ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 27
Σταύρωση
27,1Πρωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν·
27,2καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι.
27,3Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις
27,4λέγων· ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον. οἱ δὲ εἶπον· τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψει.
27,5καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ ἀνεχώρησε, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο.(27,5) "Και αφού έριξε τα αργύρια στον ναό, έφυγε και κρεμάστηκε."
Τι έκανε ο Ιούδας με τα αργύρια;
Πώς πέθανε ο Ιούδας;
27,6οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον· οὐκ ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστι.(27,6-7)
(27,6) "Οι αρχιερείς πήραν τα αργύρια και είπαν: «Δεν είναι σωστό να τα βάλουμε στον κορβανά, διότι είναι χρήμα [βαμμένο] με αίμα.»"
(27,7) "Έκαναν συμβούλιο και αγόρασαν με αυτά το κτήμα του κεραμιδά ως τόπο ταφής των ξένων."
Ποιος αγόρασε το κτήμα του κεραμιδά;
27,7συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις·
27,8διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήμερον.(27,8) "Γι' αυτό αποκλήθηκε εκείνο το κτήμα, κτήμα αίματος, μέχρι σήμερα."
Η φράση «μέχρι σήμερα» δείχνει ότι το Ευαγγέλιο του Ματθαίου γράφτηκε πολύ μετά τα γεγονότα τα οποία περιγράφει.
27,9τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ,(27,9-10)
(27,9) "Τότε εκπληρώθηκε η προφητεία του προφήτη Ιερεμία που έλεγε: «Και πήραν τα τριάντα αργύρια, την τιμή του τιμημένου με την οποία τον αποτίμησαν οι υιοί του Ισραήλ,»"
(27,10) "«και τα έδωσαν στον κτήμα του κεραμιδά, όπως με διέταξε ο Κύριος.»"
Αυτό δεν είναι προφητεία του Ιερεμία αλλά μοιάζει με ένα εδάφιο του Ζαχαρία (11,12-13), το οποίο φυσικά είναι τελείως εκτός συμφραζομένων.
Ο Ματθαίος αποδίδει στον Ιερεμία στίχους από τον Ζαχαρία
27,10καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος.
27,11Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων· σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· σὺ λέγεις.
27,12καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο.(27,12-14)
(27,12) "Και ενώ κατηγοριόταν από τους αρχιερείς και τους πρεσβύτερους δεν αποκρινόταν."
Ήταν ο Ιησούς σιωπηλός κατά την δίκη του;
(27,13) "Τότε του λέει ο Πιλάτος: «Δεν ακούς πόσα σου καταμαρτυρούν;»"
(27,14) "Και δεν απάντησε ούτε μία λέξη, ώστε ο ηγεμόνας τον θαύμασε πολύ."
27,13τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· οὐκ ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσι;
27,14καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν.
27,15Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον, ὃν ἤθελον.
27,16εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον Βαραββᾶν.
27,17συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν; Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν;
27,18ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν.
27,19Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα· μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ· πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾿ ὄναρ δι᾿ αὐτόν.
27,20Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν.
27,21ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς· τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπον· Βαραββᾶν.
27,22λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; λέγουσιν αὐτῷ πάντες· σταυρωθήτω.
27,23ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη· τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες· σταυρωθήτω.
27,24ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων· ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε.
27,25καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε· τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν.(27,25) "Ο λαός αποκρίθηκε: «Το αίμα του ας πέσει πάνω σε μας και στα παιδιά μας.»"
Αυτός ο στίχος κατηγορεί τους Ιουδαίους για τον θάνατο του Ιησού και έχει χρησιμοποιηθεί για διώξεις κατά Ιουδαίων για 20 αιώνες. Από την άλλη αν δεν είχε θανατωθεί και αναστηθεί ο Ιησούς, πώς θα εκπληρωνόταν το θεϊκό του σχέδιο; Μήπως τελικά πρέπει οι χριστιανοί να χρωστούν ευγνωμοσύνη στους Ιουδαίους;
27,26τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ.
27,27Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ᾿ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν·(27,27-28)
(27,27) "Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνα παρέλαβαν τον Ιησού στο πραιτώριο […]"
(27,28) "τον έγδυσαν και του φόρεσαν κόκκινη χλαμύδα,"
Ποιος φόρεσε τον χιτώνα στον Ιησού;
Τι χρώμα ήταν ο χιτώνας του Ιησού;
27,28καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην,
27,29καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες· χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων·
27,30καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
27,31καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι.
27,32Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα· τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.(27,32) "Όταν βγήκαν, βρήκαν έναν Κυρηναίο, που ονομαζόταν Σίμωνας και τον αγγάρεψαν να κουβαλάει τον σταυρό του."
Ποιος κουβάλησε τον σταυρό του Ιησού;
27,33Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, ὅ ἐστι λεγόμενος κρανίου τόπος,
27,34ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν ὄξος μετὰ χολῆς μεμιγμένον· καὶ γευσάμενος οὐκ ἤθελε πιεῖν.(27,34) "Του έδωσαν να πιει ξύδι ανακατεμένο με χολή. […]"
Ήπιε τίποτα ο Ιησούς στον σταυρό;
Τι έδωσαν οι στρατιώτες στον Ιησού να πιει;
27,35σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βαλόντες κλῆρον,
27,36καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ.
