ΓΕΝΕΣΙΣ
Κεφάλαιο 1
Η δημιουργία του κόσμου
1,1Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.Η πρώτη διήγηση της δημιουργίας

(1,1-2,3) "Στην αρχή […]"
Η πρώτη από τις δύο αντιφατικές περιγραφές της δημιουργίας. Αντιπαραβάλετε με Γεν 2,4-25 όπου η σειρά των γεγονότων είναι εντελώς διαφορετική.
Οι δύο δημιουργίες
Ποιος δημιούργησε τον ουρανό και την γη;
Πότε δημιουργήθηκε το σύμπαν;
Η θεωρία του Κενού
1,2ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.(1,1-2,3)
Η περιγραφή της Δημιουργίας στη Γένεση 1 έρχεται επίσης σε αντίθεση με την σειρά των γεγονότων που υποστηρίζει η επιστήμη.
Στο Γένεση 1,1, η γη και ο "ουρανός" δημιουργούνται μαζί "εν αρχή", ενώ σύμφωνα με τωρινούς υπολογισμούς, η γη και το σύμπαν είναι περίπου 4,6 και 13,7 δισεκατομμυρίων χρονών, αντίστοιχα.
Στη Γένεση, η γη δημιουργείται (1,1) πριν από το φως (1,3), τον ήλιο και τα αστέρια (1,16)∙ τα πτηνά και τα μεγάλα κήτη (1,21) πριν από τα ερπετά και τα έντομα (1,24) ενώ τα φυτά (1,11) πριν από οποιοδήποτε ζώο (1,20). Χάρη στην επιστήμη γνωρίζουμε ότι η αληθινή σειρά των γεγονότων ήταν ακριβώς αντίθετη.
1,3καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς.(1,3-5.14-19) "γενηθήτω φως"
Ο Θεός δημιουργεί το φως και χωρίζει το φως από το σκοτάδι, καθώς και την ημέρα από την νύχτα την πρώτη μέρα της δημιουργίας. Ωστόσο περίμενε ως την τέταρτη ημέρα για να φτιάξει τους φωτεινούς αστέρες (τον ήλιο και τα αστέρια) (1,14-19). Χωρίς ήλιο είναι πρακτικώς αδύνατο να υπήρξε "εσπέρα και πρωί" από την πρώτη κιόλας ημέρα.
1,4καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους.
1,5καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσε νύκτα. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία.
1,6Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος. καὶ ἐγένετο οὕτως.(1,6-8)
Το Στερέωμα (Ουρανός)
Ο Θεός αφιερώνει ένα έκτο της συνολικής του προσπάθειας δημιουργίας (ολόκληρη την δεύτερη ημέρα) για να φτιάξει ένα στερέωμα. Αυτή η περίεργη κατασκευή, την οποία ο Θεός αποκαλεί ουρανό, αποσκοπεί στο να διαχωρίσει τα ύδατα του ουρανού από τα ύδατα της γης.
1,7καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸ στερέωμα, καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος, ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος, καὶ ἀναμέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος.
1,8καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλόν, καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα δευτέρα.
1,9Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν, καὶ ὀφθήτω ἡ ξηρά. καὶ ἐγένετο οὕτως. καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, καὶ ὤφθη ἡ ξηρά.
1,10καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσε θαλάσσας. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλόν.
1,11καὶ εἶπεν ὁ Θεός· βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ' ὁμοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐγένετο οὕτως.(1,11-13) "να βλαστήσει η γη χόρτα"
Η βλάστηση φτιάχνεται την τρίτη ημέρα πριν υπάρξει καν ήλιος που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για φωτοσύνθεση (1,14-19). Παρατηρείστε, ωστόσο ότι ο Θεός δίνει εντολή στην γη "να βλαστήσει χόρτα", αντί να δημιουργήσει την βλάστηση απευθείας. Λέτε η Γένεση να μην είναι και τόσο αντίθετη με την θεωρία της εξέλιξης τελικά;
Η βλάστηση δημιουργήθηκε πριν ή μετά τους ανθρώπους;
Διδάσκει η Βίβλος την εξέλιξη;
1,12καὶ ἐξήνεγκεν ἡ γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ' ὁμοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς.
1,13καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλόν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα τρίτη.
