ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 6
Μερικές διδαχές
6,1Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.(6,1-3) Μην κομπάζεις για τις καλές σου πράξεις
Πρέπει να αφήνουμε τους άλλους να βλέπουν τις καλές μας πράξεις;
(6,1) "«Προσέξτε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας μπροστά στους ανθρώπους για το θεαθήναι· […]»"
(6,2) "«Όταν, λοιπόν, κάνετε ελεημοσύνη, μην το διατυμπανίζετε όπως κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και στους δρόμους, για να δοξαστούν από τους ανθρώπους […]»"
(6,3) "«Όταν κάνεις ελεημοσύνη, να μην γνωρίζει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί.»"
6,2Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.
6,3σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου,
6,4ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.
6,5Καὶ ὅταν προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ ὥσπερ οἱ ὑποκριταί, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως ἂν φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.(6,5-6) Ο Ιησούς λέει στους μαθητές του να μην προσεύχονται σε δημόσια θέα. Οι θιασώτες της σχολικής προσευχής θα πρέπει να το έχουν αυτό υπόψη.
Πρέπει οι χριστιανοί να προσεύχονται δημόσια;
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με τις προσευχές.
(6,5) "«Και όταν προσεύχεσαι, να μην το κάνεις όπως οι υποκριτές, που αρέσκονται να προσεύχονται όρθιοι στις συναγωγές και στις γωνίες των πλατειών, ώστε να τους δουν οι άνθρωποι […]»"
(6,6) "«Όταν όμως προσεύχεσαι εσύ, να μπαίνεις σε ιδιαίτερο χώρο και αφού κλείσεις την πόρτα, να προσεύχεσαι στον πατέρα σου κρυφά […]»"
6,6σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸν ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.
6,7Προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται.
6,8μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.
6,9Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· (6,9-13)
(6,9) "«Έτσι να προσεύχεστε, λοιπόν: Πατέρα μας, που βρίσκεσαι στους ουρανούς,» […]"
Ξέρουν οι χριστιανοί πώς να προσεύχονται;
Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού;
(6,10) "«[…] ας γίνει το θέλημά σου στην γη όπως γίνεται στον ουρανό.»"
Γίνεται πάντα το θέλημα του Θεού στον ουρανό;
6,10ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
6,11τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
6,12καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
6,13καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.(6,13) "«Και μην μας φέρνεις κοντά στον πειρασμό αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Διότι η βασιλεία σου, η δύναμή σου και η δόξα σου είναι αιώνιες. Αμήν»"
Βάζει ο Θεός τους ανθρώπους σε πειρασμό;
Η προσευχή με την τελευταία φράση «ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·» αναφέρεται και ως προτεσταντική εκδοχή του «Πάτερ ημών» και πιθανώς δεν υπήρχε στο πρωτότυπο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Άλλωστε δεν υπάρχει ούτε στο Ευαγγέλιο του Λουκά (Λκ 11,2-4) αλλά και ούτε στα παλιότερα χειρόγραφα του Ευαγγελίου του Ματθαίου.
6,14Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος·
6,15ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.(6,15) "«Αν δεν συγχωρείτε τα παραπτώματα των ανθρώπων, ούτε ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας.»"
Το σωστό, σωστό!
6,16Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.
6,17σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,
6,18ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.
6,19Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι·
6,20θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν·
6,21ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.
6,22Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται·
6,23ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον;(6,23) "«Αν το μάτι σου είναι πονηρό, τότε όλο το σώμα σου είναι σκοτεινό. […]»"
Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από ένα πονηρό μάτι.
6,24Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.
6,25Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;
6,26ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;(6,26) "«Δείτε τα πτηνά του ουρανού· δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, δεν συλλέγουν σε αποθήκες και ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει· εσείς δεν είστε πιο σημαντικοί από αυτά;»"
Ο Ιησούς λέει ότι ο Θεός τρέφει τα πουλιά. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε κάνει πολύ κακή δουλειά. Τα περισσότερα πουλιά πεθαίνουν όταν φεύγουν από την γονική φωλιά και από τα λίγα που επιβιώνουν τα περισσότερα πεθαίνουν σύντομα από δίψα, πείνα, ασθένειες, το κρύο ή πέφτουν θύματα αρπακτικών. Αν ο θεός τα «φροντίζει», τότε να προσεύχεσαι να μην «φροντίσει» κι εσένα.
Ακόμα ο Ιησούς ρωτά «εσείς δεν είστε πιο σημαντικοί από αυτά;» Προφανώς για αυτόν τα πουλιά είναι ασήμαντα μπροστά στους ανθρώπους. Συνεπώς οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να τα κάνουν ό,τι θέλουν.
6,27τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;
6,28καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει·(6,28) "«Και γιατί μεριμνάτε για τα ρούχα σας; Δείτε τα κρίνα του αγρού πώς μεγαλώνουν· ούτε κουράζονται ούτε γνέθουν.»"
Μία όμορφη μεταφορά και καλή συμβουλή εκτός αν ζεις στην Λαπωνία.
6,29λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.
6,30Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;
6,31μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα;(6,31-34) Ο Ιησούς λέει ότι δεν πρέπει να μεριμνούμε για υλικά αγαθά. Όμως στο Α Τιμ 5,8 λέει ότι όποιος δεν προνοεί για τον εαυτό του και τους δικούς του, αρνείται την πίστη και είναι χειρότερος από άπιστο.
Θά 'πρεπε οι χριστιανοί να ασχολούνται με τα υλικά αγαθά;
(6,31) "«Μην μεριμνάτε λέγοντας τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τι θα φορέσουμε»"

(6,33) "«Πρώτα να αποζητάτε την βασιλεία του Θεού και την αρετή του και όλα τα άλλα θα έρθουν σε σας.»"
Αν αποζητάς τον Θεό, θα φροντίσει για όλες τις ανάγκες σου. Δεν χρειάζεται να δουλεύεις ή να ανησυχείς.
(6,34) "«Μην μεριμνάτε, λοιπόν, για το αύριο. Το αύριο θα μεριμνήσει για τον εαυτό του. […]»"

6,32πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.
6,33ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
6,34Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016