ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
κεφάλαιο 19
Διάφοροι Κανόνες
19,1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·
19,2λάλησον τῇ συναγωγῇ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς· ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἅγιος ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.(19,2) "Θα είστε άγιοι, γιατί εγώ ο Κύριος και Θεός σας είμαι άγιος."
Μόνον ο Θεός είναι άγιος;
19,3ἕκαστος πατέρα αὐτοῦ καὶ μητέρα αὐτοῦ φοβείσθω, καὶ τὰ σάββατά μου φυλάξεσθε· ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.(19,3.30)
Να τηρείτε το Σάββατο και να σέβεστε τα ιερά μου. Εγώ είμαι ο Κύριος.
Πρέπει οπωσδήποτε να τηρούμε το Σάββατο;
19,4 οὐκ ἐπακολουθήσετε εἰδώλοις καὶ θεοὺς χωνευτοὺς οὐ ποιήσετε ὑμῖν· ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.
19,5καὶ ἐὰν θύσητε θυσίαν σωτηρίου τῷ Κυρίῳ, δεκτὴν ὑμῶν θύσετε.
19,6ᾗ ἂν ἡμέρᾳ θύσετε, βρωθήσεται καὶ τῇ αὔριον· καὶ ἐὰν καταλειφθῇ ἕως ἡμέρας τρίτης, ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται.(19,6-8)
Μην τρώτε κρέατα θυσίας την τρίτη μέρα, αλλιώς ο Θεός θα σας εξολοθρεύσει.
Ξέρετε τώρα, σαν το ψάρι και τον μουσαφίρη, την τρίτη μέρα βρωμάει.
19,7ἐὰν δὲ βρώσει βρωθῇ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ἄθυτόν ἐστιν, οὐ δεχθήσεται.
19,8ὁ δὲ ἔσθων αὐτὸ ἁμαρτίαν λήψεται, ὅτι τὰ ἅγια Κυρίου ἐβεβήλωσε· καὶ ἐξολοθρευθήσονται αἱ ψυχαὶ αἱ ἔσθουσαι ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῶν.
19,9Καὶ ἐκθεριζόντων ὑμῶν τὸν θερισμὸν τῆς γῆς ὑμῶν, οὐ συντελέσετε τὸν θερισμὸν ὑμῶν τοῦ ἀγροῦ σου ἐκθερίσαι, καὶ τὰ ἀποπίπτοντα τοῦ θερισμοῦ σου οὐ συλλέξεις.
19,10καὶ τὸν ἀμπελῶνά σου οὐκ ἐπανατρυγήσεις, οὐδὲ τὰς ρῶγας τοῦ ἀμπελῶνός σου συλλέξεις· τῷ πτωχῷ καὶ τῷ προσηλύτῳ καταλείψεις αὐτά· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.(19,10)
Αφήστε μερικά σταφύλια πάνω στο κλήμα για φτωχούς και ταξιδιώτες. Καλή ιδέα!
19,11Οὐ κλέψετε, οὐ ψεύσεσθε, οὐδὲ συκοφαντήσει ἕκαστος τὸν πλησίον.(19,11)
Μην κλέβετε, μην λέτε ψέματα και μην συκοφαντείτε.
Είναι κακό να κλέβεις ή να λες ψέματα;
19,12καὶ οὐκ ὀμεῖσθε τῷ ὀνόματί μου ἐπ᾿ ἀδίκῳ καὶ οὐ βεβηλώσετε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.
19,13οὐκ ἀδικήσεις τὸν πλησίον καὶ οὐχ ἁρπάσεις καὶ οὐ μὴ κοιμηθήσεται ὁ μισθὸς τοῦ μισθωτοῦ σου παρὰ σοὶ ἕως πρωΐ.(19,13)
Μην αδικείτε, μην κλέβετε, μην κρατάτε τους μισθούς των υπαλλήλων σας.
19,14οὐ κακῶς ἐρεῖς κωφόν, καὶ ἀπέναντι τυφλοῦ οὐ προσθήσεις σκάνδαλον, καὶ φοβηθήσῃ Κύριον τὸν Θεόν σου· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.(19,14) "Μην κακολογείτε τους κουφούς και μην βάζετε εμπόδια μπροστά στους τυφλούς."
