ΓΕΝΕΣΙΣ
Κεφάλαιο 19
Σόδομα και Γόμορρα
19,1Ἦλθον δὲ οἱ δύο ἄγγελοι εἰς Σόδομα ἑσπέρας· Λὼτ δὲ ἐκάθητο παρὰ τὴν πύλην Σοδόμων. ἰδὼν δὲ Λώτ, ἐξανέστη εἰς συνάντησιν αὐτοῖς καὶ προσεκύνησε τῷ προσώπῳ ἐπὶ τὴν γῆν.(19,1-8)
Οι δύο άγγελοι που επισκέπτονται τον Λωτ πλένουν τα πόδια τους, τρώνε και είναι σεξουαλικά ακαταμάχητοι για τους κατοίκους των Σοδόμων.
Κάνουν οι άγγελοι σεξ;
19,2καὶ εἶπεν· ἰδοὺ κύριοι, ἐκκλίνατε εἰς τὸν οἶκον τοῦ παιδὸς ὑμῶν καὶ καταλύσατε καὶ νίψασθε τοὺς πόδας ὑμῶν, καὶ ὀρθρίσαντες ἀπελεύσεσθε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν. καὶ εἶπαν· οὐχί, ἀλλ' ἐν τῇ πλατείᾳ καταλύσομεν.(19,1) "Ήρθαν στα Σόδομα δύο άγγελοι […] όταν ο Λωτ τους είδε σηκώθηκε και τους προσκύνησε σκύβοντας το κεφάλι"
(19,2) "Είπε […] κύριοί μου περάστε […] στο σπίτι του δούλου σας να διανυκτερεύσετε, να πλύνετε τα πόδια σας"
19,3καὶ κατεβιάζετο αὐτούς, καὶ ἐξέκλιναν πρὸς αὐτὸν καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς πότον, καὶ ἀζύμους ἔπεψεν αὐτοῖς, καὶ ἔφαγον.(19,3) "Πέρασαν μέσα στο σπίτι, […] τους ετοίμασε δείπνο και έφαγαν"
19,4πρὸ τοῦ κοιμηθῆναι δέ, οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως οἱ Σοδομῖται περικύκλωσαν τὴν οἰκίαν ἀπὸ νεανίσκου ἕως πρεσβυτέρου, ἅπας ὁ λαὸς ἅμα.(19,4) "Αλλά πριν κοιμηθούν,οι άνδρες της πόλης, απο τον γηραιότερο μέχρι το νεώτερο, περικύκλωσαν το σπίτι του Λωτ"
19,5καὶ ἐξεκαλοῦντο τὸν Λὼτ καὶ ἔλεγον πρὸς αὐτόν· ποῦ εἰσιν οἱ ἄνδρες οἱ εἰσελθόντες πρὸς σὲ τὴν νύκτα; ἐξάγαγε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, ἵνα συγγενώμεθα αὐτοῖς.(19,5) "Και φώναζαν στον Λωτ λέγοντάς του: «Πού είναι οι άνδρες που ήρθαν σπίτι σου την νύχτα; Βγάλε τους έξω για να ασελγήσουμε πάνω τους.»"
Ποια ήταν η αμαρτία των Σόδομων;
19,6ἐξῆλθε δὲ Λὼτ πρὸς αὐτοὺς πρὸς τὸ πρόθυρον, τὴν δὲ θύραν προσέῳξεν ὀπίσω αὐτοῦ.(19,6-8)
Ο Λωτ, σαν σωστός οικοδεσπότης, αρνείται να παραδώσει τους αγγέλους του στο διεστραμμένο πλήθος, προσφέροντας, σαν απαράδεκτος πατέρας, τις "παρθένες κόρες" του αντί αυτών. Λέει δε στους επίδοξους βιαστές των αγγέλων "να τις κάνουν (τις κόρες του) ό,τι θέλουν. Αυτός είναι άραγε ο ίδιος άνθρωπος που αποκαλείται "δίκαιος" με "ψυχήν δικαίαν" στη Β Πετ 2,7-8;
Ήταν ο Λωτ δίκαιος άνθρωπος;
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με την ανατροφή των παιδιών, τις οικογενειακές αξίες και τους πατεράδες;
19,7εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· μηδαμῶς ἀδελφοί, μὴ πονηρεύσησθε.(19,6-7) "Είπε σε αυτούς: «Με κανένα τρόπο δεν πρέπει να κάνετε αυτή την αμαρτωλή πράξη.»"
