ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α′
Κεφάλαιο 15
Νίκη του Σαούλ επί των Αμαληκιτών
15,1Καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς Σαούλ· ἐμὲ ἀπέστειλε Κύριος χρῖσαί σε εἰς βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ, καὶ νῦν ἄκουε τῆς φωνῆς Κυρίου·(15,1-26) Το 60ο φονικό του Θεού
15,2τάδε εἶπε Κύριος Σαβαώθ· νῦν ἐκδικήσω ἃ ἐποίησεν Ἀμαλὴκ τῷ Ἰσραήλ, ὡς ἀπήντησεν αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντος αὐτοῦ ἐξ Αἰγύπτου·(15,2-3) "Αυτά είπε ο Κύριος ο παντοκράτωρ: «[…] Πήγαινε και σκότωσε τους Αμαληκίτες και τους Ιεριμίτες και ό,τι τους ανήκει. Θα τους εξολοθρεύσεις και θα τους αναθεματίσεις και όλα τα υπάρχοντά τους και δε θα λυπηθείς κανέναν. Θα σκοτώσεις όλους τους άντρες και τις γυναίκες και από νήπιο μέχρι βρέφος, από μοσχάρι μέχρι πρόβατο και από καμήλα μέχρι γαϊδουρι.»"
Ο Θεός διατάζει τον Σαούλ να σκοτώσει όλους τους Αμαληκίτες: άντρες, γυναίκες, νήπια, βρέφη, βόδια, πρόβατα, καμήλες και γαϊδούρια. Γιατί; Επειδή ο Θεός θυμάται τι έκαναν οι Αμαληκίτες αιώνες πριν.
Να σκοτώνει κανείς ή να μη σκοτώνει; Ιδού η απορία
Είναι ο Θεός φιλεύσπλαγχνος;
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με τις γενοκτονίες, τις οικογενειακές αξίες και τον Θεό
15,3καὶ νῦν πορεύου καὶ πατάξεις τὸν Ἀμαλὴκ καὶ Ἱερὶμ καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ οὐ περιποιήσῃ ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐξολοθρεύσεις αὐτὸν καὶ ἀναθεματιεῖς αὐτὸν καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ οὐ φείσῃ ἀπ' αὐτοῦ καὶ ἀποκτενεῖς ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς καὶ ἀπὸ νηπίου ἕως θηλάζοντος καὶ ἀπὸ μόσχου ἕως προβάτου καὶ ἀπὸ καμήλου ἕως ὄνου.
15,4καὶ παρήγγειλε Σαοὺλ τῷ λαῷ καὶ ἐπισκέπτεται αὐτοὺς ἐν Γαλγάλοις τετρακοσίας χιλιάδας ταγμάτων καὶ τὸν Ἰούδαν τριάκοντα χιλιάδας ταγμάτων.
15,5καὶ ἦλθε Σαοὺλ ἕως τῶν πόλεων Ἀμαλὴκ καὶ ἐνήδρευσεν ἐν τῷ χειμάῤῥῳ.
15,6καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸς τὸν Κιναῖον· ἄπελθε καὶ ἔκκλινον ἐκ μέσου τοῦ Ἀμαληκίτου, μὴ προσθῶ σε μετ' αὐτοῦ, καὶ σὺ ἐποίησας ἔλεος μετὰ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου· καὶ ἐξέκλινεν ὁ Κιναῖος ἐκ μέσου Ἀμαλήκ.
15,7καὶ ἐπάταξε Σαοὺλ τὸν Ἀμαλὴκ ἀπὸ Εὐιλὰτ ἕως Σοὺρ ἐπὶ προσώπου Αἰγύπτου.(15,7-26) "Ο Σαούλ […] τους σκότωσε με το σπαθί."
Ο Σαούλ τους σκότωσε όλους εκτός από τον βασιλιά τους, τον Αγάγ και τα καλύτερα ζώα τους. Αλλά ο Θεός έγινε έξαλλος με τον Σαούλ που δεν εξολόθρευσε τα πάντα όπως τον είχε διατάξει. Είπε: "Μετάνιωσα που έκανα τον Σαούλ βασιλιά».