19,15Οὐ ποιήσετε ἄδικον ἐν κρίσει· οὐ λήψῃ πρόσωπον πτωχοῦ, οὐδὲ μὴ θαυμάσῃς πρόσωπον δυνάστου· ἐν δικαιοσύνῃ κρινεῖς τὸν πλησίον σου.(19,15)
Να κρίνεις δίκαια τον πλησίον σου.
(Αν είναι κανένας ξένος, άλλη ιστορία…)
Να κρίνουμε ή να μην κρίνουμε;
19,16οὐ πορεύσῃ δόλῳ ἐν τῷ ἔθνει σου, οὐκ ἐπιστήσῃ ἐφ᾿ αἷμα τοῦ πλησίον σου· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.(19,16)
Μην είστε ύπουλοι.
19,17οὐ μισήσεις τὸν ἀδελφόν σου τῇ διανοίᾳ σου· ἐλεγμῷ ἐλέγξεις τὸν πλησίον σου καί οὐ λήψῃ δι᾿ αὐτὸν ἁμαρτίαν.(19,17)
Μην μισήσεις τον αδελφό σου.
Πρέπει να αγαπάμε τους άλλους ή να τους μισούμε;
19,18καὶ οὐκ ἐκδικᾶταί σου ἡ χείρ, καὶ οὐ μηνιεῖς τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ σου, καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν· ἐγώ εἰμι Κύριος.(19,18)
Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου.
Αυτός είναι σίγουρα ο καλύτερος στίχος του Λευιτικού και ένας από τους καλύτερους όλης της Βίβλου.
Πώς πρέπει να φερόμαστε στους άπιστους;
Πρέπει να αγαπάμε τους άλλους ή να τους μισούμε;
19,19Τὸν νόμον μου φυλάξεσθε· τὰ κτήνη σου οὐ κατοχεύσεις ἑτεροζύγῳ, καὶ τὸν ἀμπελῶνά σου οὐ κατασπερεῖς διάφορον, καὶ ἱμάτιον ἐκ δύο ὑφασμένον κίβδηλον οὐκ ἐπιβαλεῖς σεαυτῷ.(19,19)
Μην αφήνετε τις αγελάδες να διασταυρώνονται, μην σπέρνετε ανάμεικτους σπόρους στο χωράφι και μην ανακατεύετε τα υλικά στα υφάσματα.
19,20Καὶ ἐάν τὶς κοιμηθῇ μετὰ γυναικὸς κοίτην σπέρματος, καὶ αὕτη ᾖ οἰκέτις διαπεφυλαγμένη ἀνθρώπῳ, καὶ αὐτὴ λύτροις οὐ λελύτρωται, ἢ ἐλευθερία οὐκ ἐδόθη αὐτῇ, ἐπισκοπὴ ἔσται αὐτοῖς, οὐκ ἀποθανοῦνται, ὅτι οὐκ ἀπηλευθερώθη.(19,20-22)
"Επισκοπή" σημαίνει τιμωρία. Αν ένας άντρας κάνει σεξ με μια σκλάβα, τιμωρούνται και οι δύο (ακόμη κι αν την βίασε;).
Επιτρέπεται η δουλεία;
19,21καὶ προσάξει τῆς πλημμελείας αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου κριὸν πλημμελείας·
19,22καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς ἐν τῷ κριῷ τῆς πλημμελείας ἔναντι Κυρίου περὶ τῆς ἁμαρτίας, ἧς ἥμαρτε, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ ἡ ἁμαρτία, ἣν ἥμαρτεν.
19,23Ὅταν δὲ εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν, καὶ καταφυτεύσετε πᾶν ξύλον βρώσιμον καὶ περικαθαριεῖτε τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτοῦ· ὁ καρπὸς αὐτοῦ τρία ἔτη ἔσται ὑμῖν ἀπερικάθαρτος, οὐ βρωθήσεται.(19,23)
Ο καρπός των οπωροφόρων είναι μιαρός για τρία χρόνια αφότου φυτευτεί το δέντρο.
19,24 καὶ τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ ἔσται πᾶς ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἅγιος αἰνετὸς τῷ Κυρίῳ.(19,26) "Μην τρώτε πάνω στα βουνά, μην χρησιμοποιείτε μαντεία και μην προβλέπετε το μέλλον."