1,14Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς, τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῆς νυκτός· καὶ ἔστωσαν εἰς σημεῖα καὶ εἰς καιροὺς καὶ εἰς ἡμέρας καὶ εἰς ἐνιαυτούς·(1,16α) "και ο Θεός έπλασε τους δύο μεγάλους φωστήρες […] Το μεγάλο φωστήρα [τον ήλιο] στην αρχή της ημέρας και τον μικρό φωστήρα [το φεγγάρι] στην αρχή της νύχτας."
Όμως το φεγγάρι είναι ετερόφωτο γιατί απλώς αντανακλά το φως του ήλιου. Και γιατί, αν ο Θεός έφτιαξε το φεγγάρι "εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτός", εκείνο διασχίζει τον ουρανό και το διάστημα της ημέρας;

(1,16β) "και (εποίησεν ο Θεός) τους αστέρες"
Ο Θεός αφιερώνει μία ημέρα για να φτιάξει το φως (πριν τον ήλιο και τα αστέρια) και να χωρίσει το φως από το σκοτάδι. Έπειτα, στο τέλος μιας κουραστικής ημέρας κοιτάει γύρω του και συνειδητοποιεί ότι έχει ξεχάσει τους αστέρες!!! Έτσι, φτιάχνει μερικά τρισεκατομμύρια.
Πότε φτιάχτηκαν οι αστέρες;
1,15καὶ ἔστωσαν εἰς φαῦσιν ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ, ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐγένετο οὕτως.
1,16καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τοὺς δύο φωστῆρας τοὺς μεγάλους, τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας καὶ τὸν φωστῆρα τὸν ἐλάσσω εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτός, καὶ τοὺς ἀστέρας.
1,17καὶ ἔθετο αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ, ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς(1,17) "και τους τοποθέτησε στο ουράνιο στερέωμα ώστε να φωτίζουν την γη"
Τότε γιατί ελάχιστο μόνο μέρος των αστέρων είναι ορατό από την γη; Υπό βέλτιστες συνθήκες, δε φαίνονται πάνω από μερικές χιλιάδες αστέρων με γυμνό οφθαλμό, ωστόσο υπάρχουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια αστέρες στον γαλαξία μας και περίπου εκατό δισεκατομμύρια γαλαξίες. Όλοι αυτοί οι αστέρες φτιάχτηκαν λοιπόν για να φωτίζουν την γη;
1,18καὶ ἄρχειν τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς καὶ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλόν.
1,19καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα τετάρτη.
1,20Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἐγένετο οὕτως.(1,20) "και διέταξε ο Θεός να βγούν από το νερό τα ζωντανά ερπετά και πτηνά"
Από τι πλάστηκαν τα ζώα;
Από τι πλάστηκαν τα πτηνά;
1,21καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγε τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν, καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένος. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλά.
1,22καὶ εὐλόγησεν αὐτὰ ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα ἐν ταῖς θαλάσσαις, καὶ τὰ πετεινὰ πληθυνέσθωσαν ἐπὶ τῆς γῆς.
1,23καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα πέμπτη.
1,24Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος, τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος. καὶ ἐγένετο οὕτως.(1,24) "και βγήκαν από την γή τα διάφορα είδη ζώων, τα τετράποδα, τα ερπετά,τα θηρία"
Διδάσκει η Βίβλος την εξέλιξη;
1,25καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος, καὶ τὰ κτήνη κατὰ γένος αὐτῶν καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλά.(1,25) "και έπλασε ο Θεός τα θηρία της γης"
Οι άνθρωποι πλάστηκαν πριν από τα άλλα ζώα;
"Τα θηρία της γης"
1,26καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ' ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ γῆς.(1,26α) "να πλάσουμε τον άνθρωπο κατ'εικόνα και καθ'ομοίωση με εμάς"
Ως προς τι μοιάζουμε με τον Θεό (τους Θεούς); Ως προς την εμφάνιση; Τις πρώτες ύλες; Την πνευματικότητα; Είμαστε όντως φτυστοί ο μπαμπάς!