Σκότωσαν ο Σαούλ και ο Σαμουήλ όλους τους Αμαληκίτες;
15,8καὶ συνέλαβε τὸν Ἀγὰγ βασιλέα Ἀμαλὴκ ζῶντα καὶ πάντα τὸν λαὸν καὶ Ἱερὶμ ἀπέκτεινεν ἐν στόματι ῥομφαίας.
15,9καὶ περιεποιήσατο Σαοὺλ καὶ πᾶς ὁ λαὸς τὸν Ἀγὰγ ζῶντα καὶ τὰ ἀγαθὰ τῶν ποιμνίων καὶ τῶν βουκολίων καὶ τῶν ἐδεσμάτων καὶ τῶν ἀμπελώνων καὶ πάντων τῶν ἀγαθῶν καὶ οὐκ ἐβούλοντο ἐξολοθρεῦσαι αὐτά· καὶ πᾶν ἔργον ἠτιμωμένον καὶ ἐξουδενωμένον ἐξωλόθρευσαν.
15,10Καὶ ἐγενήθη ῥῆμα Κυρίου πρὸς Σαμουὴλ λέγων·(15,10-11) "Ο Κύριος είπε τότε στον Σαμουήλ: «Μετάνιωσα που έκανα βασιλιά τον Σαούλ, διότι με εγκατέλειψε και δεν τήρησε τις εντολές μου.» […]"
O Θεός μετάνιωσε που έκανε τον Σαούλ βασιλιά (βλ. και στ. 35). Αλλά μερικούς στίχους πιο μετά (15,29), αναφέρεται ότι ο Θεός δε μετανιώνει ποτέ.
Μετανιώνει/μετανοεί ο Θεός;
15,11παρακέκλημαι ὅτι ἐβασίλευσα τὸν Σαοὺλ εἰς βασιλέα, ὅτι ἀπέστρεψεν ἀπὸ ὄπισθέν μου καὶ τοὺς λόγους μου οὐκ ἐτήρησε. καὶ ἠθύμησε Σαμουὴλ καὶ ἐβόησε πρὸς Κύριον ὅλην τὴν νύκτα.
15,12καὶ ὤρθρισε Σαμουὴλ καὶ ἐπορεύθη εἰς ἀπάντησιν Ἰσραὴλ τὸ πρωΐ. καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαοὺλ λέγοντες· ἥκει Σαμουὴλ εἰς Κάρμηλον καὶ ἀνέστακεν αὐτῷ χεῖρα καὶ ἐπέστρεψε τὸ ἅρμα. καὶ κατέβη εἰς Γάλγαλα πρὸς Σαούλ, καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἀνέφερεν ὁλοκαύτωσιν τῷ Κυρίῳ τὰ πρῶτα τῶν σκύλων, ὧν ἤνεγκεν ἐξ Ἀμαλήκ.
15,13καὶ παρεγένετο Σαμουὴλ πρὸς Σαούλ, καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαούλ· εὐλογητὸς σὺ τῷ Κυρίῳ· ἔστησα πάντα, ὅσα ἐλάλησε Κύριος.
15,14καὶ εἶπε Σαμουήλ· καὶ τίς ἡ φωνὴ τοῦ ποιμνίου τούτου ἐν τοῖς ὠσί μου καὶ φωνὴ τῶν βοῶν, ὧν ἐγὼ ἀκούω;
15,15καὶ εἶπε Σαούλ· ἐξ Ἀμαλὴκ ἤνεγκα αὐτά, ἃ περιεποιήσατο ὁ λαὸς τὰ κράτιστα τοῦ ποιμνίου καὶ τῶν βοῶν, ὅπως τυθῇ Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου, καὶ τὰ λοιπὰ ἐξωλόθρευσα.
15,16καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς Σαούλ· ἄνες καὶ ἀπαγγελῶ σοι ἃ ἐλάλησε Κύριος πρός με τὴν νύκτα· καὶ εἶπεν αὐτῷ· λάλησον.
15,17καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς Σαούλ· οὐχὶ μικρὸς εἶ σὺ ἐνώπιον αὐτοῦ ἡγούμενος σκήπτρου φυλῆς Ἰσραήλ; καὶ ἔχρισέ σε Κύριος εἰς βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ.