Τέρμα τα πικνίκ και το δελτίο καιρού! Για ωροσκόπια ούτε κουβέντα!
Εγκρίνει ο Θεός την μαγεία;
Η Βίβλος καταδικάζει την αστρολογία;

(19,27) "Μην κάνετε σισόη με τα μαλλιά του κεφαλιού σας και μην αλλάζετε την όψη του πηγουνιού σας."
Η "σισόη" είναι ένα περίπλοκο χτένισμα της εποχής. Μην κάνετε περίτεχνα χτενίσματα στα μαλλιά σας ή τα γένια σας! Ενημερώστε τον κομμωτή σας!
19,25ἐν δὲ τῷ ἔτει τῷ πέμπτῳ φάγεσθε τὸν καρπόν, πρόσθεμα ὑμῖν τὰ γενήματα αὐτοῦ· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.
19,26Μὴ ἔσθετε ἐπὶ τῶν ὀρέων καὶ οὐκ οἰωνιεῖσθε, οὐδὲ ὀρνιθοσκοπήσεσθε.
19,27οὐ ποιήσετε σισόην ἐκ τῆς κόμης τῆς κεφαλῆς ὑμῶν, οὐδὲ φθερεῖτε τὴν ὄψιν τοῦ πώγωνος ὑμῶν.
19,28καὶ ἐντομίδας οὐ ποιήσετε ἐπὶ ψυχῇ ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ γράμματα στικτὰ οὐ ποιήσετε ἐν ὑμῖν· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.(19,28) "Μην χαράξετε το δέρμα σας και μην κάνετε στικτά γράμματα στο σώμα σας."
Τέρμα τα τρύπια αυτιά! Μην τυχόν κάνετε piercing και τατουάζ!
19,29οὐ βεβηλώσεις τὴν θυγατέρα σου ἐκπορνεῦσαι αὐτὴν καὶ οὐκ ἐκπορνεύσει ἡ γῆ, καὶ ἡ γῆ πλησθήσεται ἀνομίας.
19,30Τὰ σάββατά μου φυλάξεσθε καὶ ἀπὸ τῶν ἁγίων μου φοβηθήσεσθε· ἐγώ εἰμι Κύριος.
19,31οὐκ ἐπακολουθήσετε ἐγγαστριμύθοις καὶ τοῖς ἐπαοιδοῖς οὐ προσκολληθήσεσθε, ἐκμιανθῆναι ἐν αὐτοῖς· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.(19,31) "Μην ακολουθήσετε αυτούς που κάνουν προβλέψεις."
Μακριά λοιπον από καφετζούδες και χαρτορίχτρες!
Εγκρίνει ο Θεός την μαγεία;
19,32ἀπὸ προσώπου πολιοῦ ἐξαναστήσῃ καὶ τιμήσεις πρόσωπον πρεσβυτέρου καὶ φοβηθήσῃ τὸν Θεόν σου· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.(19,32)
Να σέβεστε τους ηλικιωμένους.
19,33Ἐὰν δέ τὶς προσέλθῃ ὑμῖν προσήλυτος ἐν τῇ γῇ ὑμῶν, οὐ θλίψετε αὐτόν·(19,33-34)
"Τους ξένους να τους έχετε σαν δικούς σας ανθρώπους και να τους αγαπάτε σαν τον εαυτό σας."
Πώς πρέπει να φερόμαστε στους ξένους;
19,34ὡς ὁ αὐτόχθων ἐν ὑμῖν ἔσται ὁ προσήλυτος ὁ προσπορευόμενος πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἀγαπήσεις αὐτὸν ὡς σεαυτόν, ὅτι προσήλυτοι ἐγενήθητε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.
19,35οὐ ποιήσετε ἄδικον ἐν κρίσει, ἐν μέτροις καὶ ἐν σταθμοῖς καὶ ἐν ζυγοῖς.(19,35-36)
Να φέρεστε τίμια, μην εξαπατάτε τους άλλους.
19,36ζυγὰ δίκαια καὶ σταθμία δίκαια καὶ χοῦς δίκαιος ἔσται ἐν ὑμῖν· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, ὁ ἐξαγαγὼν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
19,37Καὶ φυλάξεσθε πάντα τὸν νόμον μου καὶ πάντα τὰ προστάγματά μου καὶ ποιήσετε αὐτά· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.
Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2012