ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 26
Μυστικός δείπνος, σύλληψη και δίκη
26,1Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ·(26,1-2)
(26,1) "Όταν ο Ιησούς τελείωσε όλους αυτούς τους λόγους, είπε στους μαθητές του:"
(26,2) "«Γνωρίζετε ότι μετά από δύο ημέρες είναι το πάσχα και ο υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί να σταυρωθεί.»"
Είχε προειδοποιήσει ο Ιησούς τους μαθητές του για τον θάνατο και την ανάστασή του;
26,2οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι.
26,3τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ, εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα,
26,4καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσι καὶ ἀποκτείνωσιν.(26,6-11) Το μύρο στο κεφάλι του Ιησού είναι πιο σημαντικό από το να βοηθηθούν οι φτωχοί.
(26,6) "Όταν ο Ιησούς ήλθε στην Βηθανία, στο σπίτι του λεπρού Σίμωνα,"
(26,7) "τον πλησίασε μία γυναίκα που κρατούσε αλαβάστρινο δοχείο με μύρο και το έχυνε στο κεφάλι του."
(26,8) "Όταν το είδαν οι μαθητές του αγανάκτησαν και είπαν: «Τι σπατάλη είναι αυτή;»"
(26,9) "«Θα μπορούσε αυτό το μύρο να πωληθεί ακριβά και να δοθεί το αντίτιμο στους φτωχούς.»"
(26,10) "Ο Ιησούς κατάλαβε και είπε: «Γιατί στενοχωρείτε την γυναίκα; Έκανε μία καλή πράξη για μένα.»"
(26,11) "«Τους φτωχούς τους έχετε πάντα μαζί σας, εμένα δεν με έχετε πάντα.»"
26,5ἔλεγον δέ· μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ.
26,6Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ,
26,7προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἀλάβαστρον μύρου ἔχουσα βαρυτίμου, καὶ κατέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀνακειμένου.
26,8ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠγανάκτησαν λέγοντες· εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη;
26,9ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς.
26,10γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν εἰργάσατο εἰς ἐμέ.
26,11τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.
26,12βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου, πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν.
26,13ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.
26,14Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς εἶπε·
26,15τί θέλετέ μοι δοῦναι, καὶ ἐγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια.
26,16καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ.
26,17Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες αὐτῷ· ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;
26,18ὁ δὲ εἶπεν· ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε αὐτῷ· ὁ διδάσκαλος λέγει, ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστι· πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου.
26,19καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
26,20Ὀψίας δὲ γενομένης ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα.
26,21καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.
26,22καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ ἕκαστος αὐτῶν· μήτι ἐγώ εἰμι, Κύριε;
26,23ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ὁ ἐμβάψας μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ τρυβλίῳ τὴν χεῖρα, οὗτός με παραδώσει.
26,24ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ· οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾿ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
26,25ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπε· μήτι ἐγώ εἰμι, ῥαββί; λέγει αὐτῷ, σὺ εἶπας.
26,26Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπε· λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου·(26,26-28) Ο Ιησούς λέει στους μαθητές του να φάνε το σώμα και να πιούνε το αίμα του. Το εννοούσε κυριολεκτικά ή μεταφορικά; Αυτό το ερώτημα χώρισε τους χριστιανούς μετά την Μεταρρύθμιση αλλά είναι αδύνατο να πει κανείς από το ίδιο το εδάφιο. Αν ο ίδιος ο Θεός είχε πράγματι εμπνεύσει την Βίβλο, ίσως θα έπρεπε να είχε κάνει λίγο περισσότερο σαφές αυτό το σημείο.
(26,26) "Ενώ έτρωγαν, ο Ιησούς πήρε ψωμί, προσευχήθηκε, το έκοψε σε κομμάτια και το έδωσε στους μαθητές λέγοντας: «Πάρτε και φάτε· αυτό είναι το σώμα μου.»"
(26,27) "«Πήρε το ποτήρι και αφού προσευχήθηκε το έδωσε σ' αυτούς και είπε: «Πιείτε όλοι από αυτό.»"
(26,28) "«Διότι αυτό είναι το αίμα μου […]»"
26,27καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες·
26,28τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
26,29λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπ᾿ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾿ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου.(26,29) "«Σας λέω ότι δεν θα ξαναπιώ από αυτό το προϊόν του αμπελιού μέχρι εκείνη την ημέρα όταν θα το πίνω καινούριο κατά την βασιλεία του πατέρα μου.»"
Γιούπι! Θα υπάρχει κρασί στον παράδεισο.
Επιτρέπεται να πίνουμε αλκοόλ;
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με το αλκοόλ.
26,30Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς·
26,31πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται γάρ, πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης·(26,31-32)
(26,31) "«Όλοι σας θα σκανδαλιστείτε με μένα αυτήν την νύχτα, άλλωστε είναι γραμμένο: θα σκοτώσω τον ποιμένα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα του ποιμνίου.»"
(26,32) "«Μετά την ανάστασή μου, θα σας συναντήσω στην Γαλιλαία.»"
