ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 7
Μερικές (ακόμη) διδαχές
7,1Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε·(7,1) "«Μην κρίνετε για να μην κριθείτε.»"
Να κρίνουμε ή να μην κρίνουμε;
Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να σωθεί;
7,2ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν.
7,3τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;(7,3-4) Μην είσαι υποκριτής. Δες τα δικά σου ελαττώματα αντί να κατακρίνεις τους άλλους.
(7,3) "«Γιατί βλέπεις το άχυρο στο μάτι του αδελφού σου και δεν βλέπεις το δοκάρι στο δικό σου μάτι;»"
(7,4) "«Ή πώς λες στον αδελφό σου 'Άφησε με να βγάλω το άχυρο από το μάτι σου', ενώ στο μάτι σου υπάρχει ένα δοκάρι;»"
7,4ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου;
7,5ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.
7,6Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.(7,6) "«Μην δίνετε ό,τι είναι άγιο στα σκυλιά ούτε να βάζετε τα μαργαριτάρια μπροστά στα γουρούνια, διότι θα τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και θα στραφούν προς εσάς για να σας βλάψουν.»"
Σύμφωνα με κάποιους οι Μάρτυρες του Ιεχωβά διδάσκονται ότι δεν είναι κακό να κρύβουν την αλήθεια από αυτούς που δεν την δικαιούνται (δηλαδή, όσους δεν είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά). Αποκαλούν αυτήν την συμπεριφορά Τακτική Θεοκρατικής Πολεμικής (Theocratic Warfare Strategy). Αυτός είναι ένας από τους στίχους της Βίβλου στον οποίο βασίζουν αυτό το δόγμα τους.
7,7Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·(7,7-8)
(7,7) "«Ζητήστε και θα σας δοθεί, αναζητήστε και θα βρείτε, χτυπήστε [την πόρτα] και θα σας ανοίξουν·»"
(7,8) "«Διότι όποιος ζητά, παίρνει, όποιος αναζητά, βρίσκει και όποιος χτυπά [την πόρτα] του ανοίγεται.»"
Ο Μαρκ Τουέιν είχε πει ότι στην Βίβλο «υπάρχουν περισσότερα από χίλια ψέματα». Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο. Πόσοι απελπισμένοι, τρομαγμένοι, κατεστραμμένοι ψυχολογικά γονείς έχουν δει τα παιδιά τους να πεθαίνουν ενώ ικετεύουν τον Θεό να βοηθήσει;
Μπορεί να βρεθεί ο Θεός;
Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να σωθεί;
7,8πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.
7,9ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν ἐὰν αἰτήσῃ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ;
7,10καὶ ἐὰν ἰχθὺν αἰτήσῃ, μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ;
7,11εἰ οὗν ὑμεῖς, πονηροὶ ὄντες, οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν;
7,12Πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.(7,12) "«Όλα όσα θέλετε να κάνουν οι άνθρωποι στους άλλους, αυτά να κάνετε και εσείς σε αυτούς. Αυτός είναι ο νόμος και [αυτά λεν] οι προφήτες.»"
Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους άπιστους;
Αν, όπως λέει ο Ιησούς, ο «χρυσός κανόνας» περικλείει τον Νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και των προφητών, τότε γιατί υπάρχουν αυτά τα εδάφια στην Παλαιά Διαθήκη;
7,13Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾿ αὐτῆς.<(7,13-14) Ο Ιησούς μας ενημερώνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα καταλήξουν στην κόλαση. Δεν φαίνεται να τον απασχολεί ιδιαίτερα αυτή η προοπτική.
(7,13) "«Περάστε από την στενή πύλη· διότι η πλατειά πύλη και η ευρύχωρη οδός οδηγούν στην απώλεια και πολλοί είναι αυτοί που περνούν από αυτήν.»"
(7,14) "«Αντίθετα, η στενή πύλη και η θλιμμένη οδός οδηγούν στην ζωή και είναι λίγοι αυτοί που την έχουν περάσει.»"
7,14τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν!
7,15Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες.(7,15) "«Προσέχετε τους ψευδοπροφήτες, που έρχονται σε σας ντυμένοι σαν πρόβατα αλλά μέσα τους είναι αρπακτικοί λύκοι.»"
7,16ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;
7,17οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ.
7,18οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν.
7,19πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.(7,19) "«Κάθε δέντρο που δεν παράγει καλό καρπό, κόβεται και ρίχνεται στην φωτιά.»"
Όσοι δεν καταφέρουν να «παράγουν καλούς καρπούς», θα κοπούν και θα ριχτούν στην φωτιά.
7,20ἄραγε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς.
7,21Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾿ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.(7,21) "«Στην βασιλεία του ουρανού δεν θα εισέλθει όποιος μου λέει, «Κύριε, Κύριε» αλλά όποιος κάνει το θέλημα του πατέρα μου που βρίσκεται στους ουρανούς.»"
Σύμφωνα με τον Ιησού, το να επικαλείται κάποιος το όνομά του δεν είναι αρκετό για να τον στείλει στον Παράδεισο. Τόσο ο Πέτρος (Πραξ 2,21) όσο και Παύλος (Ρωμ 10,13) διαφωνούν: «πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται».
Θα σωθούν όσοι επικαλεστούν τον Κύριο;
Ποιος μπορεί να εξορκίσει δαίμονες στο όνομα του Ιησού;
Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να σωθεί;
7,22πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ· Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;(7,22-23)
(7,22) "«Πολλοί θα μου πουν εκείνη την ημέρα: Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου και δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά σου και δεν κάναμε πολλά έργα στο όνομά σου;»"
(7,23) "«Και τότε θα τους ομολογήσω ότι: Ποτέ δεν σας γνώρισα· απομακρυνθείτε από μένα όσοι εργάζεστε την ανομία.»"
Πολλοί άνθρωποι που εξόρκισαν δαίμονες στο όνομα του Ιησού βρίσκονται τώρα στην κόλαση!
Είναι ο εξορκισμός δαιμόνων σημάδι πραγματικού χριστιανού;
7,23καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.
7,24Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν·
7,25καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε· τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.
7,26καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον·
7,27καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσε, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη.
7,28Καὶ ἐγένετο ὅτε συνετέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ·
7,29ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016