ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 23
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι
23,1Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
23,2λέγων· ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι.
23,3πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι.(23,3-5)
(23,3) "«Όλα, λοιπόν, όσα σας πουν να τηρείτε, να τα τηρείτε και να τα κάνετε αλλά μην κάνετε ό,τι κάνουν· διότι λένε αλλά δεν κάνουν.»"
23,4δεσμεύουσι γὰρ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά.
23,5πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις. πλατύνουσι γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα τῶν ἱματίων αὐτῶν,(23,5) "«Όλα τα έργα τους τα κάνουν για να τα βλέπουν οι άνθρωποι. […]»"
Πρέπει να αφήνουμε τους άλλους να βλέπουν τις καλές μας πράξεις;
23,6φιλοῦσι δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς
23,7καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ῥαββὶ ῥαββί.
23,8ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε ῥαββί· εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ διδάσκαλος, ὁ Χριστός· πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε.
23,9καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατήρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.(23,9) "«Μην αποκαλέσετε πατέρα κανέναν στην γη· διότι ένας είναι ο πατέρας σας, αυτός που βρίσκεται στους ουρανούς.»"
Ούτε τον μπαμπά μας; Δηλαδή ήταν κακό που ο Ελισαίος φώναξε «πατέρα, πατέρα» όταν ο Ηλίας ανέβαινε στον ουρανό; (Δ Βασ 2,12)
Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους γονείς μας;
Επιτρέπεται να αποκαλούμε κάποιον πατέρα;
23,10μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί· εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητής, ὁ Χριστός.(23,10) "«Ούτε να ονομαστείτε καθηγητές· διότι ένας είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός.»"
23,11ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος.
23,12ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.
23,13Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα.(23,13-36) Ο Ιησούς αποκαλεί τους επικριτές του υποκριτές και οχιές (μεταξύ άλλων) καθιστώντας εαυτόν υποψήφιο για να καεί «εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός» (Μτ 5,22).
Επιτρέπεται να αποκαλούμε κάποιον άφρονα/ανόητο/μωρό;
(23,13) "«Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισσαίοι, υποκριτές […]»"
(23,14) "«Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισσαίοι, υποκριτές, διότι κλείνετε την βασιλεία των ουρανών μπροστά από τους ανθρώπους· επειδή εσείς δεν μπαίνετε, ούτε εκείνους που θέλουν να μπουν αφήνετε να περάσουν.»"
(23,15) "«Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισσαίοι, υποκριτές, διότι γυρίζετε την θάλασσα και την ξηρά για να προσηλυτίσετε κάποιον και όταν αυτό γίνει, τον κάνετε γέννημα της κόλασης δύο φορές χειρότερο από σας.»"
(23,16) "«Αλίμονό σας, τυφλοί οδηγοί […]»"
(23,17) "«Ανόητοι και τυφλοί! […]»"
23,14Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.
23,15Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν.
23,16Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει.
23,17μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσός ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν;
23,18καί· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει.
23,19μωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;(23,19) "«Ανόητοι και τυφλοί! […]»"
23,20ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ·
23,21καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν·
23,22καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.
23,23Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι.(23,23) "«Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, […]»"
23,24ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες!(23,24) "«Τυφλοί οδηγοί […]»"
23,25Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας.(23,25) "«Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές […]»"
23,26Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν.(23,26) "«Τυφλέ Φαρισαίε […]»"
23,27Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας.(23,27) "«Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισσαίοι, υποκριτές […]»"
23,28οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας.
23,29Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων,(23,29) "«Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισσαίοι, υποκριτές […]»"
23,30καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν.
23,31ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας.(23,31) "«Ώστε βεβαιώνετε ότι είστε γιοι αυτών που σκότωσαν τους προφήτες.»"
23,32καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν.
23,33ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;(23,33) "«Φίδια, γεννήματα οχιάς! Πώς θα αποφύγετε την καταδίκη της κόλασης;»"
23,34διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν,
23,35ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου.(23,35) "«Για να πέσει πάνω σας το αθώο αίμα που χύθηκε στην γη από το αίμα του αθώου Άβελ ως το αίμα του Ζαχαρία του γιου του Βαραχία, τον οποίο σκοτώσατε μεταξύ ναού και θυσιαστηρίου.»"
Ο Ιησούς κατηγορεί τους Ιουδαίους (που ζούσαν τότε) για όλο το αθώο αίμα που έχει χυθεί από τον Άβελ μέχρι τον Ζαχαρία.
Έχει υπάρξει ποτέ ενάρετος άνθρωπος;
23,36ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.(23,36) "«Αμήν, σας λέω ότι όλα αυτά θα ξεσπάσουν πάνω σε αυτήν την γενιά.»"
Ο Ιησούς προβλέπει ότι το τέλος του κόσμου θα συμβεί κατά την διάρκεια της ζωής των ακροατών του.
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με το τέλος του κόσμου.
23,37Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν! ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε.
23,38ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος.
23,39λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾿ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016