ΕΞΟΔΟΣ
κεφάλαιο 21
21,1Καὶ ταῦτα τὰ δικαιώματα, ἃ παραθήσῃ ἐνώπιον αὐτῶν.
21,2ἐὰν κτήσῃ παῖδα Ἑβραῖον, ἓξ ἔτη δουλεύσει σοι; τῷ δὲ ἑβδόμῳ ἔτει ἀπελεύσεται ἐλεύθερος δωρεάν.(21,2-6) "Αν αγοράσεις έναν δούλο, Ιουδαίο […]"
Θεϊκές οδηγίες για την αγορά σκλάβων και το διαχωρισμό από τις οικογένειές τους.
Μπορείς να αγοράσεις έναν, αλλά θα πρέπει να τον αφήσεις ελεύθερο τον έβδομο χρόνο. Αν του «έδωσες» γυναίκα και αυτή του έκανε παιδιά, τότε μπορείς να κρατήσεις την γυναίκα και τα παιδιά. Αν αρνηθεί να φύγει από την οικογένεια του μόλις έρθει ο έβδομος χρόνος, τότε τρύπησε του το αυτί και κράτα τον για πάντα. (Τόσο δίκαια και απλά)!
21,3ἐὰν αὐτὸς μόνος εἰσέλθῃ, καὶ μόνος ἐξελεύσεται; ἐὰν δὲ γυνὴ συνεισέλθῃ μετ' αὐτοῦ, ἐξελεύσεται καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ.
21,4καὶ ἐὰν δὲ ὁ κύριος δῷ αὐτῷ γυναῖκα, καὶ τέκῃ αὐτῷ υἱοὺς ἢ θυγατέρας, ἡ γυνὴ καὶ τὰ παιδία ἔσται τῷ κυρίῳ αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ μόνος ἐξελεύσεται.(21,2-6.7-8.17.20-21.26-27) "Αν το αφεντικό του τού έδωσε γυναίκα […]"
Εγκρίνει ο Θεός την δουλεία;
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με την δουλεία.
21,5ἐὰν δὲ ἀποκριθεὶς εἴπῃ ὁ παῖς, ἠγάπησα τὸν κύριόν μου καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παιδία, οὐκ ἀποτρέχω ἐλεύθερος;
21,6προσάξει αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πρὸς τὸ κριτήριον τοῦ Θεοῦ καὶ τότε προσάξει αὐτὸν ἐπὶ τὴν θύραν ἐπὶ τὸν σταθμόν, καὶ τρυπήσει ὁ κύριος αὐτοῦ τὸ οὖς τῷ ὀπητίῳ, καὶ δουλεύσει αὐτῷ εἰς τὸν αἰῶνα.(21,6) "Και το αφεντικό του θα τρυπήσει το αυτί του με ένα τρυπητήρι και θα τον δουλεύει παντοτινά."
21,7ἐὰν δέ τις ἀποδῶται τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα οἰκέτιν, οὐκ ἀπελεύσεται, ὥσπερ ἀποτρέχουσιν αἱ δοῦλαι.(21,7) "Και αν κάποιος πουλήσει την θυγατέρα του για δούλα […]"
Ή αλλιώς… Πώς να πουλήσετε την κόρη σας και τι να κάνετε αν αποτύχει να ευχαριστήσει το νέο της ιδιοκτήτη!
Πώς πρέπει να είναι ένας σωστός γονιός σύμφωνα με τη Βίβλο;
21,8ἐὰν μὴ εὐαρεστήσῃ τῷ κυρίῳ αὐτῆς ἣν αὐτῷ καθωμολογήσατο, ἀπολυτρώσει αὐτήν; ἔθνει δὲ ἀλλοτρίῳ οὐ κύριός ἐστι πωλεῖν αὐτήν, ὅτι ἠθέτησεν ἐν αὐτῇ.
21,9ἐὰν δὲ τῷ υἱῷ καθομολογήσηται αὐτήν, κατὰ τὸ δικαίωμα τῶν θυγατέρων ποιήσει αὐτῇ.