15,18καὶ ἀπέστειλέ σε Κύριος ἐν ὁδῷ καὶ εἶπέ σοι· πορεύθητι καὶ ἐξολόθρευσον τοὺς ἁμαρτάνοντας εἰς ἐμέ, τὸν Ἀμαλήκ, καὶ πολεμήσεις αὐτοὺς ἕως συντελέσῃς αὐτούς.(15,18-19) "Ο Κύριος σε έστειλε σε αποστολή και σου είπε: «Πηγαίνετε και εξολοθρεύστε τους αμαρτωλούς Αμαληκίτες και πολεμήστε τους μέχρι να τους αποτελειώσετε». Γιατί δεν άκουσες τα λόγια του Κυρίου και όρμησες στα λάφυρα και αμάρτησες ενώπιον του Κυρίου;"
Ο Σαμουήλ επιπλήττει τον Σαούλ ότι «αμάρτησε ενώπιον του Κυρίου» επειδή δε σκότωσε όλους τους Αμαληκίτες.
15,19καὶ ἱνατί οὐκ ἤκουσας φωνῆς Κυρίου, ἀλλ' ὥρμησας τοῦ θέσθαι ἐπὶ τὰ σκῦλα καὶ ἐποίησας τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου;
15,20καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸς Σαμουήλ· διὰ τὸ ἀκοῦσαί με τῆς φωνῆς τοῦ λαοῦ· καὶ ἐπορεύθην τῇ ὁδῷ, ᾗ ἀπέστειλέ με Κύριος, καὶ ἤγαγον τὸν Ἀγὰγ βασιλέα Ἀμαλὴκ καὶ τὸν Ἀμαλὴκ ἐξωλόθρευσα·
15,21καὶ ἔλαβεν ὁ λαὸς τῶν σκύλων ποίμνια καὶ βουκόλια, τὰ πρῶτα τοῦ ἐξολοθρεύματος, θῦσαι ἐνώπιον Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν ἐν Γαλγάλοις.
15,22καὶ εἶπε Σαμουήλ· εἰ θελητὸν τῷ Κυρίῳ ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας ὡς τὸ ἀκοῦσαι φωνῆς Κυρίου; ἰδοὺ ἀκοὴ ὑπὲρ θυσίαν ἀγαθὴν καὶ ἡ ἐπακρόασις ὑπὲρ στέαρ κριῶν·
15,23ὅτι ἁμαρτία οἰώνισμά ἐστιν, ὀδύνην καὶ πόνους θεραφὶν ἐπάγουσιν· ὅτι ἐξουδένωσας τὸ ῥῆμα Κυρίου, καὶ ἐξουδενώσει σε Κύριος μὴ εἶναι βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ.(15,23-26) "[…] επειδή απέρριψες το λόγο του Κυρίου, ο Κύριος θα σε απορρίψει από βασιλιά των Ισραηλιτών […] Δε θα αναιρέσω αυτό που είπα, διότι απέρριψες το λόγο του Κυρίου και αυτός σε απέρριψε από βασιλιά των Ισραηλιτών."
Επειδή ο Σαούλ δε σκότωσε όλους τους Αμαληκίτες, όπως πρόσταξε ο Θεός, ο τελευταίος αλλάζει γνώμη για τον Σαούλ και δεν τον θέλει για βασιλιά.
Γιατί ο Θεός απέρριψε τον Σαούλ από βασιλιά;
15,24καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸς Σαμουήλ· ἡμάρτηκα ὅτι παρέβην τὸν λόγον Κυρίου καὶ τὸ ῥῆμά σου, ὅτι ἐφοβήθην τὸν λαὸν καὶ ἤκουσα τῆς φωνῆς αὐτῶν·
15,25καὶ νῦν ἆρον δὴ τὸ ἁμάρτημά μου καὶ ἀνάστρεψον μετ' ἐμοῦ, καὶ προσκυνήσω Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου.
15,26καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς Σαούλ· οὐκ ἀναστρέφω μετὰ σοῦ, ὅτι ἐξουδένωσας τὸ ῥῆμα Κυρίου, καί ἐξουδενώσει σε Κύριος τοῦ μὴ εἶναι βασιλέα ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ.
15,27καὶ ἐπέστρεψε Σαμουὴλ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ ἀπελθεῖν. καὶ ἐκράτησε Σαοὺλ τοῦ πτερυγίου τῆς διπλοΐδος αὐτοῦ καὶ διέῤῥηξεν αὐτό·(15,27) "[…] Ο Σαούλ κράτησε την άκρη του μανδύα του Σαμουήλ και τον έσκισε."