19,8εἰσὶ δέ μοι δύο θυγατέρες, αἳ οὐκ ἔγνωσαν ἄνδρα· ἐξάξω αὐτὰς πρὸς ὑμᾶς, καὶ χρᾶσθε αὐταῖς, καθὰ ἂν ἀρέσκῃ ὑμῖν· μόνον εἰς τοὺς ἀνδρας τούτους μὴ ποιήσητε ἄδικον, οὗ εἵνεκεν εἰσῆλθον ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν δοκῶν μου.(19,8) "Έχω δύο κόρες που δεν έχουν γνωρίσει ποτέ άνδρα. Σας παρακαλώ αφήστε με να σας τις φέρω να τις κάνετε ό,τι θέλετε"
Απλά ανατριχιαστικό, αηδιαστικό, ανήθικο, απάνθρωπο, απαράδεκτο.
19,9εἶπαν δὲ αὐτῷ· ἀπόστα ἐκεῖ. εἰσῆλθες παροικεῖν· μὴ καὶ κρίσιν κρίνειν; νῦν οὖν σὲ κακώσωμεν μᾶλλον ἢ ἐκείνους. καὶ παρεβιάζοντο τὸν ἄνδρα τὸν Λὼτ σφόδρα. καὶ ἤγγισαν συντρίψαι τὴν θύραν.
19,10ἐκτείναντες δὲ οἱ ἄνδρες τὰς χεῖρας εἰσεσπάσαντο τὸν Λὼτ πρὸς ἑαυτοὺς εἰς τὸν οἶκον, καὶ τὴν θύραν τοῦ οἴκου ἀπέκλεισαν·
19,11τοὺς δὲ ἄνδρας τοὺς ὄντας ἐπὶ τῆς θύρας τοῦ οἴκου ἐπάταξαν ἐν ἀορασίᾳ ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, καὶ παρελύθησαν ζητοῦντες τὴν θύραν.(19,11-13)
Οι άνδρες (οι άγγελοι) τιμώρησαν με τύφλωση τους κάτοικους των Σόδομων και είπαν στον Λωτ να πάρει την οικογένειά του και να φύγει όσο πιο γρήγορα μπορεί γιατί σκοπεύουν να την καταστρέψουν.
19,12Εἶπαν δὲ οἱ ἄνδρες ἢ πρὸς Λώτ· εἰσί σοι ὧδε γαμβροὶ ἢ υἱοὶ ἢ θυγατέρες; ἢ εἴτις σοι ἄλλος ἐστὶν ἐν τῇ πόλει, ἐξάγαγε ἐκ τοῦ τόπου τούτου·(19,11) "(Οι άγγελοι) τιμώρησαν τους άνδρες […] με τύφλωση"
(19,12) "Οι άνδρες (άγγελοι) είπαν στον Λωτ: «υπάρχουν σε αυτή την πόλη δικοί σου γαμπροί, γιοι ή κόρες ή κανείς άλλος δικός σου; Πάρε τους και φύγετε από αυτόν τον τόπο.»"
19,13ὅτι ἡμεῖς ἀπόλλυμεν τὸν τόπον τοῦτον, ὅτι ὑψώθη ἡ κραυγὴ αὐτῶν ἔναντι Κυρίου, καὶ ἀπέστειλεν ἡμᾶς Κύριος ἐκτρίψαι αὐτήν.(19,13) "Διότι θα καταστρέψουμε αυτό το μέρος […] ο Κύριος μας έστειλε να το καταστρέψουμε"
Ποιος κατέστρεψε τα Σόδομα και Γόμορρα;
19,14ἐξῆλθε δὲ Λὼτ καὶ ἐλάλησε πρὸς τοὺς γαμβροὺς αὐτοῦ τοὺς εἰληφότας τὰς θυγατέρας αὐτοῦ καὶ εἶπεν· ἀνάστητε καὶ ἐξέλθετε ἐκ τοῦ τόπου τούτου, ὅτι ἐκτρίβει Κύριος τὴν πόλιν. ἔδοξε δὲ γελοιάζειν ἐναντίον τῶν γαμβρῶν αὐτοῦ.(19,14-17)
Ο Λωτ είπε στους δύο γαμπρούς του ότι ο Θεός θα καταστρέψει την πόλη αλλά αυτοί νόμιζαν ότι τους έκανε πλάκα. Οι κόρες του ήταν παντρεμένες και επομένως όχι παρθένες, όπως έλεγε στο στίχο 8. Αλλά μάλλον ήταν και αυτό ένα ψέμα "δίκαιον" ώστε να κάνει πιο ελκυστικές τις κόρες του στους σεξομανιακούς τύπους που είχαν μαζευτεί έξω από το σπίτι του και να τις προτιμήσουν έναντι των φιλοξενούμενων ανδρών. Μπροστά στην φιλοξενία του Λωτ, τύφλα νά'χει ο ξένιος Δίας!
