ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 3
Η βάπτιση του Ιησού
3,1Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας
3,2καὶ λέγων· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
3,3οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
3,4Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχε τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ ἦν ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.
3,5Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου,
3,6καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
3,7ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;(3,7-11) "Όταν είδε πολλούς από τους Φαρισαίους και Σαδδουκαίους να έρχονται για να τους βαπτίσει τους είπε: «Γεννήματα οχιάς, ποιος σας υπέδειξε να αποφύγετε την μέλλουσα οργή;»"
Για να προσβάλει τους Φαρισαίους και τους Σαδδουκαίους, ο Ιωάννης τους αποκαλεί «γεννήματα οχιάς». Αυτός ο όρος άρεσε και στον Ιησού (12,34).
Είχε βαφτίσει τους Φαρισαίους ο Ιωάννης;
3,8ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας,
3,9καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
3,10ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.(3,10-12) Όσοι δεν παράγουν καλούς καρπούς θα καούν σε «άσβεστη φωτιά».
(3,10) "[…] διότι κάθε δέντρο που δεν παράγει καλό καρπό, κόβεται και πετιέται στην φωτιά."
3,11ἐγὼ μὲν βαπτίζω ὑμᾶς ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί.
3,12οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.(3,12) "του οποίου το φτυάρι, που βρίσκεται στο χέρι του, θα καθαρίσει όλο το αλώνι του, θα μαζέψει όλο το σιτάρι του στην αποθήκη ενώ το άχυρο θα το κάψει σε άσβεστη φωτιά."
3,13Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ.
3,14ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;(3,14-15) Ο Ιωάννης έχει δίκιο στον στίχο 14. Αφού ο Ιησούς είναι ο αναμάρτητος υιός του Θεού, δεν θα έπρεπε αυτός να βαφτίσει τον Ιωάννη και όχι το αντίστροφο; Η βάφτιση υποτίθεται ότι συγχωρεί όλες τις αμαρτίες και είναι σημάδι μετάνοιας. Τότε γιατί βαφτίστηκε ο Ιησούς; Και τι ακριβώς σημαίνει «να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη» («πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην»);
(3,14) "Ο Ιωάννης τον σταμάτησε και είπε: «Εγώ πρεπει να βαπτιστώ από σένα και έρχεσαι εσύ σε μένα;»"
(3,15) "Ο Ιησούς αποκρίθηκε και του είπε: «Άφησέ τα αυτά. Έτσι πρέπει να γίνει ώστε να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη.» Τότε τον άφησε."
3,15ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν·
3,16καὶ βαπτισθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν·
3,17καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.(3,17) "Και να, μία φωνή από τους ουρανούς που έλεγε: «Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός […]»"
Απευθύνθηκε ο Θεός στον Ιησού μετά την βάφτισή του;
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016