ΙΗΣΟΥΣ του ΝΑΥΗ
Κεφάλαιο 10
Οι 5 Αμορραίοι βασιλιάδες και
μερικές ακόμα ισοπεδώσεις πόλεων
10,1Ὡς δὲ ἤκουσεν Ἀδωνιβεζὲκ βασιλεὺς Ἱερουσαλὴμ ὅτι ἔλαβεν Ἰησοῦς τὴν Γαὶ καὶ ἐξωλόθρευσεν αὐτήν, ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Ἱεριχὼ καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς, οὕτως ἐποίησαν καὶ τὴν Γαὶ καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς, καὶ ὅτι ηὐτομόλησαν οἱ κατοικοῦντες Γαβαὼν πρὸς Ἰησοῦν καὶ πρὸς Ἰσραήλ,
10,2καὶ ἐφοβήθησαν ἀπ' αὐτῶν σφόδρα· ἤδει γὰρ ὅτι πόλις μεγάλη Γαβαών, ὡσεὶ μία τῶν μητροπόλεων, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες αὐτῆς ἰσχυροί·
10,3καὶ ἀπέστειλεν Ἀδωνιβεζὲκ βασιλεὺς Ἱερουσαλὴμ πρὸς Ἐλὰμ βασιλέα Χεβρὼν καὶ πρὸς Φιδὼν βασιλέα Ἱεριμοὺθ καὶ πρὸς Ἰεφθὰ βασιλέα Λαχὶς καὶ πρὸς Δαβὶν βασιλέα Ὀδολλὰμ λέγων·
10,4δεῦτε, ἀνάβητε πρός με καὶ βοηθήσατέ μοι, καὶ ἐκπολεμήσωμεν Γαβαών· ηὐτομόλησαν γὰρ πρὸς Ἰησοῦν καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.
10,5καὶ ἀνέβησαν οἱ πέντε βασιλεῖς τῶν Ἰεβουσαίων, βασιλεὺς Ἱερουσαλὴμ καὶ βασιλεὺς Χεβρὼν καὶ βασιλεὺς Ἱεριμοὺθ καὶ βασιλεὺς Λαχὶς καὶ βασιλεὺς Ὀδολλάμ, αὐτοὶ καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτῶν καὶ περιεκάθισαν τὴν Γαβαὼν καὶ ἐξεπολιόρκουν αὐτήν.
10,6καὶ ἀπέστειλαν οἱ κατοικοῦντες Γαβαὼν πρὸς Ἰησοῦν εἰς τὴν παρεμβολὴν Ἰσραὴλ εἰς Γάλγαλα λέγοντες· μὴ ἐκλύσῃς τὰς χεῖράς σου ἀπὸ τῶν παίδων σου· ἀνάβηθι πρὸς ἡμᾶς τὸ τάχος καὶ βοήθησον ἡμῖν καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς· ὅτι συνηγμένοι εἰσὶν ἐφ' ἡμᾶς πάντες οἱ βασιλεῖς τῶν Ἀμοῤῥαίων, οἱ κατοικοῦντες τὴν ὀρεινήν.
10,7καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς ἐκ Γαλγάλων, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ πολεμιστὴς μετ' αὐτοῦ, πᾶς δυνατὸς ἐν ἰσχύϊ.(10,8-14) Η σφαγή των Αμορριτών
Ο Ιησούς του Ναυή και οι Ισραηλίτες κατέσφαξαν ή υποδούλωσαν τους λαούς από κάθε πόλη από την οποία πέρασαν. Σκότωσαν όλους τους κατοίκους της Ιεριχούς και της Γαι και υποδούλωσαν τους Γαβαωνίτες. Έτσι, οι γειτονικές πόλεις άρχισαν να αισθάνονται μία νευρικότητα.