15,28καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Σαμουήλ· διέῤῥηξε Κύριος τὴν βασιλείαν σου ἀπὸ Ἰσραὴλ ἐκ χειρός σου σήμερον καὶ δώσει αὐτὴν τῷ πλησίον σου τῷ ἀγαθῷ ὑπὲρ σέ·
15,29καὶ διαιρεθήσεται Ἰσραὴλ εἰς δύο, καὶ οὐκ ἀποστρέψει οὐδὲ μετανοήσει, ὅτι οὐχ ὡς ἄνθρωπός ἐστι τοῦ μετανοῆσαι αὐτός.(15,29) " […] δε θα αλλάξει γνώμη ούτε θα μετανοήσει, διότι δεν είναι άνθρωπος για να μετανοήσει."
Μετανιώνει/μετανοεί ο Θεός;
Λέει ψέματα ο Θεός;
15,30καὶ εἶπε Σαούλ· ἡμάρτηκα, ἀλλὰ δόξασόν με δὴ ἐνώπιον πρεσβυτέρων Ἰσραὴλ καὶ ἐνώπιον λαοῦ μου καὶ ἀνάστρεψον μετ' ἐμοῦ, καὶ προσκυνήσω Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου.
15,31καὶ ἀνέστρεψε Σαμουὴλ ὀπίσω Σαοὺλ καὶ προσεκύνησε τῷ Κυρίῳ.
15,32καὶ εἶπε Σαμουήλ· προσαγάγετέ μοι τὸν Ἀγὰγ βασιλέα Ἀμαλήκ. καὶ προσῆλθε πρὸς αὐτὸν Ἀγὰγ τρέμων, καὶ εἶπεν Ἀγάγ· εἰ οὕτω πικρὸς ὁ θάνατος;(15,32-33) "[…] ο Αγάγ είπε: «Είναι πικρός ο θάνατος.» […] ο Σαμουήλ έσφαξε τον Αγάγ ενώπιον του Κυρίου στη Γαλγάλ […]"
Για να ευχαριστήσει τον Θεό, ο Σαμουήλ σφάζει τον Αγάγ «ενώπιον του Κυρίου». Σίγουρα ο Θεός το καταευχαριστήθηκε!
Το 61ο φονικό του Θεού
Ήταν ο Χαμάμ Αγαγίτης;
Σκότωσαν όλους τους Αμαληκίτες ο Σαούλ και ο Σαμουήλ;
15,33καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς Ἀγάγ· καθότι ἠτέκνωσε γυναῖκας ἡ ῥομφαία σου, οὕτως ἀτεκνωθήσεται ἐκ γυναικῶν ἡ μήτηρ σου, καὶ ἔσφαξε Σαμουὴλ τὸν Ἀγὰγ ἐνώπιον Κυρίου ἐν Γαλγάλ.
15,34καὶ ἀπῆλθε Σαμουὴλ εἰς Ἀρμαθαίμ, καὶ Σαοὺλ ἀνέβη εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰς Γαβαά.
15,35καὶ οὐ προσέθετο ἔτι Σαμουὴλ ἰδεῖν τὸν Σαοὺλ ἕως ἠμέρας θανάτου αὐτοῦ, ὅτι ἐπένθει Σαμουὴλ ἐπὶ Σαούλ· καὶ Κύριος μετεμελήθη ὅτι ἐβασίλευσε τὸν Σαοὺλ ἐπὶ Ἰσραήλ.(15,35) "["Ο Σαμουήλ δεν ξαναείδε τον Σαούλ ως την ημέρα του θανάτου του […] και Κύριος μετάνιωσε που έκανε τον Σαούλ βασιλιά των Ισραηλιτών"
O Θεός μετάνιωσε που έκανε τον Σαούλ βασιλιά (βλ. και στ. 10-11). Αλλά μερικούς στίχους πιο πριν, (15,29) αναφέρεται ότι ο Θεός δε μετανιώνει ποτέ.
Πότε είδε για τελευταία φορά ο Σαμουήλ τον Σαούλ;
Μετανιώνει/μετανοεί ο Θεός;
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουνίου 2014