ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 28
Ανάσταση
28,1Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον.(28,1) "Πολύ αργά το Σάββατο, όταν χάραζε, ήρθε η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία να δουν τον τάφο."
Πόσες γυναίκες πήγαν στο μνήμα;
Πότε έφτασαν οι γυναίκες (ή η γυναίκα) στο μνήμα;
28,2καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ.(28,2) "Και να, έγινε μεγάλος σεισμός· διότι κατέβηκε από τον ουρανό άγγελος του Κυρίου και κύλησε τον βράχο από την είσοδο και καθόταν πάνω του."
Ποιον είδαν οι γυναίκες (ή η γυναίκα) στον τάφο;
Ήταν o/οι άνδρες/άγγελοι μέσα στον τάφο ή απ' έξω;
Ήταν ο τάφος ανοικτός ή κλειστός όταν έφτασαν οι γυναίκες (ή η γυναίκα);
28,3ἦν δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών.(28,3-6)
(28,3) "Η εμφάνισή του ήταν σαν αστραπή και το ρούχο του λευκό σαν το χιόνι."
(28,4) "Οι φρουροί ταράχθηκαν από τον φόβο τους και ήταν σαν νεκροί."
28,4ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ νεκροί.
28,5ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε ταῖς γυναιξί· μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς· οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε·
28,6οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπε. δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος.(28,6) "«Δεν είναι εδώ, Αναστήθηκε όπως είχε πει. Ελάτε να δείτε το μέρος όπου είχε τοποθετηθεί ο Κύριος.»
28,7καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν.
28,8καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.(28,8-10)
(28,8) "Βγήκαν γρήγορα από τον τάφο με φόβο και μεγάλη χαρά και έτρεξαν να το αναγγείλουν στους μαθητές του."
Έφυγαν οι γυναίκες αμέσως για να ενημερώσουν τους μαθητές;
(28,9) "Καθώς πήγαιναν να το αναγγείλουν στους μαθητές του, τις συνάντησε ο Ιησούς και τις είπε: «Χαίρετε.» Αυτές τον πλησίασαν, έπιασαν τα πόδια του και τον προσκύνησαν."
Σε ποιον εμφανίστηκε πρώτα ο Ιησούς μετά την ανάστασή του;
Αναγνώρισε η Μαρία Μαγδαληνή τον Ιησού όταν της πρωτοεμφανίστηκε;
Άφηνε ο Ιησούς να τον αγγίξουν μετά την ανάσταση και πριν την ανάληψή του;
Ήταν χαρούμενη ή στενοχωρημένη η Μαρία η Μαγδαληνή όταν συνάντησε τον Ιησού;
(28,10) "Τότε τις λέει ο Ιησούς: «Μην φοβάστε. Πηγαίνετε να αναγγείλετε στους αδελφούς μου να έρθουν στην Γαλιλαία και εκεί θα με δουν.»"
Πού είπε ο Ιησούς στους μαθητές του να πάνε μετά την ανάστασή του;
28,9ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων· χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ.
28,10τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς· μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται.
28,11Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα.
28,12καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις λέγοντες·
28,13εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων.
28,14καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν.
28,15οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον.(28,15) "[…] και διαδόθηκε αυτός ο λόγος στους Ιουδαίους μέχρι και σήμερα."
Ακόμα μία φορά (βλ. και 27,8), η φράση «μέχρι και σήμερα» υπονοεί ότι ο Ματθαίος έγραψε το Ευαγγέλιό του πολύ καιρό αφότου υποτίθεται ότι έλαβαν χώρα τα γεγονότα.
28,16Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς.(28,16) "Οι ένδεκα μαθητές πήγαν στην Γαλιλαία, στο βουνό στο οποίο τους όρισε ο Ιησούς."
Σε πόσους μαθητές εμφανίστηκε ο Ιησούς στην πρώτη εμφάνισή του μετά την ανάστασή του;
Πού εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Ιησούς στους μαθητές;
28,17καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν.(28,17) "Όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν αλλά κάποιοι δίστασαν."
Ακόμα και κάποιοι από τους μαθητές του Ιησού αμφισβητούσαν ότι αυτός που έβλεπαν ήταν ο αναστημένος Ιησούς. Αν αμφέβαλλαν αυτοί, τότε πώς μπορούμε εμείς να είμαστε σίγουροι;
28,18καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.(28,18-19)
(28,18) "Ο Ιησούς τους πλησίασε και είπε: «Μου έχει δοθεί κάθε εξουσία στον ουρανό και την γη.»"
Πόση δύναμη είχε ο Ιησούς;
(28,19) "«Πηγαίνετε και διδάξτε όλα τα έθνη, βαπτίστε τους στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος»"
Πρέπει να κηρύττονται τα Ευαγγέλια σε όλους τους ανθρώπους;
Στο όνομα ποιανού πρέπει να γίνεται η βάπτιση;
28,19πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
28,20διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016