ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφάλαιο 9
Μερικά (ακόμη) θαύματα
9,1Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.
9,2Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου.(9,2-6) Ο Ιησούς θεραπεύει έναν παράλυτο συγχωρώντας τις αμαρτίες του (δηλαδή, η παράλυση προκαλείται από αμαρτωλές πράξεις). Και μάλιστα ο Ιησούς δεν τον θεράπευσε απλά αλλά συγχώρησε και τις αμαρτίες του, κάτι που μόνον ο Θεός υποτίθεται ότι μπορεί να κάνει.
Είναι ο Ιησούς ο Θεός;
(9,2) "Και να, του έφεραν έναν παράλυτο, κατάκοιτο στο κρεβάτι· όταν ο Ιησούς είδε την πίστη τους, είπε στον παράλυτο· «θάρρος, παιδί μου· οι αμαρτίες σου συγχωρούνται.»"
(9,3) "Και να, κάποιοι γραμματείς σκέφτηκαν· «Αυτός βλασφημεί.»"
9,3καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ.
9,4καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;
9,5τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει;
9,6ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.(9,6) "«Για να δείτε ότι ο υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες στην γη», τότε λέει στον παράλυτο: «Σήκω όρθιος, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου.»"
9,7καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
9,8ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.
9,9Καὶ παράγων ὁ Ἱησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.
9,10Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.
9,11καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;
9,12ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες.
9,13πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν. οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.(9,13) "«Πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει ότι θέλω ελεημοσύνη και όχι θυσίες. […]»"
Επιθυμεί ο Θεός θυσίες ζώων;
9,14Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες· διατί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλά, οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσι;
9,15καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ᾿ ὅσον χρόνον μετ᾿ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν.
9,16οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ· αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται.
9,17οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μήγε, ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται· ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς βάλλουσι καινούς, καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται.
9,18Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς ἰδοὺ ἄρχων εἷς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων ὅτι ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾿ αὐτὴν καὶ ζήσεται.(9,18) "Αφού του είπε αυτά ο Ιησούς, να, ένας άρχοντας τον πλησίασε να τον προσκυνήσει λέγοντάς του «Η κόρη μου μόλις πέθανε· αλλά έλα, βάλε το χέρι σου πάνω της και θα ζήσει.»"
Ήταν η κόρη του Ιάειρου ζωντανή, όταν αυτός προσέγγισε τον Ιησού;
9,19καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταί αὐτοῦ.
9,20Καὶ ἰδοὺ γυνή, αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη, προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ.
9,21ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ, ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσομαι.
9,22ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπε· θάρσει, θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.(9,22) "Ο Ιησούς γύρισε, την είδε και είπε: «Θάρρος, κόρη μου· η πίστη σου σε έχει σώσει.» Και η γυναίκα από εκείνη την στιγμή σώθηκε."
Αν έχεις αρκετή πίστη, δεν αρρωσταίνεις ποτέ. Οι ασθένειες προκαλούνται από την αμαρτία και την έλλειψη πίστης. Η ιατρική είναι άχρηστη.
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με την ιατρική.
9,23Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον, λέγει αὐτοῖς·
9,24ἀναχωρεῖτε· οὐ γὰρ ἀπέθανε τὸ κοράσιον, ἀλλὰ καθεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ.(9,24-25)
(9,24) "«Πηγαίνετε· διότι το κορίτσι δεν πέθανε αλλά κοιμάται.» Και τον περιγελούσαν."
(9,25) "Όταν ο όχλος βγήκε έξω, αυτός μπήκε, της κράτησε το χέρι και το κορίτσι σηκώθηκε."
Ήταν ο Ιησούς ο πρώτος που αναστήθηκε;
9,25ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκράτησε τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον.
9,26καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην.
9,27Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυῒδ.(9,27-29) Ο Ιησούς θεραπεύει δύο τυφλούς (ή μήπως η «τυφλή» τους πίστη ήταν αυτή που τους θεράπευσε;)
(9,27) "Ενώ ο Ιησούς περνούσε από κει, δύο τυφλοί τον ακολούθησαν και του φώναζαν: «Ελέησέ μας, γιε του Δαβίδ.»"
(9,28) "Όταν έφτασε στο σπίτι, τον πλησίασαν οι τυφλοί και τότε τους λέει ο Ιησούς: «Πιστεύετε ότι μπορώ να το κάνω;» Του λένε: «Ναι, Κύριε.»."
(9,29) "Τότε ακούμπησε τα μάτια τους και είπε: «Ας γίνει αυτό σύμφωνα με την πίστη σας.»"
9,28ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, Κύριε.
9,29τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν.
9,30καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί· καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω.
9,31οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ.
9,32Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον·(9,32-33) Ο Ιησούς θεραπεύει έναν δαιμονισμένο κωφάλαλο (οι κωφάλαλοι δεν μπορούν να μιλήσουν επειδή είναι δαιμονισμένοι).
(9,32) "Ενώ αυτοί έβγαιναν, του έφεραν έναν δαιμονισμένο κωφάλαλο."
(9,33) "Και όταν βγήκε από μέσα του το δαιμόνιο, μίλησε ο κωφάλαλος […]"
9,33καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ.
9,34οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.(9,34) "Οι Φαρισαίοι έλεγαν: «Διώχνει τα δαιμόνια χάρη στον άρχοντα των δαιμονίων.»"
Ενδιαφέρουσα θεωρία, εφόσον πιστεύει κανείς στην ύπαρξη δαιμόνων.
9,35Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.(9,35) "Και ο Ιησούς γύρισε όλες τις πόλεις και τα χωριά, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυττε το ευαγγέλιο της βασιλείας και θεράπευε κάθε ασθένεια και κάθε μαλακία του λαού."
9,36Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα.
9,37τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι.
9,38δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμόν αὐτοῦ.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2016