ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 2
Η σφαγή των νηπίων
2,1Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα (2,1) "Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας κατά τις ημέρες του βασιλιά Ηρώδη […]"
Πότε γεννήθηκε ο Ιησούς;
2,2λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.(2,2) "[…] είδαμε το αστέρι του στην ανατολή […]"
Καταδικάζει η Βίβλος την αστρολογία;
2,3Ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾿ αὐτοῦ,
2,4καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾿ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται.
2,5οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου·(2,5-6) "Αυτοί του είπαν: «Στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Διότι έτσι έγραψε ο προφήτης.»"
Ο Ματθαίος ισχυρίζεται ότι η γέννηση του Ιησού στην Βηθλεέμ εκπληροί την προφητεία του Μιχαία (Μιχ 5,1) όμως αυτό δεν είναι δυνατό αφού
  1. η αναφορά «Βηθλεέμ από τον οίκο του Εφραθά» αναφέρεται όχι σε πόλη αλλά σε φυλή (γενιά) και πιο συγκεκριμένα την γενιά του Βαιθλαέμ, γιου του Σολομώντα, γιου του Χάλεβ και της δεύτερης συζύγου του, Εφραθά (Α Παρ 2,18, 2,50-52, 4,4).<
  2. Η προφητεία (αν υποθέσουμε ότι πρόκειται περί προφητείας) δεν αναφέρεται στον Μεσσία αλλά σε κάποιον στρατιωτικό ηγέτη, όπως φαίνεται από τον στίχο 5,5. Αυτός ο ηγέτης υποτίθεται ότι θα υπέτασσε τους Ασσυρίους, κάτι που ο Ιησούς δεν έκανε ποτέ.
Ας σημειωθεί επίσης ότι ο Ματθαίος παραποποίησε τον στίχο του Μιχαία ως «καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα» αντί «Καὶ σύ, Βηθλεέμ, οἶκος τοῦ Ἐφραθά». Αναμφίβολα αυτό έγινε σκόπιμα, ώστε να φαίνεται ότι ο στίχος αναφέρεται στην πόλη Βηθλεέμ αντί στην φυλή Βηθλεέμ.
2,6καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.
2,7Τότε Ἡρῴδης λάθρα καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσε παρ᾿ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος,
2,8καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπε· πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου, ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ.
2,9οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον·(2,9) "[…] και να, το αστέρι που είδαν στην ανατολή προπορευόταν αυτών μέχρι που ήρθε και στάθηκε πάνω από το παιδί."
Αν το αστέρι προπορευόταν και τους οδήγησε στην Βηθλεέμ, τότε δεν είναι δυνατό να ήταν αστέρι ή οποιοδήποτε άλλο αστρονομικό αντικείμενο ή γεγονός. Αλλά ο Ματθαίος δεν το ήξερε αυτό. Εκείνη την εποχή όλοι νόμιζαν ότι τα αστέρια ήταν φωτάκια σε μικρό ύψος πάνω από την Γη άρα το να σταθεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο για κάποιο χρονικό διάστημα δεν ήταν κάτι το εξωφρενικό.
2,10ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα,
2,11καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν·(2,11) "Και όταν μπήκαν στο σπίτι, είδαν το παιδί με την Μαρία, την μητέρα του […]"
Πού γεννήθηκε ο Ιησούς;
Πού ζούσαν ο Ιωσήφ και η Μαρία πριν και μετά την γέννηση του Ιησού;
2,12καὶ χρηματισθέντες κατ᾿ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι᾿ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.
2,13Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.
2,14Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον,(2,14) "Αυτός, αφού σηκώθηκε, πήρε το παιδί και την μητέρα του και αναχώρησαν για την Αίγυπτο."
Σύμφωνα με τον Ματθαίο, η Μαρία και ο Ιησούς έφυγαν για την Αίγυπτο λίγο μετά την γέννηση του Ιησού. Αντίθετα σύμφωνα με τον Λουκά (2,39) πήγαν κατευθείαν στην Ναζαρέτ.
Πού διέφυγαν ο Ιησούς, η Μαρία και ο Ιωσήφ; στην Αίγυπτο ή την Ναζαρέτ;
2,15καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου.(2,15) "Για να εκπληρωθούν τα λόγια του Κυρίου, διά μέσου του προφήτη, που έλεγαν: «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον γιο μου»."
Ο Ματθαίος ισχυρίζεται ότι η φυγή της οικογένειας του Ιησού στην Αίγυπτο εκπλήρωσε την προφητεία στο Ωσ 11,1. Όμως ο στίχος αυτός δεν είναι καν προφητεία, όπως γίνεται φανερό αν διαβάσει κανείς ολόκληρη την πρόταση: 'Ο Ισραήλ ήταν νήπιο και τον αγάπησα και από την Αίγυπτο έβγαλα τα παιδιά του'. Πρόκειται για αναφορά στην έξοδο των Ιουδαίων από την Αίγυπτο και δεν έχει καμία σχέση με τον Ιησού. Ο Ματθαίος προσπαθεί να αποκρύψει αυτό το γεγονός αναφέροντας μόνον τις τελευταίες λέξεις του στίχου.
2,16Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων.(2,16) "Τότε ο Ηρώδης […] έστειλε να σκοτώσουν όλα τα παιδιά στην Βηθλεέμ και τα περίχωρά της, όσα ήταν δύο ετών και μικρότερα […]"
Ο Ηρώδης σκοτώνει όλα τα παιδιά της Βηθλεέμ και των περιχώρων. Τέτοια σφαγή σίγουρα θα είχε καταγραφεί από τους ιστορικούς εκείνης της εποχής. Όμως ούτε καν ο Ιώσηπος, που κατέγραψε με λεπτομέρεια την ζωή του Ηρώδη, δεν αναφέρει αυτό το συμβάν.
2,17τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος·(2,17-18)
(2,17) "Τότε εκπληρώθηκαν τα λόγια του Ιερεμία του προφήτη που έλεγαν:"
(2,18) "«Στην Ραμά ακούστηκαν φωνές, θρήνοι, κλάματα και οδυρμοί πολλοί. Ήταν η Ραχήλ, που έκλαιγε για τα παιδιά της και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, διότι δεν υπήρχαν πια.»"
Ο Ματθαίος αναφέρει τον στίχο Ιερ 38,15, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για προφητεία σχετικά με την υποτιθέμενη σφαγή των νηπίων από τον βασιλιά Ηρώδη. Όμως αυτός ο στίχος αναφέρεται στην αιχμαλωσία στην Βαβυλώνα, όπως γίνεται φανερό αν διαβάσει κανείς τους δύο επόμενους στίχους του Ιερεμία και συνεπώς δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την σφαγή των νηπίων.
2,18φωνὴ ἐν Ῥαμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν.
2,19Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ φαίνεται τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ
2,20λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ· τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.
2,21ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ.
2,22ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ Ἡρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,
2,23καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.(2,23) "και αφού πήγε στην πόλη που καλείται Ναζαρέτ, κατοίκησε σε αυτήν, ώστε εκπληρώθηκαν τα λόγια των προφητών ότι θα αποκληθεί Ναζωραίος."
Ο Ματθαίος ισχυρίζεται ότι το παραπάνω αποτελεί εκπλήρωση προφητείας αλλά σε κανένα σημείο της Παλαιάς Διαθήκηες δεν υπάρχει τέτοια προφητεία.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016