ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
Κεφάλαιο 21
Άλλοι νόμοι
21,1Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τραυματίας ἐν τῇ γῇ, ᾗ Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι κληρονομῆσαι, πεπτωκὼς ἐν τῷ πεδίῳ καὶ οὐκ οἴδασι τὸν πατάξαντα,(21,1-8) Τι να κάνετε αν βρείτε ένα πτώμα
Αν βρεις ένα πτώμα και δεν ξέρεις τι προκάλεσε το θάνατο, τότε μάζεψε όλους τους πρεσβύτερους, κόψε το κεφάλι μίας δαμάλας, πλύνε τα χέρια σου πάνω από το κεφάλι της και πες "τα χέρια μας δεν έχυσαν αυτό το αίμα, ούτε και τα μάτια μας το είδαν". Τόσο απλά.
(21,1) "Αν βρεθεί νεκρός στην χώρα σου […] και δεν είναι γνωστός ο δολοφόνος του,"
(21,2-3) "θα έθουν οι πρεσβύτεροι και οι δικαστές σου […] θα πάρουν μία δαμάλα […]"
(21,4) "[…] και κόψουν το λαιμό της δαμάλας […]"
21,2ἐξελεύσεται ἡ γερουσία σου καὶ οἱ κριταί σου καὶ ἐκμετρήσουσιν ἐπὶ τὰς πόλεις τὰς κύκλῳ τοῦ τραυματίου,
21,3καὶ ἔσται ἡ πόλις ἡ ἐγγίζουσα τῷ τραυματίᾳ καὶ λήψεται ἡ γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης δάμαλιν ἐκ βοῶν, ἥτις οὐκ εἴργασται, καὶ ἥτις οὐχ εἵλκυσε ζυγόν,
21,4καὶ καταβιβάσουσιν ἡ γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης δάμαλιν εἰς φάραγγα τραχεῖαν, ἥτις οὐκ εἴργασται οὐδὲ σπείρεται, καὶ νευροκοπήσουσι τὴν δάμαλιν ἐν τῇ φάραγγι.
21,5καὶ προσελεύσονται οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται, ὅτι αὐτοὺς ἐπέλεξε Κύριος ὁ Θεὸς παρεστηκέναι αὐτῷ καὶ εὐλογεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τῷ στόματι αὐτῶν ἔσται πᾶσα ἀντιλογία καὶ πᾶσα ἁφή.
21,6καὶ πᾶσα ἡ γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης οἱ ἐγγίζοντες τῷ τραυματίᾳ νίψονται τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς δαμάλεως τῆς νενευροκοπημένης ἐν τῇ φάραγγι(21,6) "Και οι πρεσβύτεροι της πόλης […] θα πλύνουν τα χέρια τους πάνω από το κεφάλι της δαμάλας η οποία αποκεφαλίστηκε στην κοιλάδα."
21,7καὶ ἀποκριθέντες ἐροῦσιν· αἱ χεῖρες ἡμῶν οὐκ ἐξέχεαν τὸ αἷμα τοῦτο, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν οὐχ ἑωράκασιν·(21,7) "και θα πουν: "Τα χέρια μας δεν έχυσαν αυτό το αίμα και τα μάτια μας δεν το είδαν."
21,8ἵλεως γενοῦ τῷ λαῷ σου Ἰσραήλ, οὓς ἐλυτρώσω, Κύριε, ἵνα μὴ γένηται αἷμα ἀναίτιον ἐν τῷ λαῷ σου Ἰσραήλ. καὶ ἐξιλασθήσεται αὐτοῖς τὸ αἷμα.
21,9σὺ δὲ ἐξαρεῖς τὸ αἷμα· τὸ ἀναίτιον ἐξ ὑμῶν αὐτῶν, ἐὰν ποιήσῃς τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀρεστὸν ἔναντι Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου.
21,10Ἐὰν δὲ ἐξελθὼν εἰς πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου καὶ παραδῷ σοι Κύριος ὁ Θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ προνομεύσῃς τὴν προνομὴν αὐτῶν(21,10-14) Αν δεις μία όμορφη γυναίκα ανάμεσα στις αιχμάλωτες και την θέλεις για γυναίκα σου, τότε φέρτην στο σπίτι σου και "συνερεύσου μαζί της". Αν αργότερα αποφασίσεις ότι δε σου αρέσει, απλά να την αφήσεις να φύγει.
