ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 24
Σημάδια του τέλους του κόσμου
(24,3-51) Τo τέλος του κόσμου θα σηματοδοτηθεί από πολέμους, λιμούς, λοιμούς και σεισμούς (στ. 6-7). Και αυτό θα είναι μόνο η αρχή (στ. 8). Οι πιστοί θα μισούνται και θα σκοτώνονται από τους απίστους (στ. 9) θα μισούν και θα προδίδουν ο ένας τον άλλον (στ. 10), θα εμφανιστούν ψευδοπροφήτες που θα τους ξεγελούν (στ. 11), θα αυξηθεί η ανομία και η αγάπη θα παγώσει (στ. 12). Αλλά όποιος αντέξει μέχρι το τέλος, θα σωθεί (στ. 13). (Γιούπι!!)
Θα γίνουν μερικά ακόμα πραματάκια πριν έρθει το τέλος: το ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο (στ. 14), το βδέλυγμα της ερήμωσης θα στέκεται σε άγιο τόπο (στ. 15), πολλοί ψευδοχριστοί και ψευδοπροφήτες θα εμφανιστούν και θα κάνουν σημεία και τέρατα (στ. 24), ο ήλιος και το φεγγάρι θα σκοτεινιάσουν και τα αστέρια θα πέσουν (στ. 29), το σημάδι του υιού του ανθρώπου θα εμφανιστεί στον ουρανό και όλοι στην γη θα κλαίνε και τελικά ο υιός του ανθρώπου θα εμφανιστεί με όλη την δύναμη και την δόξα του (στ. 30).
Α, και όλα αυτά θα γίνουν κατά την διάρκεια της ζωής του Ιησού και των συγχρόνων του. (στ. 34).
Ή ίσως και όχι. Άλλωστε ούτε ο ίδιος ο Ιησούς ήξερε (στ. 36) και συχνά μιλούσε για πράγματα για τα οποία δεν είχε ιδέα (βλ. Μκ 13,32).
24,1Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ· καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ.
24,2ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ καταλυθήσεται.
24,3καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾿ ἰδίαν λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος;(24,3) "Ενώ καθόταν στο όρος των ελαιών τον πλησίασαν οι μαθητές και του είπαν κατ' ιδίαν: «Πες μας πότε θα γίνουν αυτά και ποιο θα είναι το σημάδι της [δευτέρας] παρυσίας σου και της συντέλειας του κόσμου;»"
24,4καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.
24,5πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι.
24,6μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος.(24,6) "«Θα ακούσετε για πολέμους και κραυγές πολέμων […]»"
24,7ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους·(24,7) "«Θα ξεσηκωθεί το ένα έθνος κατά του άλλου έθνους και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου βασίλειου και θα υπάρχει πείνα και λοιμοί και σεισμοί σε διάφορα μέρη.»"
24,8πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.(24,8) "«Όλα αυτά όμως θα είναι η αρχή του πόνου.»"
24,9τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου.(24,9) "«Τότε θα σας παραδώσουν σε θλίψη και θα σας σκοτώσουν και θα σας μισούν όλα τα έθνη εξαιτίας μου.»"
24,10καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους.(24,10) "«Και τότε θα σκανδαλιστούν πολλοί και προδίδει ο ένας τον άλλον και θα μισεί ο ένας τον άλλον.»"
24,11καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς,(24,11) "«Και θα εμφανιστούν πολλοί ψευδοπροφήτες και θα παραπλανήσουν πολλούς.»"
24,12καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.(24,12) "«Επειδή θα έχει αυξηθεί η ανομία, θα παγώσει η αγάπη των πολλών.»"
24,13ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.(24,13) "«Όποιος υπομείνει μέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί.»"
Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να σωθεί;
24,14καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.(24,14) "«Το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη για να αποτελέσει μαρτυρία σε όλα τα έθνη και τότε θα φτάσει το τέλος.»"
Ο Ιησούς λέει ότι το ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη και τότε θα έρθει το τέλος. Όμως αλλού (Μτ 10,23) φέρεται να έχει πει ότι το τέλος θα έρθει προτού το ευαγγέλιο κηρυχθεί καν σε όλες τις πόλεις του Ισραήλ.
Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για άλλη μία ψευδοπροφητεία, αφού το ευαγγέλιο έχει κηρυχθεί σε όλον τον κόσμο, όπως αναφέρει ο Παύλος (Ρωμ 10,18) αλλά το τέλος ακόμα δεν έχει έρθει.

Πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου;
Πότε είπε ο Ιησούς ότι θα επιστρέψει;
24,15Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Διανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ —ὁ ἀναγινώσκων νοείτω(24,15) "«Όταν, λοιπόν, δείτε το βδέλυγμα της ερήμωσης [σύμφωνα με τα] λόγια του προφήτη Δανιήλ, να στέκεται σε άγιο τόπο —ο αναγνώστης ας καταλάβει—»"
Αν δείτε το βδέλυγμα της ερήμωσης σε άγιο τόπο, προσπαθήστε να καταλάβετε· ο Θεός κάτι προσπαθεί να σας πει.
24,16τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη,(24,16) "«Τότε οι κάτοικοι της Ιουδαίας θα πάρουν τα βουνά.»"
Γιατί; ο Θεός δεν μπορεί να τους βρει και να τους σκοτώσει στα βουνά;
24,17ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβαινέτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,
24,18καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὰ ἱμάτια αὐτοῦ.
24,19οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.(24,19) "«Αλίμονο στις εγκύους και σε όσες θηλάζουν εκείνες τις ημέρες.»"
Μα γιατί; ο Θεός μισεί περισσότερο τις εγκύους και τις θηλάζουσες;
24,20προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ.
24,21ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ᾿ οὐ μὴ γένηται.
24,22καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.
24,23τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστὸς ἢ ὧδε, μὴ πιστεύσητε·
24,24ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.(24,24) "«Θα εμφανιστούν ψευτοχριστοί και ψευδοπροφήτες και θα δώσουν μεγάλα σημεία και θαύματα, ώστε να παραπλανήσουν, αν είναι δυνατό, και τους εκλεκτούς.»"
Ο ίδιος ο Ιησούς, σύμφωνα με τον Πραξ 2,22, ταιριάζει απόλυτα στην περιγραφή.
24,25Ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν.
24,26ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μὴ ἐξέλθητε, ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε·
24,27ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
24,28ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί.
24,29Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.(24,29) "«[…] ο ήλιος θα σκοτεινιάσει, η σελήνη δεν θα φέγγει και τα αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις θα διαταραχθούν.»"
Φαίνεται ότι ο Ιησούς πίστευε ότι το φεγγάρι εκπέμπει δικό του φως και ότι τα αστέρια είναι λαμπάκια στον ουρανό μερικά χιλιόμετρα πάνω απο τα κεφάλια μας.
24,30καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.(24,30) "«Και τότε θα φανεί το σημάδι του υιού του ανθρώπου στον ουρανό και θα κλαίνε όλες οι φυλές της γης και θα δουν τον υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού με πολλή δύναμη και δόξα.»"
Θα είναι η δεύτερη παρουσία του Ιησού ορατή σε όλους;
24,31καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾿ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν.(24,31) "«Και θα στείλει τους αγγέλους του με ένα δυνατό ήχο από σάλπιγγα και θα μαζέψουν τους εκλεκτούς του από τους τέσσερις ορίζοντες από την μία άκρη του ουρανού ως την άλλη άκρη του.»"
24,32Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος·(24,32) "«Μάθετε την παραβολή της συκιάς: Όταν τα κλαδιά της γίνονται μαλακά και τα φύλλα βλαστάνουν, γνωρίζετε ότι το καλοκαίρι είναι κοντά.»"
24,33οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.(24,33) "«Έτσι κι εσείς, όταν τα δείτε όλα αυτά, θα γνωρίζετε ότι [το τέλος] είναι κοντά έξω από την πόρτα.»"
Με βάση αυτούς τους στίχους ο ευαγγελιστής Hal Linsey προέβλεψε στο βιβλίο του The Late, Great Planet Earth ότι το τέλος του κόσμου θα έρθει πριν το 1988. Η συκιά αντιπροσωπεύει το Ισραήλ. Το Ισραήλ ιδρύθηκε το 1948 και ο Ιησούς είπε ότι το τέλος θα έρθει μέσα σε μία γενιά (40 έτη).
24,34ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.(24,34) "«Αμήν, σας λέω, δεν θα περάσει αυτή η γενιά μέχρι να γίνουν όλα αυτά.»"