Πόσοι Θεοί υπάρχουν;

(1,26β) "και να είναι ο άνθρωπος κυρίαρχος όλων των ψαριών […] και των ζώων της γης"
Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο κυρίαρχο σε σχέση με τα υπόλοιπα πλάσματα της γης. Αυτό δεν αληθεύει φυσικά, εφόσον εκατομμύρια άλλη είδη προϋπήρξαν του ανθρώπου. Αυτός ο στίχος χρησιμοποιείται από τους δογματικούς χριστιανούς για να δικαιολογήσει την κακοποίηση των ζώων και την αδιαφορία για το περιβάλλον. Ούτως ή άλλως, πιστεύουν ότι ο Θεός έπλασε τα άλλα είδη για τον άνθρωπο να τα κάνει ό,τι θέλει.
1,27καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ' εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.(1,27) "τους έπλασε αρσενικό και θηλυκό"
Πότε πλάστηκε ο Αδάμ;
Πότε πλάστηκε ή Εύα;
Είναι ο Θεός και αρσενικός και θηλυκός;
Οι άνθρωποι πριν τον Αδάμ
1,28καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς.(1,28) "αυξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε και γεμίστε την γη και και κυριεύστε την και γίνετε κυρίαρχοι […] των πτηνών, των ζώων […] και των ερπετών της γης"
Ο Θεός μας διατάζει να "αυξανόμαστε και να πληθαίνουμε, να γεμίσουμε την γη και γίνουμε κύριοι αυτής: να κυριαρχήσουμε πάνω σε… κάθε πλάσμα που κινείται πάνω στην γη". Αυτός ο στίχος χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει την αντίθεση του χριστιανισμού ως προς τον έλεγχο γεννήσεων, τους προβληματισμούς για το περιβάλλον και τα δικαιώματα των ζώων. Η γη είναι φτιαγμένη για τους ανθρώπους και μπορούν να την μεταχειριστούν όπως γουστάρουν.
Άραγε ο Απειροτέλειος δεν πρόβλεψε τα προβλήματα που θα προέκυπταν από τον υπερπληθυσμό της γης;
Η Ann Coulter λέει, προφανώς χρησιμοποιώντας αυτόν το στίχο σαν δικαιολογία: "Ο Θεός μας έδωσε την γη. Εξουσιάζουμε τα φυτά, τα ζώα, τα δέντρα. Ο Θεός είπε: «Η γη είναι δική σας. Πάρτε την. Βιάστε την. Είναι δική σας.»"
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με τον έλεγχο γεννήσεων.
Είναι αμαρτία η γέννα;
1,29καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν πάντα χόρτον σπόριμον σπεῖρον σπέρμα, ὅ ἐστιν ἐπάνω πάσης τῆς γῆς, καὶ πᾶν ξύλον, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπὸν σπέρματος σπορίμου, ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν·(1,29) "σας έδωσα όλα τα είδη χόρτων […] και δέντρα […] όλα αυτά είναι για να τρώτε"
Εφόσον πολλά φυτά έχουν αναπτύξει δηλητηριώδεις χυμούς για να προστατευτούν από τα ζώα που απειλούν να τα φάνε, η συμβουλή του Θεού είναι κάτι περισσότερο από απερίσκεπτη. Θα έλεγες ποτέ στα παιδιά σου να βγουν στον κήπο και να φάνε όποιο φυτό βρουν μπροστά τους; Δηλητηριώδη μανιτάρια, πεγιότ, ντατούρα; Και φυσικά όχι. Άρα είσαι πολύ πιο καλός και λογικός πατέρας από τον Θεό.
Μπορούσε ο Αδάμ να φάει από οποιοδήποτε δέντρο;
Τι πρέπει να τρώμε;
Επιτρέπεται να καπνίζουμε μαριχουάνα;
1,30καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ψυχὴν ζωῆς, καὶ πάντα χόρτον χλωρὸν εἰς βρῶσιν. καὶ ἐγένετο οὕτως.(1,30) "και όλα τα ζώα της γης […] και όλα τα χόρτα θα είναι η τροφή σας"
Όλα τα ζώα ήταν αρχικά χορτοφάγα. Νυχτερίδες βαμπίρ, κουνούπια και μπαρακούντα —όλα ήταν κάποτε αποκλειστικά χορτοφάγα, έτσι τα είχε πλάσει ο Θεός.
1,31καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα ἕκτη.(1,31) "και είδε Θεός όλα όσα έπλασε και ήταν πολύ καλά"
Ο Θεός σχεδίασε επίτηδες ένα σύστημα που προϋποθέτει τον πόνο και το θάνατο όλων των πλασμάτων που έπλασε: παράσιτων και ξενιστών, θηρευτών και θηραμάτων.
Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2012