Οι πέντε βασιλιάδες αυτών των πόλεων (συνασπισμός των Αμορριτών) αποφάσισαν να επιτεθούν στους Ισραηλίτες. Αλλά τότε μπλέχτηκε ο Θεός. Είπε στον Ιησού να μην ανησυχεί, διότι του έχει παραδώσει τους Αμορρίτες και οι Αμορρίτες θα διασκορπιστούν όταν τους επιτεθούν. Έτσι ο Ιησούς επιτέθηκε αλλά ο Θεός τότε έπαιξε ένα πολύ βρόμικο παιχνίδι: Τους «σάστισε» και τους «κυνήγησε» ρίχνοντάς τους τεράστιο χαλάζι από τον ουρανό, σκοτώνοντας έτσι περισσότερους από όσους είχε σκοτώσει ο στρατός των Ισραηλιτών.
Τότε σε ένα από τα πιο εντυπσωσιακά ενσταντανέ της Βίβλου, ο Θεός ακινητοποίησε τον ήλιο και το φεγγάρι για 24 ώρες, ώστε ο Ιησούς του Ναυή να μπορέσει να ολοκληρώσει την σφαγή με το φως της ημέρας. «Ο Κύριος ο Θεός πολέμησε για το Ισραήλ.»
(10,8) "Και είπε ο Κύριος στον Ιησού: «Μη τους φοβηθείς, διότι σου τους έχω παραδώσει στα χέρια σου και κανείς τους δε θα γλιτώσει από σας.»"
10,8καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Ἰησοῦν· μὴ φοβηθῇς αὐτούς, εἰς γὰρ τὰς χεῖράς σου παραδέδωκα αὐτούς, οὐχ ὑπολειφθήσεται ἐξ αὐτῶν οὐδεὶς ἐνώπιον ὑμῶν.
10,9καὶ ἐπεὶ παρεγένετο Ἰησοῦς ἐπ' αὐτοὺς ἄφνω, ὅλην τὴν νύκτα εἰσεπορεύθη ἐκ Γαλγάλων.
10,10καὶ ἐξέστησεν αὐτοὺς Κύριος ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ συνέτριψεν αὐτοὺς Κύριος συντρίψει μεγάλῃ ἐν Γαβαών, καὶ κατεδίωξαν αὐτοὺς ὁδὸν ἀναβάσεως Ὠρωνὶν καὶ κατέκοπτον αὐτοὺς ἕως Ἀζηκὰ καὶ ἕως Μακηδά.(10,10) "Και ο Κύριος τους έκανε να υποχωρήσουν μπροστά στους Ισραηλίτες και τους συνέτριψε στη Γαβαών και τους καταδίωξαν προς το όρος Ωρωνίν και τους κατέκοψαν ως την Αζηκά και τη Μακηδά."
10,11ἐν δὲ τῷ φεύγειν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς καταβάσεως Ὠρωνὶν καὶ Κύριος ἐπέῤῥιψεν αὐτοῖς λίθους χαλάζης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἕως Ἀζηκά, καὶ ἐγένοντο πλείους οἱ ἀποθανόντες διὰ τοὺς λίθους τῆς χαλάζης ἢ οὓς ἀπέκτειναν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ μαχαίρᾳ ἐν τῷ πολέμῳ.(10,11) "Και ενώ αυτοί είχαν τραπεί σε φυγή μπροστά στους Ισραηλίτες, όταν κατέβαιναν το όρος Ωρωνίν, ο Κύριος τους έριξε από τον ουρανό χοντρό χαλάζι και οι νεκροί από το χαλάζι ήταν περισσότεροι από όσους είχαν σκοτώσει οι στρατιώτες των Ισραηλιτών."