Έπειτα οι δύο άγγελοι είπαν στον Λωτ να πάρει την οικογένειά του και να φύγει από την πόλη, χωρίς να κοιτάξει πίσω, αλλιώς ο Θεός θα κάψει ζωντανό και τον ίδιο.

(19,14) "Ο Λωτ […] μίλησε στους γαμπρούς του και είπε: «Σηκωθείτε και φύγετε από αυτόν τον τόπο διότι ο Κύριος θα καταστρέψει αυτή την πόλη». Οι γαμπροί του όμως νόμιζαν ότι αστειεύεται.
19,15ἡνίκα δὲ ὄρθρος ἐγίνετο, ἐσπούδαζον οἱ ἄγγελοι τὸν Λὼτ λέγοντες· ἀναστὰς λάβε τὴν γυναῖκά σου καὶ τὰς δύο θυγατέρας σου, ἃς ἔχεις, καὶ ἔξελθε, ἵνα μὴ καὶ σὺ συναπόλῃ ταῖς ἀνομίαις τῆς πόλεως.
19,16καὶ ἐταράχθησαν· καὶ ἐκράτησαν οἱ ἄγγελοι τῆς χειρὸς αὐτοῦ καὶ τῆς χειρὸς τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν χειρῶν τῶν δύο θυγατέρων αὐτοῦ, ἐν τῷ φείσασθαι Κύριον αὐτοῦ.
19,17καὶ ἐγένετο, ἡνίκα ἐξήγαγον αὐτοὺς ἔξω καὶ εἶπαν· σῴζων σῷζε τὴν σεαυτοῦ ψυχήν· μὴ περιβλέψῃ εἰς τὰ ὀπίσω, μηδὲ στῇς ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ· εἰς τὸ ὄρος σῴζου, μήποτε συμπαραληφθῇς.
19,18εἶπε δὲ Λὼτ πρὸς αὐτούς· δέομαι κύριε,
19,19ἐπειδὴ εὗρεν ὁ παῖς σου ἔλεος ἐναντίον σου καὶ ἐμεγάλυνας τὴν δικαιοσύνην σου, ὃ ποιεῖς ἐπ' ἐμὲ τοῦ ζῆν τὴν ψυχήν μου, ἐγὼ δὲ οὐ δυνήσομαι διασωθῆναι εἰς τὸ ὄρος, μήποτε καταλάβῃ με τὰ κακὰ καὶ ἀποθάνω.
19,20ἰδοὺ ἡ πόλις αὕτη ἐγγὺς τοῦ καταφυγεῖν με ἐκεῖ, ἥ ἐστι μικρά, καὶ ἐκεῖ διασωθήσομαι· οὐ μικρά ἐστι; καὶ ζήσεται ἡ ψυχή μου ἕνεκέν σου.(19,20-21.30) "Δε θα καταστρέψω αυτή τη πόλη […] Σπεύσε εκεί να σωθείς […] Για αυτό το λόγο ονόμασε αυτήν την πόλη «Σηγώρ»". […] Και ο Λωτ ανέβηκε από τη Σηγώρ και εγκαταστάθηκε στο όρος μαζί με τις δύο κόρες του."
Οι κόρες του Λωτ νόμιζαν ότι ο Θεός είχε σκοτώσει όλους τους ανθρώπους εκτός από τον Λωτ;
19,21καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἐθαύμασά σου τὸ πρόσωπον καὶ ἐπὶ τῷ ῥήματι τούτῳ τοῦ μὴ καταστρέψαι τὴν πόλιν, περὶ ἧς ἐλάλησας·
19,22σπεῦσον οὖν τοῦ σωθῆναι ἐκεῖ· οὐ γὰρ δυνήσομαι ποιῆσαι πρᾶγμα, ἕως τοῦ ἐλθεῖν σε ἐκεῖ. διὰ τοῦτο ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τῆς πόλεως ἐκείνης Σηγώρ.