Ο Ιησούς ήταν ψευδοπροφήτης, αφού προέβλεψε ότι το τέλος του κόσμου θα έρθει κατά την διάρκεια της ζωής των μαθητών του. Το τέλος δεν έχει έρθει και σύμφωνα με τον Εκκ 1,4 δεν θα έρθει ποτέ.
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με το τέλος του κόσμου.
Μιλώντας για ψευδοπροφήτες, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, έδιναν την ακόλουθη ερμηνεία σε αυτόν τον στίχο: ότι κάποιοι από όσους ήταν μάρτυρες της επιστροφής του Ιησού το 1914, θα ήταν ακόμα ζωντανοί κατά τον Αρμαγεδδώνα. Πλέον, αυτοί που ζούσαν το 1914 έχουν λίγο πολύ πεθάνει και γι' αυτό οι ΜτΙ δεν επιμένουν πολύ σε αυτήν την προφητεία.
24,35ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι.(24,35) "«Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν τα λόγια μου όμως δεν θα παρέλθουν.»"
Θα υπάρχει η γη για πάντα;
24,36Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ πατήρ μου μόνος.(24,36) "Σχετικά με εκείνη την ημέρα και ώρα κανείς δεν γνωρίζει, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, παρά μόνο ο πατέρας μου.»"
Τα παλιότερα ελληνικά χειρόγραφα έλεγαν «οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ μου μόνος», όπως άλλωστε λέει και στον Μκ 13,32. Αλλά επειδή ενοχλούσε τους αντιγραφείς ότι υπήρχαν μερικά πράγματα που ούτε ο ίδιος ο Ιησούς ήξερε, παρέλειπαν το «οὐδὲ ὁ υἱός» (Bart D. Ehrman, Misquoting Jesus (2005), p. 95).
24,37ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.(24,37) "«Όπως ήταν οι ημέρες του Νώε, έτσι θα είναι και η παρουσία του υιού του ανθρώπου.»"
Ο Ιησούς πίστευε ότι ο κατακλυσμός του Νώε συνέβη πραγματικά και δεν είχε κανένα πρόβλημα με το ότι πνίγηκαν όλοι οι άνθρωποι στην γη. Έτσι θα είναι όταν επιστρέψει.
24,38ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν,
24,39καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
24,40τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, ὁ εἷς παραλαμβάνεται καὶ ὁ εἷς ἀφίεται·
24,41δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μυλῶνι, μία παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται.
24,42γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται.
24,43Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.
24,44διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.(24,44) "«Γι' αυτό κι εσείς να είστε έτοιμοι, διότι ο υιός του ανθρώπου θα έρθει σε ώρα που δεν θα το περιμένετε.»"
24,45Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος, ὃν κατέστησεν ὁ κύριος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ;(24,45) "«Ποιος λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος […]»"
Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, αυτός είναι ο πιο σημαντικός στίχος σε όλη την Βίβλο. Αποτελεί την βάση για το κεντρικό τους δόγμα ότι το Κυβερνών Σώμα των Μαρτύρων του Ιεχωβά είναι ο «πιστός και φρόνιμος δούλος» και γι' αυτό πρέπει να το υπακούν σε όλα τα θέματα και να δέχονται τις διδαχές του. Αυτοί που το κάνουν, θα επιβιώσουν τον Αρμαγεδδώνα. Οι υπόλοιποι, δεν θα επιβιώσουν.
24,46μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως.
24,47ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.
24,48ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, χρονίζει ὁ κύριός μου ἐλθεῖν,(24,48) "«Αν ο κακός δούλος σκεφτεί: αργεί να έρθει ο κύριός μου,»"
24,49καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων,
24,50ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,(24,50) "«θα έρθει ο κύριος του δούλου εκείνου μία ημέρα που δεν θα το περιμένει και σε ώρα που δεν θα γνωρίζει»"
24,51καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.(24,51) "«και θα τον σκίσει στα δύο και θα τον βάλει μαζί με τους υποκριτές· εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών.»"
Ο Θεός θα έρθει όταν δεν το περιμένει κανείς και θα σκίσει όλους τους υποκριτές στα δύο. Και θα υπάρχει κλάμα και τρίξιμο δοντιών.
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με τα βασανιστήρια.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016