί να προχωρήσει, ας προχωρήσει.»"
Μετά από έναν υπαινιγμό για την ομοφυλοφιλία, ο Ιησούς εκστομίζει επικίνδυνες προτροπές για ευνουχισμό. Ας μην ξεχνάμε ότι προτείνει τον αυτοακρωτηριασμό, αν συγκεκριμένα μέλη ή όργανα τους σώματός μας μάς σκανδαλίζουν (Μτ 5,29-30, Μτ 18,8-9, Μκ 9,43-48). Αυτά τα λόγια μπορεί να ωθήσουν κάποιον στον αυτο-ευνουχισμό προκειμένου να είναι ένας από τους 144,000 παρθένους άνδρες που θα πάνε στον παράδεισο (Αποκ 14,3-4).
Προτιμά ο Θεός τους ευνουχισμένους άνδρες;
Επιτρέπεται να εκκλησιαστεί ένας ευνούχος;
19,13Τότε προσηνέχθη αὐτῷ παιδία, ἵνα ἐπιθῇ αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ προσεύξηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς.
19,14ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.(19,14) "Τότε ο Ιησούς είπε: «Αφήστε τα παιδιά και μην τα εμποδίζετε να έρθουν σε μένα· διότι σε αυτά ανήκει η βασιλεία των πυρανών.»"
Είναι καλό να είμαστε σαν παιδιά;
19,15καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν.
19,16Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;
19,17ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς.(19,17)
"Αυτός τους είπε: «Γιατί με λες αγαθό; κανείς δεν είναι αγαθός εκτός από τον Θεό. Αν θέλεις να εισέλθεις στην [αιώνια] ζωή, τήρησε τις εντολές.»"
Ο Ιησούς υποννοεί ότι δεν είναι ούτε καλός ούτε ο Θεός.
Είναι ο Ιησούς ο Θεός;
Αρκεί μόνον η πίστη για να σωθεί κανείς;
Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να σωθεί;
19,18λέγει αὐτῷ· ποίας; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε· τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις,(19,18-19)
(19,18) "Του λέει: «Ποιες;» και ο Ιησούς είπε: «τις μην σκοτώσεις, μην μοιχεύσεις και μην ψευδομαρτυρήσεις,»"
(19,19) "«τίμα τον πατέρα και την μητέρα και αγάπησε τον πλησίον όπως τον εαυτό σου.»"
Ο Ιησούς απαριθμεί τις «δέκα εντολές» αλλά λέει μόνον έξι και η έκτη δεν είναι μία από τις δέκα. Πάντως οι εντολές που απαριθμεί εδώ είναι κοσμικές και όχι θρησκευτικές εντολές.
Ποια ήταν η έκτη εντολή του Ιησού;
Είναι κακό να σκοτώνουμε;
Επιτρέπεται να κλέβουμε;
19,19τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
19,20λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος· πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί ἔτι ὑστερῶ;
19,21ἔφη αὐτῷ ὁ Ἱησοῦς· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.
19,22ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.
19,23Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.(19,23-24)
(19,23) "Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «Αμήν, σας λέω ότι δύσκολα πλούσιος θα εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών.»"
(19,24) "«Και πάλι σας λέω πιο εύκολο είναι μία καμήλα να περάσει από το μάτι βελόνας παρά να εισέλθει πλούσιος στην βασιλεία του Θεού.»"
Είναι καλό να είναι κανείς πλούσιος;
Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να σωθεί;
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με τους πλούσιους.
19,24πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν.
19,25ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες· τίς ἄρα δύναται σωθῆναι;
19,26ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστι.(19,26) "Ο Ιησούς τούς κοίταξε και είπε: «Για τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατο, για τον Θεό τα πάντα είναι δυνατά.»"
Είναι ο Θεός παντοδύναμος;
19,27Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;
19,28ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.(19,28) "Τότε ο Ιησούς τούς είπε: «Αμήν, σας λέω ότι εσείς που με ακολουθήσατε, στην παλιγγενεσία, όταν καθίσει ο υιός του ανθρώπου στον ένδοξο θρόνο του, θα καθίσετε και εσείς σε δώδεκα θρόνους και θα κρίνετε τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ.»"
Άραγε ποια φυλή θα κρίνει ο Ιούδας Ισκαριώτης;
19,29καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.(19,29) "«Και όποιος άφησε σπίτι ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια για χάρη μου, εκατονταπλάσια θα πάρει και θα κληρονομήσει αιώνια ζωή.»"
Εγκαταλείψτε τις γυναίκες και τα παιδιά σας και ο Ιησούς θα σας χαρίσει μεγάλη ανταμοιβή. Αλληλούια!
19,30Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016