Το 33ο φονικό του Θεού
10,12Τότε ἐλάλησεν Ἰησοῦς πρὸς Κύριον, ᾗ ἡμέρᾳ παρέδωκεν ὁ Θεὸς τὸν Ἀμοῤῥαῖον ὑποχείριον Ἰσραήλ, ἡνίκα συνέτριψεν αὐτοὺς ἐν Γαβαὼν καὶ συνετρίβησαν ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ εἶπεν Ἰησοῦς· στήτω ὁ ἥλιος κατὰ Γαβαὼν καὶ ἡ σελήνη κατὰ φάραγγα Αἰλών.(10,12-13) Σε μία θεϊκή παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας, ο Θεός ακινητοποιεί τον ήλιο, ώστε ο Ιησούς του Ναυή και οι Ισραηλίτες να επιτελέσουν το μακελειό πριν βραδιάσει.
(10,12) "[…] και είπε ο Ιησούς: «Ας ακινητοποιηθεί ο ήλιος πάνω από τη Γαβαών και το φεγγάρι πάνω από την κοιλάδα Αιλών.»"
(10,13) "Και ο ήλιος και το φεγγάρι ακινητοποιήθηκαν […] και ο ήλιος στεκόταν στην μέση του ουρανού και δεν έδυσε για μία ημέρα."
10,13καὶ ἔστη ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη ἐν στάσει, ἕως ἠμύνατο ὁ Θεὸς τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν. καὶ ἔστη ὁ ἥλιος κατὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ, οὐ προεπορεύετο εἰς δυσμὰς εἰς τέλος ἡμέρας μιᾶς.
10,14καὶ οὐκ ἐγένετο ἡμέρα τοιαύτη οὐδὲ τὸ πρότερον οὐδὲ τὸ ἔσχατον, ὥστε ἐπακοῦσαι Θεὸν ἀνθρώπου, ὅτι Κύριος συνεξεπολέμησε τῷ Ἰσραήλ.(10,14) " […] ο Θεός πολέμησε μαζί με το Ισραήλ."
10,16Καὶ ἔφυγον οἱ πέντε βασιλεῖς οὗτοι καὶ κατεκρύβησαν εἰς τὸ σπήλαιον τὸ ἐν Μακηδά.
10,17καὶ ἀπηγγέλη τῷ Ἰησοῦ λέγοντες· εὕρηνται οἱ πέντε βασιλεῖς κεκρυμμένοι ἐν τῷ σπηλαίῳ τῷ ἐν Μακηδά.
10,18καὶ εἶπεν Ἰησοῦς· κυλίσατε λίθους ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ σπηλαίου καὶ καταστήσατε ἄνδρας φυλάσσειν ἐπ' αὐτούς,
10,19ὑμεῖς δὲ μὴ ἑστήκατε καταδιώκοντες ὀπίσω τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν καὶ καταλάβετε τὴν οὐραγίαν αὐτῶν καὶ μὴ ἀφῆτε εἰσελθεῖν εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν· παρέδωκε γὰρ αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν.(10,19) "Εσείς όμως μη σταματήσετε να καταδιώκετε τους εχθρούς σας και χτυπήστε τους στα νώτα και μην τους αφήσετε να μπουν στις πόλεις τους. Διότι ο Θεός σας τους παρέδωσε στα χέρια σας."
Ο Θεός λέει στον Ιησού να «κυνηγήσουν τους εχθρούς τους και να τους χτυπήσουν στα νώτα. Να μην αφήσουν κανέναν να ξεφύγει, διότι ο «ο Κύριος ο Θεός τους έχει παραδώσει στα χέρια σας»
10,20καὶ ἐγένετο ὡς κατέπαυσεν Ἰησοῦς καὶ πᾶς υἱὸς Ἰσραὴλ κόπτοντες αὐτοὺς κοπὴν μεγάλην σφόδρα ἕως εἰς τέλος, καὶ οἱ διασῳζόμενοι διεσώθησαν εἰς τὰς πόλεις τὰς ὀχυράς,
10,21καὶ ἀπεστράφη πᾶς ὁ λαὸς πρὸς Ἰησοῦν εἰς Μακηδὰ ὑγιεῖς, καὶ οὐκ ἔγρυξεν οὐδεὶς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ.