Είχε προειδοποιήσει ο Ιησούς τους μαθητές του για τον θάνατο και την ανάστασή του;
26,32μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
26,33ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ δὲ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι.(26,33-34)
(26,33) "Ο Πέτρος του αποκρίθηκε: «Ακόμα κι αν όλοι σκανδαλιστούν μαζί σου, εγώ δεν θα σκανδαλιστώ ποτέ.»"
(26,34) "Του είπε ο Ιησούς: «Αμήν, σου λέω ότι αυτήν την νύχτα πριν ο πετεινός λαλήσει, θα με απαρνηθείς τρεις φορές.»"
Πριν λαλήσει πόσες φορές ο πετεινός θα αρνηθεί τρεις φορές ο Πέτρος τον Ιησού;
Ο Πέτρος απαρνήθηκε τον Ιησού πριν ή μετά λαλήσει ο πετεινός;
26,34ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.
26,35λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως δὲ καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον.
26,36Τότε ἔρχεται μετ᾿ αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανῆ, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς· καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν προσεύξωμαι ἐκεῖ.
26,37καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν.
26,38τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ᾿ ἐμοῦ.
26,39καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ λέγων· πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾿ ὡς σύ.(26,39) "Και αφού απομακρύνθηκε λίγο, έπεσε με το πρόσωπο και προσευχήθηκε: «Πατέρα μου, αν είναι δυνατό, ας περάσει από μένα αυτό το ποτήρι· όμως ας μην γίνει όπως θέλω εγώ αλλά όπως θέλεις εσύ.»"
Και πίπτουσιν επί πρόσωπον (ΠΕΠ)
Ζήτησε ο Ιησούς από τον Θεό να τον σώσει από την σταύρωση;
26,40καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ· οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ᾿ ἐμοῦ!
26,41γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.
26,42πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων· πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο τὸ ποτήριον παρελθεῖν ἀπ᾿ ἐμοῦ ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου.(26,42) "Πάλι απομακρύνθηκε δεύτερη φορά και προσευχήθηκε: «Πατέρα μου, αν δεν είναι δυνατό να περάσει από μένα αυτό το ποτήρι και να μην το πιω, ας γίνει το θέλημά σου.»"
26,43καὶ ἐλθὼν εὑρίσκει αὐτοὺς πάλιν καθεύδοντας· ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι.
26,44καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς ἀπελθὼν πάλιν προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών·
26,45τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς· καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε! ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν.
26,46ἐγείρεσθε ἄγωμεν· ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με.
26,47Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθε, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.(26,47-49)
(26,47) "Και ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, να ο Ιούδας, ένας από τους δώδεκα, ήρθε και μαζί του πολύς όχλος με σπαθιά και ξύλα, [σταλμένοι] από τους αρχιερείς και πρεσβύτερους του λαού."
(26,48) "Αυτός που θα τον παρέδιδε τους είπε το σημάδι: «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι· αυτόν να συλλάβετε.»"
(26,49) "Και αμέσως πλησίασε τον Ιησού και του είπε: «Γεια σου, δάσκαλε» και τον φίλησε."
Κατέδειξε ο Ιούδας τον Ιησού με ένα φιλί;
26,48ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων· ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστι· κρατήσατε αὐτόν.
26,49καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπε· χαῖρε, ῥαββί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
26,50ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἑταῖρε, ἐφ᾿ ᾧ πάρει. τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.
26,51καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασε τὴν μάχαιραν αὐτοῦ, καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον.(26,51-52)
(26,51) "Όταν το είδε ένας από αυτούς που ήταν μαζί με τον Ιησού, άπλωσε το χέρι του, απέσπασε το σπαθί του, χτύπησε τον δούλο του αρχιερέα και του έκοψε το αυτί."
(26,52) "Τότε του λέει ο Ιησούς: «Επίστρεψε το σπαθί σου στην θήκη του· διότι όσοι έπιασαν σπαθί, θα πεθάνουν από σπαθί.»"
Ήρθε ο Ιησούς για να φέρει ειρήνη;
26,52τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀπόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται.
26,53ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι ἄρτι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι πλείους ἢ δώδεκα λεγεῶνας ἀγγέλων;
26,54πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτω δεῖ γενέσθαι;
26,55Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις· ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με· καθ᾿ ἡμέραν πρὸς ὑμᾶς ἐκαθεζόμην διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με.
26,56τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον.(26,56) "Όλα αυτά έγιναν για να εκπληρωθούν οι γραφές των προφητών. […]"
Ποιες γραφές προφητών; Δεν υπάρχει καμία τέτοια προφητεία στην Παλαιά Διαθήκη.
26,57Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν.(26,57) "Εκείνοι, αφού συνέλαβαν τον Ιησού, τον οδήγησαν στον αρχιερέα Καϊάφα […]"
Ο Ιησούς οδηγήθηκε πρώτα στον Καϊάφα ή τον Άννα;
26,58ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος.