(21,10) "Αν αφού πας σε πόλεμο […] ο Κύριος ο Θεός σου σού τους παραδώσει και τους πιάσεις αιχμαλώτους,"
21,11καὶ ἴδῃς ἐν τῇ προνομῇ γυναῖκα καλὴν τῷ εἴδει καὶ ἐνθυμηθῇς αὐτῆς καὶ λάβῃς αὐτήν σεαυτῷ γυναῖκα(21,11) "και δεις στους αιχμαλώτους όμορφη γυναίκα και την επιθυμήσεις και την πάρεις για γυναίκα σου"
21,12καὶ εἰσάξῃς αὐτὴν ἔνδον εἰς τὴν οἰκίαν σου, καὶ ξυρήσεις τὴν κεφαλὴν αὐτῆς καὶ περιονυχιεῖς αὐτὴν(21,12) "και την φέρεις στο σπίτι σου […]"
21,13καὶ περιελεῖς τὰ ἱμάτια τῆς αἰχμαλωσίας ἀπ' αὐτῆς καὶ καθιεῖται ἐν τῇ οἰκίᾳ σου καὶ κλαύσεται τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα μηνὸς ἡμέρας, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσῃ πρὸς αὐτὴν καὶ συνοικισθήσῃ αὐτῇ, καὶ ἔσται σου γυνή.(21,13) "[…] και κλάψει τον πατέρα και την μητέρα της για ένα μήνα. Μετά από αυτά θα συνευρεθείς μαζί της και θα είναι γυναίκα σου."
21,14καὶ ἔσται ἐὰν μὴ θέλῃς αὐτήν, ἐξαποστελεῖς αὐτὴν ἐλευθέραν καὶ πράσει οὐ πραθήσεται ἀργυρίου· οὐκ ἀθετήσεις αὐτήν, διότι ἐταπείνωσας αὐτήν.(21,14) "Αν δεν την θέλεις, θα την διώξεις και θα την αφήσεις ελεύθερη […]"
21,15Ἐὰν δὲ γένωνται ἀνθρώπῳ δύο γυναῖκες, μία αὐτῶν ἠγαπημένη καὶ μία αὐτῶν μισουμένη, καὶ τέκωσιν αὐτῷ ἡ ἠγαπημένη καὶ ἡ μισουμένη καὶ γένηται υἱὸς πρωτότοκος τῆς μισουμένης,(21,15-17) Κανόνες για όσους έχουν δύο γυναίκες, "μία αγαπημένη και μία μισητή" και πώς να συμπεριφερόμαστε στα παιδιά μας που μισούμε.
Επιτρέπεται η πολυγαμία;
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με την πολυγαμία.
(21,15) "Αν ένας άνθρωπος έχει δύο γυναίκες "μία αγαπημένη και μία που την μισεί, […]"
21,16καὶ ἔσται ᾗ ἂν ἡμέρᾳ κατακληρονομῇ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, οὐ δυνήσεται πρωτοτοκεῦσαι τῷ υἱῷ τῆς ἠγαπημένης, ὑπεριδὼν τὸν υἱὸν τῆς μισουμένης τὸν πρωτότοκον,(21,16) "Όταν έρθει η ημέρα που οι γιου του θα πρέπει να κληρονομήσουν τα υπάρχοντά του, δεν μπορεί να καταστήσει πρωτότοκο το γιο του από την αγαπημένη σύζυγο ενώ πρωτότοκος είναι ο γιος της μισουμένης συζύγου."
Όταν ένας άντρας πεθαίνει, τότε οι γιοι του κληρονομούν την περιουσία του (οι σύζυγοι και οι κόρες δεν παίρνουν απολύτως τίποτα.)