21,10ἐὰν δὲ ἄλλην λάβῃ ἑαυτῷ, τὰ δέοντα καὶ τὸν ἱματισμὸν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῆς οὐκ ἀποστερήσει.(21,10) "Αν πάρει για τον εαυτό του μια άλλη [θυγατέρα] […]"
Οδηγίες του Θεού περί πολυγαμίας.
Είναι σωστή η πολυγαμία;
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με τον γάμο και τη πολυγαμία.
21,11ἐὰν δὲ τὰ τρία ταῦτα μὴ ποιήσῃ αὐτῇ, ἐξελεύσεται δωρεὰν ἄνευ ἀργυρίου.
21,12Ἐὰν δὲ πατάξῃ τίς τινα, καὶ ἀποθάνῃ, θανάτῳ θανατούσθω;
21,13ὁ δὲ οὐχ ἑκών, ἀλλ' ὁ Θεὸς παρέδωκεν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ, δώσω σοι τόπον, οὗ φεύξεται ἐκεῖ ὁ φονεύσας.
21,14ἐὰν δέ τις ἐπιθῆται τῷ πλησίον ἀποκτεῖναι αὐτὸν δόλῳ καὶ καταφύγῃ, ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου μου λήψῃ αὐτὸν θανατῶσαι.
21,15ὃς τύπτει πατέρα αὐτοῦ ἢ μητέρα αὐτοῦ, θανάτῳ θανατούσθω.(21,15.17) "Και όποιος χτυπήσει τον πατέρα του ή την μητέρα του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε."
Σκοτώστε τα απείθαρχα παιδιά.
Ένα παιδί που χτυπάει ή καταριέται τους γονείς του πρέπει να εκτελείται.
Εγκρίνει ο Θεός την θανατική ποινή;
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με τα παιδιά, την σωστή ανατροφή τους από τους γονείς και την εσχάτη των ποινών.
21,16ὁ κακολογῶν πατέρα αὐτοῦ ἢ μητέρα αὐτοῦ τελευτήσει θανάτῳ.(21,16) "Και όποιος κλέψει έναν άνθρωπο και τον πουλήσει ή αν βρεθεί στα χέρια του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε."
Η δουλεία εγκρίνεται από τον Θεό και όσοι κλέβουν σκλάβους πρέπει να θανατώνονται.
Εγκρίνει ο Θεός την δουλεία;
21,17ὃς ἐὰν κλέψῃ τίς τινα τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ καταδυναστεύσας αὐτὸν ἀποδῶται, καὶ εὑρεθῇ ἐν αὐτῷ, θανάτῳ τελευτάτω.
21,18ἐὰν δὲ λοιδορῶνται δύο ἄνδρες καὶ πατάξῃ τις τὸν πλησίον λίθῳ ἢ πυγμῇ, καὶ μὴ ἀποθάνῃ, κατακλιθῇ δὲ ἐπὶ τὴν κοίτην,
21,19ἐὰν ἐξαναστὰς ὁ ἄνθρωπος περιπατήσῃ ἔξω ἐπὶ ῥάβδου, ἀθῷος ἔσται ὁ πατάξας; πλὴν τῆς ἀργίας αὐτοῦ ἀποτίσει καὶ τὰ ἰατρεῖα.
21,20ἐὰν δέ τις πατάξῃ τὸν παῖδα αὐτοῦ ἢ τὴν παιδίσκην αὐτοῦ ἐν ῥάβδῳ καὶ ἀποθάνῃ ὑπὸ τὰς χεῖρας αὐτοῦ, δίκῃ ἐκδικηθήσεται.(21,20-21) "Και αν κάποιος χτυπήσει τον δούλο του ή την δούλη του με ράβδο […] και ζήσει μία ημέρα ή δύο δεν θα τιμωρηθεί, επειδή, είναι δικό του χρήμα."
Ξυλοκοπώντας αργά τους σκλάβους σου μέχρι θανάτου.
