ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 21
Η συκιά και
μερικές ακόμη παραβολές
21,1Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθσφαγῆ πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τότε ὁ Ἰησοῦς ἀπέστειλε δύο μαθητὰς(21,1-14) Η θριαμβευτική είσοδος στην Ιερουσαλήμ
(21,1-7) Σύμφωνα με τον Ματθαίο ο Ιησούς μπήκε στην Ιερουσαλήμ καβαλώντας συγχρόνως μία γαϊδούρα και ένα πουλάρι. Χρειάζεται εξάσκηση αλλά δεν είναι αδύνατο.
(21,1) "Όταν πλησίασαν στα Ιεροσόλυμα και έφτασαν στην Βηθσφαγή κοντά στο όρος των ελαιών, ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές"
(21,2) "και τους είπε: «Πηγαίνετε στο χωριό που είναι απέναντί μας και θα βρείτε μία γαϊδούρα δεμένη και ένα πουλάρι μαζί της. Λύστε την και φέρτε μου την.»"
21,2λέγων αὐτοῖς· πορεύθητε εἰς τὴν κώμην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ᾿ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.
21,3καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι ὁ Κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· εὐθέως δὲ ἀποστέλλει αὐτούς.
21,4τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος·(21,4-5)
(21,4) "Αυτό έγινε για να εκπληρωθεί η προφητεία που έλεγε:"
(21,5) "Να πείτε στην κόρη Σιών, να ο βασιλιάς σου έρχεται πράος καβαλώντας μία γαϊδούρα και ένα πουλάρι γέννημα υποζυγίου."
Σύμφωνα με αυτούς τους στίχους ο Ιησούς εκπλήρωσε την προφητεία του Ζαχαρία (Ζαχ 9,9). Όμως αυτός ο στίχος αναφερόταν σε κάποιον στρατιωτικό ηγέτη που θα κυβερνήσει μέχρι και την θάλασσα και τους ποταμούς (βλ. στ. 9,10-13). Ο Ματθαίος προφανώς δεν κατάλαβε αυτήν την μορφή της εβραϊκής ποίησης που χρησιμοποιείται στο βιβλίο του Ζαχαρία.
21,5εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου.
21,6πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς προσέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,(21,6) "Οι μαθητές αφού πήγαν και έκαναν ότι τους πρόσταξε ο Ιησούς,"
21,7ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω αὐτῶν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν.(21,7) "έφεραν την γαϊδούρα και το πουλάρι και έβαλαν πάνω τους τα ρούχα τους και αυτός κάθισε πάνω τους."
Τι καβαλούσε ο Ιησούς κατά την είσοδό του στην Ιερουσαλήμ;
21,8ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ.
21,9οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες· ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυῒδ· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου· ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.
21,10καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα· τίς ἐστιν οὗτος;
21,11οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον· οὗτός ἔστιν Ἰησοῦς ὁ προφήτης ὁ ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας.
21,12Καὶ εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐξέβαλε πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψε καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς,(21,12-13)
(21,12) "Και μπήκε ο Ιησούς στο ιερό του Θεού και έδιωξε όλους όσους πουλούσαν και αγόραζαν στο ιερό και κατέστρεψε τα τραπέζια των αργυραμοιβών και τα καθίσματα των περιστεροπωλών."
(21,13) "Και τους λέει: «Είναι γραμμένο, ο οίκος μου θα ονομαστεί οίκος προσευχής· εσείς τον κάνατε σπήλαιο ληστών.»"
Πότε έδιωξε ο Ιησούς τους εμπόρους από τον Ναό;
21,13καὶ λέγει αὐτοῖς· γέγραπται, ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται· ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.
21,14Καὶ προσῆλθον αὐτῷ χωλοὶ καὶ τυφλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.(21,14) "Και ήρθαν σε αυτόν κουτσοί και τυφλοί στον ναό και τους θεράπευσε."
21,15ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησε καὶ τοὺς παῖδας κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας, ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυῒδ, ἠγανάκτησαν
21,16καὶ εἶπον αὐτῷ· ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;
21,17καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ.
21,18Πρωΐας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασε·
21,19καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾿ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ· μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.(21,19-20) Ο Ιησούς καταριέται μία συκιά (αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά ότι ο Θεός μισεί τις συκιές) και το δέντρο ξεραίνεται αμέσως. Όμως σύμφωνα με τον Μάρκο, (11,14. 20-21) η καταραμένη συκιά ξεράθηκε το επόμενο πρωί.
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με τα σύκα και τις συκιές.
(21,19) "Και είδε μία συκιά στον δρόμο, την πλησίασε αλλά δεν βρήκε τίποτα σε αυτήν παρά μόνο φύλλα και της λέει: «Ποτέ ξανά να μην γίνει καρπός από σένα στον αιώνα.» Και η συκιά ξεράθηκε αμέσως."