21,17ἀλλὰ τὸν πρωτότοκον υἱὸν τῆς μισουμένης ἐπιγνώσεται δοῦναι αὐτῷ διπλᾶ ἀπὸ πάντων, ὧν ἂν εὑρεθῇ αὐτῷ, ὅτι οὗτός ἐστιν ἀρχὴ τέκνων αὐτοῦ, καὶ τούτῳ καθήκει τὰ πρωτοτοκεῖα.
21,18Ἐὰν δέ τινι ᾖ υἱὸς ἀπειθὴς καὶ ἐρεθιστής, οὐχ ὑπακούων φωνὴν πατρὸς καὶ φωνὴν μητρός, καὶ παιδεύωσιν αὐτὸν καὶ μὴ εἰσακούῃ αὐτῶν,(21,18-21) Αν έχεις έναν "απείθαρχο και εριστικό" γιο, τότε εσύ και οι άλλοι άντρες της γειτονιάς σου "θα τον λιθοβολήσετε με πέτρες μέχρι θανάτου"."
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με τα παιδιά και το λιθοβολισμό
(21,18) "Αν ο γιος κάποιου είναι απείθαρχος και εριστικός και υπακούει στα λόγια του πατέρα και της μητέρας του, […]"
(21,19) "θα τον πιάσουν ο πατέρας και η μητέρα του και θα τον πάνε στους πρεσβύτερους της πόλης τους […]"
21,19καὶ συλλαβόντες αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἐξάξουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γερουσίαν τῆς πόλεως αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τοῦ τόπου
21,20καὶ ἐροῦσι τοῖς ἀνδράσι τῆς πόλεως αὐτῶν· ὁ υἱὸς ἡμῶν οὗτος ἀπειθεῖ καὶ ἐρεθίζει, οὐχ ὑπακούει τῆς φωνῆς ἡμῶν, συμβολοκοπῶν οἰνοφλυγεῖ·(21,20) "και θα πουν στους πρεσβύτερους: "Ο γιος μας είναι απείθαρχος και εριστικός, δεν μας υπακούει, είναι λαίμαργος και μέθυσος"."
21,21καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτοῦ ἐν λίθοις, καὶ ἀποθανεῖται· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν, καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἀκούσαντες φοβηθήσονται.(21,21) "Τότε οι άντρες της πόλης θα τον λιθοβολήσουσιν με πέτρες μέχρι θανάτου. Έτσι θα διώξετε το κακό από από ανάμεσά σας και οι υπόλοιποι που θα ακούσουν για το συμβάν θα φοβηθούν."
21,22Ἐὰν δὲ γένηται ἔν τινι ἁμαρτία κρίμα θανάτου καὶ ἀποθάνῃ καὶ κρεμάσητε αὐτὸν ἐπὶ ξύλου,(21,22-23) Όταν κάποιος διαπράττει "αμαρτία άξια θανάτου", τότε είναι "καταραμένος από τον Θεό" και πρέπει να κρεμαστεί σε δέντρο. Αλλά πρέπει ο καταραμένος από τον Θεό πρώτα να λιθοβοληθεί μέχρι θανάτου και μετά να κρεμαστεί στο δέντρο ή να θανατωθεί με το κρέμασμα στο δέντρο; Ας αποφανθούν οι μελετητές της Βίβλου για αυτό το ζήτημα. Το σημαντικό είναι να μαζευτεί το καταραμένο πτώμα πριν το δειλινό. Το να αφήνει κανείς πτώματα πάνω σε δέντρα είναι κακό. Πολύ κακό ακόμα και για έναν πολύ κακό Θεό.
(21,22) "Αν κάποιος διαπράξει αμαρτία άξια θανάτου και πεθάνει, τότε θα τον κρεμάσετε σε δέντρο."
(22,23) "Το πτώμα δε θα μείνει το βράδι στο δέντρο αλλά θα το θάψετε εκείνη την ημέρα. Διότι θα είναι καταραμένος από τον Θεό […]"
21,23οὐ κοιμηθήσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ξύλου, ἀλλὰ ταφῇ θάψετε αὐτὸ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅτι κεκατηραμένος ὑπὸ Θεοῦ πᾶς κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου· καὶ οὐ μὴ μιανεῖτε τὴν γῆν, ἣν Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι ἐν κλήρῳ.
Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιουλίου 2013