10,22καὶ εἶπεν Ἰησοῦς· ἀνοίξατε τὸ σπήλαιον καὶ ἐξαγάγετε τοὺς πέντε βασιλεῖς τούτους ἐκ τοῦ σπηλαίου.
10,23καὶ ἐξηγάγοσαν τοὺς πέντε βασιλεῖς ἐκ τοῦ σπηλαίου, τὸν βασιλέα Ἱερουσαλὴμ καὶ τὸν βασιλέα Χεβρὼν καὶ τὸν βασιλέα Ἱεριμοὺθ καὶ τὸν βασιλέα Λαχὶς καὶ τὸν βασιλέα Ὀδολλάμ.
10,24καὶ ἐπεὶ ἐξήγαγον αὐτοὺς πρὸς Ἰησοῦν, καὶ συνεκάλεσεν Ἰησοῦς πάντα Ἰσραήλ, καὶ τοὺς ἐναρχομένους τοῦ πολέμου τοὺς συμπορευομένους αὐτῷ, λέγων αὐτοῖς· προπορεύεσθε καὶ ἐπίθετε τοὺς πόδας ὑμῶν ἐπὶ τοὺς τραχήλους αὐτῶν. καὶ προσελθόντες ἐπέθηκαν τοὺς πόδας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς τραχήλους αὐτῶν.(10,24-26)
Ο Ιησούς του Ναυή λέει στους στρατηγούς του να «βάλουν τα πόδια τους στους λαιμούς των βασιλιάδων». Λέει ακόμα ότι «έτσι θα κάνει ο Κύριος σε όλους τους εχθρούς σας». Μετά τους σκοτώνει και κρεμάει τα κουφάρια τους σε δέντρα.
(10,24) "[…] «βάλτε τα πόδια σας στο λαιμό αυτών των βασιλιάδων […]»"
(10,25) "[…] «έτσι θα κάνει ο Κύριος σε όλους τους εχθρούς σας […]»"
(10,26) "Ο Ιησούς τους σκότωσε και τους κρέμασε σε πέντε δέντρα μέχρι το βράδι."
10,25καὶ εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς· μὴ φοβηθῆτε αὐτοὺς μηδὲ δειλιάσητε· ἀνδρίζεσθε καὶ ἰσχύετε, ὅτι οὕτω ποιήσει Κύριος πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς ὑμῶν, οὓς ὑμεῖς καταπολεμεῖτε αὐτούς.
10,26καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς Ἰησοῦς καὶ ἐκρέμασεν αὐτοὺς ἐπὶ πέντε ξύλων, καὶ ἦσαν κρεμάμενοι ἐπὶ τῶν ξύλων ἕως ἑσπέρας.
10,27καὶ ἐγενήθη πρὸς ἡλίου δυσμὰς ἐνετείλατο Ἰησοῦς καὶ καθεῖλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ξύλων καὶ ἔῤῥιψαν αὐτοὺς εἰς τὸ σπήλαιον, εἰς ὃ κατεφύγοσαν ἐκεῖ, καὶ ἐπεκύλισαν λίθους ἐπὶ τὸ σπήλαιον ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
10,28Καὶ τὴν Μακηδὰ ἐλάβοσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἐφόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ ἐξωλόθρευσαν πᾶν ἐμπνέον, ὃ ἦν ἐν αὐτῇ, καὶ οὐ κατελείφθη οὐδεὶς ἐν αὐτῇ διασεσωσμένος καὶ διαπεφευγώς· καὶ ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Μακηδὰ ὃν τρόπον ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Ἱεριχώ.(10,28-42)
Το 34ο φονικό του Θεού
Ο Ιησούς με διαταγή του Θεού, σκοτώνει τους πάντες και τα πάντα ή όπως το θέτει η Βίβλος, «ο Κύριος την παρέδωσε στα χέρια των Ισραηλιτών» και αυτοί «εξολόθρευσε ό,τι ανέπνεε.»
