ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 4
Πειρασμοί στην έρημο και
η αρχή των κηρυγμάτων
4,1Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου,(4,1) "Τότε ο Ιησούς οδηγήθηκε από το Άγιο Πνεύμα στην έρημο, για τον βάλει σε πειρασμούς ο διάβολος."
Σύμφωνα με τον Ιάκωβο (Ιακ 1,13) «ὁ γὰρ Θεὸς ἀπείραστός ἐστι κακῶν» άρα ο Ιησούς δεν είναι Θεός.
4,2καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα ὕστερον ἐπείνασε.(4,2) "Αφού είχε νηστέψει σαράντα ημέρες και σαράντα νύχτες, πείνασε."
The Science of Starvation: How long can humans survive without food or water?
4,3καὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.
4,4ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε· γέγραπται, οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ.
4,5Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ(4,5-10) Ο Διάβολος ξέρει από Αγία Γραφή.
(4,5) "Τότε ο διάβολος τον παραλαμβάνει [και τον μεταφέρει] στην άγια πόλη [Ιερουσαλήμ] και τον τοποθετεί στο άκρο της στέγης του ναού"
4,6καὶ λέγει αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτόν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.(4,6) "και του λέει: «Αν είσαι υιός του Θεού, πέσε κάτω· διότι είναι γραμμένο ότι θα στείλει τους αγγέλους του για σένα και αυτοί θα σε σηκώσουν στα χέρια τους, ώστε να μην χτυπήσεις το πόδι σου σε κάποια πέτρα.»"
Ο διάβολος μεταφέρει με ακρίβεια (τουλάχιστον αποδίδει με ακρίβεια το νόημα) τους στίχους 11-12 του Ψαλμού 90 Ψλμ 90,11-12).
4,7ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· πάλιν γέγραπται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου.(4,7) "Του είπε ο Ιησούς: «Και αυτό είναι γραμμένο: δεν θα βάλεις σε πειρασμό τον Κύριο τον Θεό σου»."
Είναι δυνατό ο Θεός να μπει σε πειρασμό;
Επιτρέπεται να δοκιμάζουμε τον Θεό;
4,8Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν(4,8) "Πάλι τον παρέλαβε ο διάβολος σε ένα πολύ ψηλό βουνό και του έδειξε όλα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξα τους."
Από κάποιο πολύ ψηλό βουνό ο Ιησούς μπορεί να δει όλα τα βασίλεια της Γης. Μάλλον η Γη ήταν επίπεδη εκείνην την εποχή.
4,9καὶ λέγει αὐτῷ· ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.(4,9) "Και του λέει: όλα αυτά θα σου τα δώσω αν πέσεις και με προσκυνήσεις."
Ποιος είναι ο Κύριος της γης;
Σε ποιον ανήκει η γη;
4,10τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.(4,10) "Τότε του λέει ο Ιησούς: φύγε από μπροστά μου, σατανά· διότι είναι γραμμένο ότι «θα προσκυνήσεις τον Θεό σου και μόνον αυτόν θα λατρεύσεις.»"
Πρέπει να υπηρετούμε μόνον τον Θεό;
4,11Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.
4,12Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν,(4,12.18-19) Μετά την φυλάκιση του Ιωάννη του βαπτιστή, ο Ιησούς προτείνει στον Πέτρο και τον Ανδρέα να γίνουν μαθητές του.
Τι συνέβη πρώτα; η κλήση των Πέτρου και Ανδρέα ή η φυλάκιση του Ιωάννη του βαπτιστή;
(4,12) "Όταν ο Ιησούς άκουσε ότι ο Ιωάννης παραδόθηκε, αναχώρησε για την Γαλιλαία."
4,13καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ,
4,14ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος·
4,15γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,
4,16ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.
4,17Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
4,18Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς·(4,18) "Καθώς περπατούσε δίπλα στην θάλασσα, είδε δύο αδέλφια, τον Σίμωνα, τον λεγόμενο Πέτρο και τον Ανδρέα, τον αδελφό του, να ρίχνουν δίχτυ στην θάλασσα· διότι ήταν ψαράδες."
4,19καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.(4,19) "Και τους λέει: «Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων.»"
4,20οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.
4,21Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.
4,22οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.
4,23Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.
4,24καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, καὶ δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς·
4,25καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016