26,59Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὅπως θανατώσωσιν αὐτόν,(26,59-61)
(26,59) "Οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και όλο το συνέδριο ζητούσαν μία ψευδομαρτυρία κατά του Ιησού για να τον θανατώσουν"
(26,60) "και δεν εύρισκαν· […] Ύστερα ήρθαν δύο ψευδομάρτυρες"
(26,61) "και είπαν: «Αυτός είπε: Μπορώ να γκρεμίσω τον ναό του θεού και σε τρεις ημέρες να τον οικοδομήσω πάλι.»"
Είπε ο Ιησούς «Γκρεμίστε αυτόν τον ναό κι εγώ θα τον ανοικοδομήσω σε τρεις ημέρες»;
26,60καὶ οὐχ εὗρον· καὶ πολλῶν ψευδομαρτύρων προσελθόντων, οὐχ εὗρον. ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες
26,61εἶπον· οὗτος ἔφη, δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι αὐτόν.
26,62καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ· οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;(26,62) "Αφού ο αρχιερέας σηκώθηκε του είπε: «Τίποτα δεν αποκρίνεσαι; Τι σου καταμαρτυρούν αυτοί;»"
Ποιος ρώτησε τον Ιησού: «Γιατί δεν αποκρίνεσαι; Δες πόσα σου καταμαρτυρούν.»;
26,63ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ· ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ.(26,63-64) Όταν οι ιερείς ζητούν από τον Ιησού να τους πει ότι είναι «ο Χριστός, ο υιός του Θεού» αυτός υπεκφεύγει και λέει: «Εσύ το λες.» Σύμφωνα με τον Μάρκο (14,62), Ο Ιησούς απάντησε ευθέως «Εγώ είμαι.» Πάντως και στα δύο ευαγγέλια ο Ιησούς προβλέπει ότι ο αρχιερέας θα δει την δεύτερη παρουσία του. Έκανε λάθος
Πώς απάντησε ο Ιησούς όταν ρωτήθηκε από τον αρχιερέα αν είναι ο Χριστός;
Σε ποιον απάντησε ο Ιησούς «Εσύ το λες»;
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με το τέλος του κόσμου.
(26,63) "Ο Ιησούς σιωπούσε. Ο αρχιερέας του αποκρίθηκε: «Σε εξορκίζω στον ζωντανό Θεό να μας πεις ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο υιός του Θεού.»"
(26,64) "Του λέει ο Ιησούς: «Εσύ το λες. Σας λέω όμως ότι σύντομα θα βλέπετε τον υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά της δύναμης και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού.»"
26,64λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· σὺ εἶπας· πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.
26,65τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων ὅτι ἐβλασφήμησε· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν αὐτοῦ·(26,65) "Τότε ο αρχιερέας έσκισε τα ρούχα του και είπε ότι βλασφήμησε: «Τι μας χρειάζονται πλέον οι μάρτυρες; Να, όλοι ακούσατε την βλαφημία του.»"
Διέρρηξαν τα ιμάτιά τους
26,66τί ὑμῖν δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον· ἔνοχος θανάτου ἐστί.
26,67τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ δὲ ἐρράπισαν
26,68λέγοντες· προφήτευσον ἡμῖν Χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;
26,69Ὁ δὲ Πέτρος ἔξω ἐκάθητο ἐν τῇ αὐλῇ· καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα· καὶ σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου.(26,69-74) Σε ποιους απαρνήθηκε ο Πέτρος τον Ιησού;
(26,69) "Ο Πέτρος καθόταν έξω στην αυλή. Τον πλησίασε ένα κοριτσάκι που είπε: «Και εσύ ήσουν με τον Ιησού τον Γαλιλαίο.»"
(26,70) "Αυτός αρνήθηκε μπροστά σε όλους, λέγοντας: «Δεν ξέρω τι λες.»"
(26,71) "Όταν βγήκε στον πυλώνα, τον είδε μία άλλη και τους λέει: «Εκεί, και αυτός ήταν με τον Ιησού τον Ναζωραίο.»"
(26,72) "Και πάλι αρνήθηκε με όρκο ότι δεν γνωρίζει τον άνθρωπο."
(26,73) "Μετά από λίγο, τον πλησίασαν αυτοί που στέκονταν και είπαν στον Πέτρο: «Αλήθεια, και εσύ είσαι ένας από αυτούς· διότι και η φωνή σου το φανερώνει.»"
Σε ποιους απαρνήθηκε ο Πέτρος τον Ιησού;
(26,74) "Τότε άρχισε να καταριέται και να ορκίζεται ότι δεν γνωρίζει τον άνθρωπο. Και αμέσως λάλησε ο πετεινός."
26,70ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν αὐτῶν πάντων λέγων· οὐκ οἶδα τί λέγεις.
26,71ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν εἰς τὸν πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει αὐτοῖς· ἐκεῖ καὶ οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου.
26,72καὶ πάλιν ἠρνήσατο μεθ᾿ ὅρκου ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον.
26,73μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ· ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ.
26,74τότε ἤρξατο καταναθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησε.
26,75καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος αὐτῷ ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με· καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσε πικρῶς.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016