Δεν υπάρχει πρόβλημα από τον Θεό αν ξυλοκοπήσετε αργά και βασανιστικά τους σκλάβους σας μέχρι θανάτου. Εξάλλου πρόκειται για δική σας περιουσία. Απλά βεβαιωθείτε πως θα επιβιώσουν τουλάχιστον μια-δυο μέρες μετά τον ξυλοδαρμό.
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με τη δουλεία και τον βασανισμό.
21,21ἐὰν δὲ διαβιώσῃ ἡμέραν μίαν ἢ δύο, οὐκ ἐκδικηθήσεται; τὸ γὰρ ἀργύριον αὐτοῦ ἐστιν.
21,22ἐὰν δὲ μάχωνται δύο ἄνδρες καὶ πατάξωσι γυναῖκα ἐν γαστρὶ ἔχουσαν καὶ ἐξέλθῃ τὸ παιδίον αὐτῆς μὴ ἐξεικονισμένον, ἐπιζήμιον ζημιωθήσεται; καθότι ἂν ἐπιβάλῃ ὁ ἀνὴρ τῆς γυναικός, δώσει μετὰ ἀξιώματος;(21,22) "Και χτυπήσουν μια γυναίκα έγκυο και βγει το παιδί της, δεν συμβεί όμως συμφορά […]"
Αν μέσα σε έναν καβγά μεταξύ δύο αντρών, μία γυναίκα χτυπηθεί και αποβάλλει, χωρίς να κινδυνεύσει όμως η ζωή της ίδιας, αυτός που την χτύπησε πρέπει να πληρώσει τον σύζυγο της ένα ποσό που θα καθοριστεί από τους δικαστές. Αν όμως η γυναίκα πεθάνει, η ποινή γίνεται θανατική. Προφανώς, ο Θεός στην συγκεκριμένη περίπτωση, τάσσεται υπέρ των εκτρώσεων, θεωρώντας σημαντικότερη την ζωή της γυναίκα απ’ αυτή του εμβρύου.
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με τις εκτρώσεις.
21,23ἐὰν δὲ ἐξεικονισμένον ᾖ, δώσει ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς,
21,24ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος, χεῖρα ἀντὶ χειρός, πόδα ἀντὶ ποδός,(21,24) "Οφθαλμός άντι οφθαλμού, δόντι αντί δοντιού."
21,25κατάκαυμα ἀντὶ κατακαύματος, τραῦμα ἀντὶ τραύματος, μώλωπα ἀντὶ μώλωπος.
21,26ἐὰν δέ τις πατάξῃ τὸν ὀφθαλμὸν τοῦ οἰκέτου αὐτοῦ ἢ τὸν ὀφθαλμὸν τῆς θεραπαίνης αὐτοῦ, καὶ ἐκτυφλώσῃ, ἐλευθέρους ἐξαποστελεῖ αὐτοὺς ἀντὶ τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτῶν.(21,26-27) "Αν κάποιος χτυπήσει το μάτι του δούλου του […]"
Δεν είναι λάθος να δέρνεις τους σκλάβους σου. Ακόμα και αν τους σκοτώσεις, δεν θα τιμωρηθείς, αρκεί να έχουν περάσει μια-δυο μέρες από τον ξυλοδαρμό αργοπεθαίνοντας (βλ. στ. 21,20-21). Αλλά απέφυγε τις εκτενείς ζημιές στα μάτια και στα δόντια, διαφορετικά ίσως αναγκαστείς να τους αφήσεις ελεύθερους.
21,27ἐὰν δὲ τὸν ὀδόντα τοῦ οἰκέτου ἢ τὸν ὀδόντα τῆς θεραπαίνης αὐτοῦ ἐκκόψῃ, ἐλευθέρους ἐξαποστελεῖ αὐτοὺς ἀντὶ τοῦ ὀδόντος αὐτῶν.