19,23ὁ ἥλιος ἐξῆλθεν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ Λὼτ εἰσῆλθεν εἰς Σηγώρ,
19,24καὶ Κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμοῤῥα θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ(19,24) "Ο Κύριος έβρεξε θειάφι και φωτιά από τον ουρανό πάνω στα Σόδομα και στη Γόμορρα"

Ο Θεός σκοτώνει τους πάντες (άνδρες, γυναίκες, παιδιά, νήπια, νεογέννητα) στα Σόδομα και στη Γόμορρα ρίχνοντας φωτιά και θειάφι από τον ουρανό. Ή τέλος πάντων σχεδόν όλους —χαρίζοντας την ζωή στον άνθρωπο με "ψυχήν δικαίαν",τον Λωτ και την οικογένειά του.
Ποιος κατέστρεψε τα Σόδομα και Γόμορρα;
Το 3ο φονικό του Θεού
19,25καὶ κατέστρεψε τὰς πόλεις ταύτας καὶ πᾶσαν τὴν περίχωρον καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν ταῖς πόλεσι καὶ τὰ ἀνατέλλοντα ἐκ τῆς γῆς.
19,26καὶ ἐπέβλεψεν ἡ γυνὴ αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἐγένετο στήλη ἁλός.(19,26) "Αλλά η γυναίκα του κοίταξε πίσω από αυτόν και ο Θεός την μετέτρεψε σε στήλη άλατος"
Η ανώνυμη σύζυγος του Λωτ κοιτάζει πίσω και ο Θεός την μετατρέπει σε στήλη άλατος.
Το 4ο φονικό του Θεού
19,27Ὤρθρισε δὲ Ἁβραὰμ τῷ πρωΐ εἰς τὸν τόπον, οὗ εἱστήκει ἐναντίον Κυρίου.
19,28καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ πρόσωπον Σοδόμων καὶ Γομόῤῥας καὶ ἐπὶ πρόσωπον τῆς περιχώρου καὶ εἶδε, καὶ ἰδοὺ ἀνέβαινε φλὸξ ἐκ τῆς γῆς, ὡσεὶ ἀτμὶς καμίνου.
19,29καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐκτρίψαι Κύριον πάσας τὰς πόλεις τῆς περιοίκου, ἐμνήσθη ὁ Θεὸς τοῦ Ἁβραὰμ καὶ ἐξαπέστειλε τὸν Λὼτ ἐκ μέσου τῆς καταστροφῆς, ἐν τῷ καταστρέψαι Κύριον τὰς πόλεις, ἐν αἷς κατῴκει ἐν αὐταῖς Λώτ.
19,30Ἀνέβη δὲ Λὼτ ἐκ Σηγὼρ καὶ ἐκάθητο ἐν τῷ ὄρει αὐτὸς καὶ αἱ δύο θυγατέρες αὐτοῦ μετ' αὐτοῦ· ἐφοβήθη γὰρ κατοικῆσαι ἐν Σηγώρ. καὶ κατῴκησεν ἐν τῷ σπηλαίῳ, αὐτὸς καὶ αἱ δύο θυγατέρες αὐτοῦ μετ' αὐτοῦ.(19,30-38)
Ο Λωτ και οι κόρες του κατασκηνώνουν σε μια σπηλιά για λίγο. Οι κόρες μεθούν τον με "ψυχή δικαίαν" πατέρα τους ποτίζοντάς τον κρασί, συνουσιάζονται μαζί του και η κάθε μία συλλαμβάνει και γεννάει ένα… γιο (σωστά το μαντέψατε και πάλι).
Ήταν ο Λωτ δίκαιος άνθρωπος;
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με την αιμομιξία, τις οικογενειακές αξίες και τους πατεράδες;
19,31εἶπε δὲ ἡ πρεσβυτέρα πρὸς τὴν νεωτέραν· ὁ πατὴρ ἡμῶν πρεσβύτερος, καὶ οὐδείς ἐστιν ἐπὶ τῆς γῆς, ὃς εἰσελεύσεται πρὸς ἡμᾶς, ὡς καθήκει πάσῃ τῇ γῇ·(19,30) "Η πρωτότοκη είπε στην νεώτερη: «Ο πατέρας μας είναι γέρος και δεν υπάρχει άλλος άνδρας στην γη να τεκνοποιήσει μαζί μας.»"