(10,28) "Εκείνη την ημέρα κατέλαβαν και τη Μακηδά και σκότωσαν με το ξίφος ό,τι ανέπνεε σε αυτήν και κανείς δε γλίτωσε. Και έκαναν στον βασιλιά της Μακηδά, ό,τι έκαναν στον βασιλιά της Ιεριχούς."
10,29καὶ ἀπῆλθεν Ἰησοῦς καὶ πᾶς Ἰσραὴλ μετ' αὐτοῦ ἐκ Μακηδὰ εἰς Λεβνὰ καὶ ἐπολιόρκει Λεβνά.(10,29) "Και έφυγαν ο Ιησούς και όλοι οι Ισραηλίτες από τη Μακηδά καὶ πήγαν στη Λεβνά και την πολιόρκησαν."
10,30καὶ παρέδωκεν αὐτὴν Κύριος εἰς χεῖρας Ἰσραήλ, καὶ ἔλαβον αὐτὴν καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς καὶ ἐφόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ, καὶ οὐ κατελείφθη ἐν αὐτῇ διασεσωσμένος καὶ διαπεφευγώς· καὶ ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ αὐτῆς ὃν τρόπον ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Ἱεριχώ.(10,30) "Και την παρέδωσε και αυτήν ο Κύριος στα χέρια των Ισραηλιτών, την κατέλαβαν και συνέλαβαν τον βασιλιά της σκότωσαν ό,τι ανέπνεε σε αυτήν και κανείς δε γλίτωσε. Και έκαναν στον βασιλιά της Λεβνά, ό,τι έκαναν στον βασιλιά της Ιεριχούς."
10,31καὶ ἀπῆλθεν Ἰησοῦς καὶ πᾶς Ἰσραὴλ μετ' αὐτοῦ ἐκ Λεβνὰ εἰς Λαχὶς καὶ περιεκάθισεν αὐτὴν καὶ ἐπολιόρκει αὐτήν.
10,32καὶ παρέδωκε Κύριος τὴν Λαχὶς εἰς τὰς χεῖρας Ἰσραήλ, καὶ ἔλαβεν αὐτὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ καὶ ἐφόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ ἐξωλόθρευσαν αὐτήν, ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Λεβνά.(10,32) "Και παρέδωσε τη Λαχίς ο Κύριος στα χέρια των Ισραηλιτών, την κατέλαβαν την δεύτερη ημέρα και σκότωσαν ό,τι ανέπνεε σε αυτήν και κανείς δε γλίτωσε, όπως έκαναν και στη Λεβνά."
10,33τότε ἀνέβη Ἐλὰμ βασιλεὺς Γαζὲρ βοηθήσων τῇ Λαχίς, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Ἰησοῦς ἐν στόματι ξίφους καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ἕως τοῦ μὴ καταλειφθῆναι αὐτῶν σεσωσμένον καὶ διαπεφευγότα.(10,33) "Τότε ο Ελάμ, ο βασιλιάς της Γαζέρ, ήρθε να βοηθήσει τη Λαχίς. Και ο Ιησούς τους πάταξε κι αυτόν και το λαό του, μέχρι που δεν έμεινε κανένας."
10,34καὶ ἀπῆλθεν Ἰησοῦς καὶ πᾶς Ἰσραὴλ μετ' αὐτοῦ ἐκ Λαχὶς εἰς Ὀδολλὰμ καὶ περιεκάθισεν αὐτὴν καὶ ἐξεπολιόρκησεν αὐτήν.(10,34) "Μετά από αυτό έφυγαν ο Ιησούς και όλοι οι Ισραηλίτες από την Λαχίς και πήγαν στην Οδολλάμ. Στρατοπέδευσαν εκεί και την πολιόρκησαν."