27,37καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην· οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.(27,37) "Και τοποθέτησαν πάνω από το κεφάλι του την κατηγορία του, γραμμένη: «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων»."
Το κάθε Ευαγγέλιο έχει δική του εκδοχή για το τι γράφτηκε στην επιγραφή πάνω από τον σταυρωμένο Ιησού.
Τι έλεγε η επιγραφή πάνω από τον Ιησού;
27,38Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων.
27,39Οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν
27,40καὶ λέγοντες· ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν! σῶσον σεαυτόν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.
27,41ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ Φαρισαίων ἔλεγον·
27,42ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι· εἰ βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστι, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ᾿ αὐτῷ·
27,43πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ῥυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ θέλει αὐτόν· εἶπε γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός.
27,44τὸ δ᾿ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.(27,44) "Ομοίως και οι ληστές που είχαν σταυρωθεί με τον Ιησού τον έβριζαν."
Και οι δύο ληστές έβριζαν τον Ιησού;
27,45Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. (27,45.51-53) Όταν ο Ιησούς σταυρώθηκε, έπεσε σκοτάδι στην γη για τρεις ώρες. Και όταν πέθανε συνέβη ένας μεγάλος σεισμός και πολλοί νεκροί άρχισαν να κυκλοφορούν στους δρόμους της Ιερουσαλήμ. Θα έλεγε κανείς ότι είναι τουλάχιστον περίεργο το ότι κανένας ιστορικός δεν ανέφερε αυτά τα κοσμοϊστορικά γεγονότα και αναφέρονται μόνον στα Ευαγγέλια.
(27,45) "Από την έκτη μέχρι την ένατη ώρα έγινε σκοτάδι σε όλη την γη."
(27,46) "[…] «Ηλί ηλί, λιμά σαβαχθανί;» δηλαδή, «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;»"
Ποια ήταν τα τελευταία λόγια του Ιησού;
Είναι ο Ιησούς ο Θεός;
27,46περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων· ἠλὶ ἠλί, λιμᾶ σαβαχθανί; τοῦτ᾿ ἔστι, Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες;
27,47τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος.
27,48καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν.
27,49οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον· ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων αὐτόν.
27,50ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα.(27,50-51) Η κουρτίνα του ναού σκίστηκε
Πότε σκίστηκε η κουρτίνα του Ναού;
(27,50) "Ο Ιησούς έκραξε με δυνατή φωνή και παρέδωσε το πνεύμα."
(27,51) "Και να, η κουρτίνα του ναού σχίστηκε στα δύο από πάνω μέχρι κάτω και η γη σείστηκε και οι πέτρες σκίστηκαν,"
27,51Καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν,
27,52καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθη,(27,52) "Οι τάφοι άνοιξαν και τα σώματα των πεθαμένων αγίων αναστήθηκαν."
27,53καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων, μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς.(27,53) "Και αφού βγήκαν από τους τάφους, μετά την ανάστασή του πήγαν στην άγια πόλη και εμφανίστηκαν σε πολλούς."
Ήταν ο Ιησούς ο πρώτος που αναστήθηκε;
Είναι ο θάνατος οριστικός;
27,54Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν, ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες· ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος.(27,54) "Ο εκαντόνταρχος και αυτοί που ήταν μαζί του και φρουρούσαν τον Ιησού, όταν είδαν τον σεισμό και όσα συνέβαιναν, φοβήθηκαν πολύ και είπαν: «Αληθινά αυτός είναι ο γιος του Θεού.»"
Πώς αποκάλεσε ο εκατόνταρχος τον Ιησού;
27,55Ἦσαν δὲ ἐκεῖ καὶ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ·(27,55) "Εκεί ήταν και πολλές γυναίκες και έβλεπαν από μακριά, οι οποίες είχαν ακολουθήσει τον Ιησού από την Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν."
Από πού παρακολουθούσαν οι γυναίκες;
27,56ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆ μήτηρ, καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.
27,57Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθήτευσε τῷ Ἰησοῦ·(27,57-60) Ποιος έθαψε τον Ιησού;
(27,57) "Το απόγευμα ήρθε ένας πλούσιος από την Αριμαθαία, με το όνομα Ιωσήφ, ο οποίος είχε επίσης μαθητεύσει στον Ιησού."
(27,58) "Αυτός πήτε στον Πιλάτο και του ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος διέταξε να του δοθεί."
(27,59) "Όταν πήρε το σώμα ο Ιωσήφ, το τύλιξε σε καθαρό σεντόνι"
(27,60) "και το τοποθέτησε στον καινούριο τάφο που είχε σκαλίσει στον βράχο και αφού κύλησε μεγάλο βράχο στην είσοδο του μνημείου, έφυγε."
27,58οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα.
27,59καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ,
27,60καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν.
27,61Ἦν δὲ ἐκεῖ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου.
27,62Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον
27,63λέγοντες· κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι.
27,64κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ, ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.
27,65ἔφη αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.
27,66οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016