19,32δεῦρο καὶ ποτίσωμεν τὸν πατέρα ἡμῶν οἶνον καὶ κοιμηθῶμεν μετ' αὐτοῦ καὶ ἐξαναστήσωμεν ἐκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σπέρμα.(19,32) "«Ας δώσουμε κρασί στον πατέρα μας να πιει, να κοιμηθούμε μαζί του και να αποκτήσουμε απογόνους από τον πατέρα μας.»"
Τα δυο κορίτσια θυσίαστηκαν για την διαιώνιση του είδους. Γι' αυτό μάλλον και δεν εξοργίζεται ο Θεός (ή οι άγγελοι που έχουν αναλάβει την αποστολή) με την νοσηρή τους πράξη. Οι προθέσεις τους είναι αγνές και αγιάζουν τα μέσα.
Επίσης απορίας άξιο είναι που βρήκαν το κρασί. Πάνω στον πανικό της απόδρασης από την πόλη που θα καταστρεφόταν πρόβλεψαν να πάρουν μαζί τους κρασί; Αν πάλι το αγόρασαν από τη κοντινή Σηγώρ, προφανώς θα παρατήρησαν ότι ο πατέρας τους δεν ήταν το μοναδικό διασωθέν αρσενικό επί της γης.
19,33ἐπότισαν δὲ τὸν πατέρα αὐτῶν οἶνον ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ, καὶ εἰσελθοῦσα ἡ πρεσβυτέρα ἐκοιμήθη μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ᾔδει ἐν τῷ κοιμηθῆναι αὐτὸν καὶ ἐν τῷ ἀναστῆναι.(19,33) "Και έδωσαν κρασί στον πατέρα τους εκείνο το βράδι και η πρωτότοκη μπήκε μέσα και κοιμήθηκε με τον πατέρα της"
19,34ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἐπαύριον καὶ εἶπεν ἡ πρεσβυτέρα πρὸς τὴν νεωτέραν· ἰδοὺ ἐκοιμήθην χθὲς μετὰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν· ποτίσωμεν αὐτὸν οἶνον καὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, καὶ εἰσελθοῦσα κοιμήθητι μετ' αὐτοῦ, καὶ ἐξαναστήσωμεν ἐκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σπέρμα.(19,34) "«Κοιμήθηκα χθες με τον πατέρα μου. Ας του δώσουμε κρασί να πιει και σήμερα. Μετά πήγαινε εσύ μέσα να κοιμηθείς μαζί του.»"
19,35ἐπότισαν δὲ καὶ ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ τὸν πατέρα αὐτῶν οἶνον, καὶ εἰσελθοῦσα ἡ νεωτέρα ἐκοιμήθη μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς, καὶ οὐκ ᾔδει ἐν τῷ κοιμηθῆναι αὐτὸν καὶ ἀναστῆναι.(19,35) "Και έδωσαν κρασί στον πατέρα τους να πιει και εκείνο το βράδι. Και η νεώτερη μπήκε και κοιμήθηκε μαζί του"
19,36καὶ συνέλαβον αἱ δύο θυγατέρες Λὼτ ἐκ τοῦ πατρὸς αὐτῶν.(19,36) "Συνέλαβαν παιδί και οι δύο θυγατέρες από τον πατέρα τους τον Λωτ"
Φοβερή σύμπτωση να έχουν και οι δύο ωορρηξία ταυτόχρονα την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
19,37καὶ ἔτεκεν ἡ πρεσβυτέρα υἱὸν καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Μωὰβ λέγουσα· ἐκ τοῦ πατρός μου· οὗτος πατὴρ Μωαβιτῶν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.(19,37-38) "Η πρωτότοκη γέννησε έναν υιό […] Και η νεώτερη γέννησε επίσης έναν υιό"
2 στα 2 αγόρια. Πολύ πρωτότυπο!
19,38ἔτεκε δὲ καὶ ἡ νεωτέρα υἱὸν καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἀμμάν, λέγουσα· υἱὸς γένους μου· οὗτος πατὴρ Ἀμμανιτῶν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2014