10,35καὶ παρέδωκεν αὐτὴν Κύριος ἐν χειρὶ Ἰσραήλ, καὶ ἔλαβεν αὐτὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἐφόνευσεν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους, καὶ πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ ἐφόνευσαν, ὃν τρόπον ἐποίησαν τῇ Λαχίς.(10,35) "Και την παρέδωσε και αυτήν ο Κύριος στα χέρια των Ισραηλιτών και την κατέλαβαν εκείνη την ημέρα και σκότωσαν με τα σπαθιά τους ό,τι ανέπνεε σε αυτήν όπως έκαναν και στη Λαχίς."
10,36καὶ ἀπῆλθεν Ἰησοῦς καὶ πᾶς Ἰσραὴλ μετ' αὐτοῦ εἰς Χεβρὼν καὶ περιεκάθισεν αὐτήν.(10,36) "Μετά έφυγαν ο Ιησούς και όλοι οι Ισραηλίτες και πήγαν στη Χεβρών και στρατοπέδευσαν εκεί."
10,37καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ πᾶν τὸ ἐμπνέον, ὅσα ἦν ἐν αὐτῇ, οὐκ ἦν διασεσωσμένος· ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Ὀδολλάμ, ἐξωλόθρευσαν αὐτὴν καὶ ὅσα ἦν ἐν αὐτῇ.(10,37) "Και την πάταξαν τόσο αυτήν όσο και ό,τι ανέπνεε σε αυτήν, κανείς δε διασώθηκε. Όπως έκαναν στην Οδολλάμ, εξολόθρευσαν ό,τι υπήρχε σε αυτήν."
10,38καὶ ἀπέστρεψεν Ἰησοῦς καὶ πᾶς Ἰσραὴλ εἰς Δαβὶρ καὶ περικαθίσαντες αὐτὴν(10,38) "Και έφυγαν ο Ιησούς και όλοι οι Ισραηλίτες και πήγαν στην Δαβίρ και στρατοπέδευσαν εκεί."
10,39ἔλαβον αὐτὴν καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ ἐξωλόθρευσαν αὐτὴν καὶ πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ καὶ οὐ κατέλιπον αὐτῇ οὐδένα διασεσωσμένον· ὃν τρόπον ἐποίησαν τῇ Χεβρὼν καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῆς, οὕτως ἐποίησαν τῇ Δαβὶρ καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῆς.(10,39) "Συνέλαβαν τον βασιλιά της και κατέλαβαν τις γύρω πόλεις και εξολόθρευσαν ό,τι ανέπνεε και δε σώθηκε κανείς. Όπως έκαναν στη Χεβρών και τον βασιλιά της, όπως έκαναν στη Δαβίρ και τον βασιλιά της."
10,40καὶ ἐπάταξεν Ἰησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν τῆς ὀρεινῆς καὶ τὴν Ναγὲβ καὶ τὴν πεδινὴν καὶ τὴν Ἀσηδὼθ καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῆς, οὐ κατέλιπον αὐτῶν σεσωσμένον· καὶ πᾶν ἐμπνέον ζωῆς ἐξωλόθρευσεν, ὃν τρόπον ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ,(10,40) "Ο Ιησούς κατέλαβε όλη την περιοχή: τις ορεινές περιοχές και τη Ναγέβ, τις πεδικές περιοχές και την Ασηδώθ και συνέλαβε τους βασιλιάδες της, δε σώθηκε κανείς. Και κάθε τι που ανέπνεε το εξολόθρευσε, όπως διέταξε ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ."
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με τις γενοκτονίες.
10,41ἀπὸ Κάδης Βαρνῆ ἕως Γάζης, πᾶσαν τὴν Γοσὸμ ἕως τῆς Γαβαών,
10,42καὶ πάντας τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν καὶ τὴν γῆν αὐτῶν ἐπάταξεν Ἰησοῦς εἰσάπαξ, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ συνεπολέμει τῷ Ἰσραήλ.(10,42) "Ο Ιησούς με την μία συνέλαβε όλους τους βασιλιάδες της περιοχής και κατέλαβε την γη τους, διότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ πολεμούσε μαζί τους."
Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουνίου 2014