21,28Ἐὰν δὲ κερατίσῃ ταῦρος ἄνδρα ἢ γυναῖκα καὶ ἀποθάνῃ, λίθοις λιθοβοληθήσεται ὁ ταῦρος, καὶ οὐ βρωθήσεται τὰ κρέα αὐτοῦ; ὁ δὲ κύριος τοῦ ταύρου ἀθῷος ἔσται.(21,28-29.31)
Θανατική ποινή για τα ζώα.
(21,28) "Το βόδι θα λιθοβοληθεί."
Αν ένα βόδι ξεκοιλιάσει κάποιον, πρέπει να λιθοβοληθεί."
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με τους λιθοβολισμούς.
21,29ἐὰν δὲ ὁ ταῦρος κερατιστὴς ᾖ πρὸ τῆς χθὲς καὶ πρὸ τῆς τρίτης, καὶ διαμαρτύρωνται τῷ κυρίῳ αὐτοῦ, καὶ μὴ ἀφανίσῃ αὐτόν, ἀνέλῃ δὲ ἄνδρα ἢ γυναῖκα, ὁ ταῦρος λιθοβοληθήσεται καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ προσαποθανεῖται.(21,29.32) "Το βόδι θα λιθοβοληθεί, αλλά και ο ιδιοκτήτης του πρέπει να θανατωθεί."
Αν ένας ταύρος ξεκοιλιάσει κάποιον λόγω της αμέλεια-ανευθυνότητας του ιδιοκτήτη του, σκοτώστε τον ιδιοκτήτη και λιθοβολείστε τον ταύρο μέχρι θανάτου.
21,30ἐὰν δὲ λύτρα ἐπιβληθῇ αὐτῷ, δώσει λύτρα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ὅσα ἐὰν ἐπιβάλωσιν αὐτῷ.
21,31ἐὰν δὲ υἱὸν ἢ θυγατέρα κερατίσῃ, κατὰ τὸ δικαίωμα τοῦτο ποιήσωσιν αὐτῷ.
21,32ἐὰν δὲ παῖδα κερατίσῃ ὁ ταῦρος ἢ παιδίσκην, ἀργυρίου τριάκοντα δίδραχμα δώσει τῷ κυρίῳ αὐτῶν, καὶ ὁ ταῦρος λιθοβοληθήσεται.(21,32) "Θα δώσει στο αφεντικό του 30 σίκλους ασήμι."
Εάν ένας ταύρος ξεκοιλιάσει έναν σκλάβο, ο ιδιοκτήτης του ταύρου πρέπει να πληρώσει τον ιδιοκτήτη του σκλάβου 30 δίδραχμα, και "το βόδι θα λιθοβοληθεί."
Εγκρίνει ο Θεός την δουλεία;
21,33ἐὰν δέ τις ἀνοίξῃ λάκκον ἢ λατομήσῃ λάκκον καὶ μὴ καλύψῃ αὐτόν, καὶ ἐμπέσῃ ἐκεῖ μόσχος ἢ ὄνος,
21,34ὁ κύριος τοῦ λάκκου ἀποτίσει; ἀργύριον δώσει τῷ κυρίῳ αὐτῶν, τὸ δὲ τετελευτηκὸς αὐτῷ ἔσται.
21,35ἐὰν δὲ κερατίσῃ τινὸς ταῦρος τὸν ταῦρον τοῦ πλησίον καὶ τελευτήσῃ, ἀποδώσονται τὸν ταῦρον τὸν ζῶντα καὶ διελοῦνται τὸ ἀργύριον αὐτοῦ, καὶ τὸν ταῦρον τὸν τεθνηκότα διελοῦνται.
21,36ἐὰν δὲ γνωρίζηται ὁ ταῦρος ὅτι κερατιστής ἐστι πρὸ τῆς χθὲς καὶ πρὸ τῆς τρίτης ἡμέρας, καὶ διαμεμαρτυρημένοι ὦσι τῷ κυρίῳ αὐτοῦ, καὶ μὴ ἀφανίσῃ αὐτόν, ἀποτίσει ταῦρον ἀντὶ ταύρου, ὁ δὲ τετελευτηκὼς αὐτῷ ἔσται.
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουνίου 2014