ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
Κεφάλαιο 10
10,1Ἀδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ ἐστιν εἰς σωτηρίαν·
10,2μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾿ οὐ κατ᾿ ἐπίγνωσιν.
10,3ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν.
10,4τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι.(10,4) "Ο Χριστός είναι το τέλος του νόμου για όλους τους πιστεύοντες."
Είναι οι νόμοι της ΠΔ δεσμευτικοί για τους χριστιανούς;
10,5Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς·
10,6ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτω λέγει· μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ᾿ ἔστι Χριστὸν καταγαγεῖν·
10,7ἢ τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ᾿ ἔστι Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν.
10,8ἀλλὰ τί λέγει; ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου· τοῦτ᾿ ἔστι τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν.(10,8) Ο Παύλος παραφράζει τον Δτ 30,14, απαλείφοντας τις λέξεις " ποιεῖν αὐτό" και προσθέτοντας "δηλαδή, τα λόγια της πίστης που κηρύττουμε." Κατ’αυτόν τον τρόπο άλλαξε τελείως το νόημα του συγκεκριμένου στίχου (ότι είναι απαραίτητο να ακολουθούμε τον Νόμο) για να υποστηρίξει το δόγμα του περί σωτηρίας μόνο μέσα από την πίστη.
10,9ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ·(10,9) "Αν ομολογήσεις με το στόμα σου τον Κύριο Ιησού και πιστέψεις στην καρδιά σου ότι ο Θεός αναστήθηκε εκ νεκρών, θα σωθείς."
Αρκεί μόνον η πίστη για να σωθεί κανείς;
Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να σωθεί;
10,10καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν.
10,11λέγει γὰρ ἡ γραφή· πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.
10,12οὐ γὰρ ἔστι διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος· ὁ γὰρ αὐτὸς Κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν·
10,13πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται.(10,13) "Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί."
Θα σωθούν όσοι επικαλεστούν τον Κύριο;
Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να σωθεί;
10,14πῶς οὖν ἐπικαλέσονται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν; πῶς δὲ πιστεύσουσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν; πῶς δὲ ἀκούσουσι χωρὶς κηρύσσοντος;
10,15πῶς δὲ κηρύξουσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσι; καθὼς γέγραπται· ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά!
10,16Ἀλλ᾿ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ· Ἡσαΐας γὰρ λέγει· Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν;
10,17ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Θεοῦ.
10,18ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν.(10,18) "[…] Η φωνή τους απλώθηκε σε όλη την γη και οι λέξεις τους στα πέρατα του κόσμου."
Ο Παύλος λέει ότι όλοι, ακόμη και στις ημέρες του, είχαν ακούσει το ευαγγέλιο. Ακόμη και οι ινδιάνοι, οι ασιάτες, οι κάτοικοι του Ειρηνικού. Σε κάθε περίπτωση, αν ο Παύλος έχει δίκιο, τότε ο Ιησούς είναι ψευδοπροφήτης αφού είπε ότι θα επιστρέψει πριν το ευαγγέλιο κηρυχθεί σε όλους (Μτ 10,23).
Με βάση αυτόν τον στίχο ο Αυγουστίνος συμπέρανε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν αντίποδες (άνθρωποι που ζουν στο νότιο ημισφαίριο) αφού δεν θα μπορούσαν να έχουν ακούσει το ευαγγέλιο. (Andrew Dickson White, History of the Warfare of Science with Theology, Chapter 2: Geography)
10,19ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἔγνω Ἰσραήλ; πρῶτος Μωϋσῆς λέγει· ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ᾿ οὐκ ἔθνει, ἐπὶ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς.
10,20Ἡσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει· εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι.
10,21πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει· ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα.
Τελευταία ενημέρωση: 18 Φεβρουαρίου 2018