Πότε καταράστηκε ο Ιησούς την συκιά;
(21,20) "Και όταν το είδαν οι μαθητές θαύμασαν και είπαν: «Πώς ξεράθηκε αμέσως η συκιά;»"
Πότε ξεράθηκε η συκιά;
21,20καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες· πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ;
21,21ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται·(21,21-22) Αν η πίστη σου είναι μεγάλη, μπορείς όχι μόνον να ξεραίνεις συκιές αλλά και να μετακινείς βουνά. Ό,τι ζητήσεις, θα πάρεις.
(21,21) "Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Αμήν, σας λέω ότι αν έχετε πίστη και δεν αμφιβάλλετε, όχι μόνο θα κάνετε το [κόλπο] της συκιάς αλλά και αν σε αυτό το βουνό πείτε: σήκω και πέσε στην θάλασσα, θα γίνει."
(21,22) "Και ό,τι ζητήσετε στις προσευχές σας με πίστη, θα το πάρετε."
21,22καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε.
21,23Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες· ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, καὶ τίς σοι ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην;
21,24ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι, κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.
21,25τὸ βάπτισμα Ἰωάννου πόθεν ἦν, ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο παρ᾿ ἑαυτοῖς λέγοντες· ἐὰν εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ·
21,26ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ἔχουσι τὸν Ἰωάννην ὡς προφήτην.
21,27καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπον· οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός· οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.
21,28Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπός τις εἶχε τέκνα δύο, καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπε· τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνί μου.
21,29ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐ θέλω· ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθε.
21,30καὶ προσελθὼν τῷ δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἐγώ, κύριε· καὶ οὐκ ἀπῆλθε.
21,31τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησε τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν αὐτῷ· ὁ πρῶτος. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
21,32ἦλθε γὰρ πρὸς ὑμᾶς Ἰωάννης ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ· οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ· ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐ μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ.
21,33Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν.(21,33-41) Ο Θεός είναι σαν έναν ιδιοκτήτη αμπελιού, που μισθώνει το αμπέλι του σε γεωργούς και όταν στέλνει τους δούλους του να πάρουν τους καρπούς, οι γεωργοί τους δέρνουν ή τους σκοτώνουν. Γι' αυτό και ο ιδιοκτήτης του αμπελιού στέλνει τον γιο του αλλά αυτοί επίσης τον σκοτώνουν. Τότε ο ιδιοκτήτης του αμπελιού σκοτώνει τους γεωργούς και νοικιάζει το αμπέλι του σε άλλους γεωργούς.
(21,33) "«Ακούστε κι άλλη παραβολή: Ένας οικοδεσπότης φύτεψε αμπέλι […] και το έδωσε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλη χώρα."
(21,34) "«Όταν έφτασε ο καιρός των καρπών, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς για να πάρει τους καρπούς του.»"
(21,35) "«Οι γεωργοί πήραν τους δούλους του και άλλον τον έδειραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν.»"
(21,36) "«Πάλι έστειλε άλλους δούλους περισσότερους από τους πρώτους και τους έκαναν τα ίδια.»"
(21,37) "«Ύστερα έστειλε τον γιο του λέγοντας: θα ντραπούν [να κάνουν τα ίδια και στον] τον γιο μου.»"
(21,38) "«Οι γεωργοί όταν είδαν τον γιο του, σκέφτηκαν: Αυτός είναι ο κληρονόμος· ελάτε να τον σκοτώσουμε και να κατάσχουμε την κληρονομιά του.»"
(21,39) "«Τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω στο αμπέλι και τον σκότωσαν.»"
(21,40) "«Όταν λοιπόν, έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι πρέπει να κάνει στους γεωργούς;»"
(21,41) "Αυτοί του απάντησαν: «Τους κακούς να σκοτώσει με κακία και να δώσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς που θα του αποδώσουν τους καρπούς έγκαιρα.»"
Τον ιδιοκτήτη του αμπελιού δεν μπορούν να τον σκοτώσουν οι γεωργοί;
21,34ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ.
21,35καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν.
21,36πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως.
21,37ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου.
21,38οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ.
21,39καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, καὶ ἀπέκτειναν.
21,40Ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις;
21,41λέγουσιν αὐτῷ· κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.
21,42λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;
21,43διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾿ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς·
21,44καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ᾿ ὃν δ᾿ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν.(21,44) "«Όποιος πέσει πάνω στον λίθο, θα τσακιστεί· και σε όποιον πέσει, θα τον κάνει σκόνη.»"
Όποιος πέσει σε αυτόν τον λίθο (δηλ. τον Ιησού) θα τσακιστεί και σε όποιον πέσει ο λίθος θα τον κάνει σκόνη.
21,45καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει·
21,46καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπειδὴ ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016