ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
κεφάλαιο 20
Διάφορες ποινές
20,1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·
20,2καὶ τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ λαλήσεις· ἐάν τὶς ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἢ ἀπὸ τῶν γεγενημένων προσηλύτων ἐν Ἰσραήλ, ὃς ἂν δῷ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ ἄρχοντι, θανάτῳ θανατούσθω· τὸ ἔθνος τὸ ἐπὶ τῆς γῆς λιθοβολήσουσιν αὐτὸν ἐν λίθοις.(20,2)
Όποιος παραδώσει κάποιον απόγονό του στην λατρεία του Μολώχ, θα θανατωθεί με λιθοβολισμό.
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με το λιθοβολισμό.
Εγκρίνει ο Θεός τις ανθρωποθυσίες;
20,3καὶ ἐγὼ ἐπιστήσω τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον καὶ ἀπολῶ αὐτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ὅτι τοῦ σπέρματος αὐτοῦ ἔδωκεν ἄρχοντι, ἵνα μιάνῃ τὰ ἅγιά μου καὶ βεβηλώσῃ τὸ ὄνομα τῶν ἡγιασμένων μοι.
20,4ἐὰν δὲ ὑπερόψει ὑπερίδωσιν οἱ αὐτόχθονες τῆς γῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου, ἐν τῷ δοῦναι αὐτὸν τοῦ σπέρματος αὐτοῦ ἄρχοντι, τοῦ μὴ ἀποκτεῖναι αὐτόν,(20,4-5)
Αν αρνηθείτε να σκοτώσετε με λιθοβολισμό τον καταδικασμένο, ο Θεός θα σκοτώσει εσάς, την οικογένειά σας και όλους όσους συμφωνούν μαζί σας.
20,5καὶ ἐπιστήσω τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον καὶ τὴν συγγένειαν αὐτοῦ καὶ ἀπολῶ αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς ὁμονοοῦντας αὐτῷ, ὥστε ἐκπορνεύειν αὐτὸν εἰς τοὺς ἄρχοντας ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῶν.
20,6καὶ ψυχή, ἣ ἐὰν ἐπακολουθήσῃ ἐγγαστριμύθοις ἢ ἐπαοιδοῖς, ὥστε ἐκπορνεῦσαι ὀπίσω αὐτῶν, ἐπιστήσω τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐκείνην καὶ ἀπολῶ αὐτὴν ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.(20,6)
Ο Θεός θα σκοτώσει όποιον παίρνει στα σοβαρά μαντείες και προβλέψεις.
Είπαμε, μακριά από μέντιουμ και αστρολόγους! (Εδώ που τα λέμε…)
20,7καὶ ἔσεσθε ἅγιοι, ὅτι ἅγιος ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν·(20,7) "Θα είστε άγιοι, γιατί άγιος είμαι κι εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας."
Μόνο ο Θεός είναι άγιος;
20,8καὶ φυλάξεσθε τὰ προστάγματά μου καὶ ποιήσετε αὐτά· ἐγὼ Κύριος ὁ ἁγιάζων ὑμᾶς.
20,9ἄνθρωπος ἄνθρωπος, ὃς ἂν κακῶς εἴπῃ τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ, θανάτῳ θανατούσθω· πατέρα αὐτοῦ ἢ μητέρα αὐτοῦ κακῶς εἶπεν; ἔνοχος ἔσται.(20,9-16)
Κατάλογος ανθρώπων που πρέπει να θανατωθούν:
Όποιος κακολογεί τους γονείς του όποιος άντρας κάνει σεξ με την γυναίκα του πλησίον του, με την γυναίκα του πατέρα του, με την νύφη του, με άλλον άντρα, με την γυναίκα του και την μητέρα της μαζί, όποιος άντρας ή γυναίκα κάνει σεξ με ζώο —και το ζώο θανατώνεται επίσης.
Εγκρίνει ο Θεός την θανατική ποινή;
Τι λέει η Βιβλος για τα παιδιά , την ομοφυλοφιλία , την θανατική ποινή , την γονεϊκή φροντίδα , την τιμωρία των εγκλημάτων;

(20,9) "Όποιος κακολογήσει τον πατέρα και την μητέρα του, να θανατωθεί."
Μήπως καλύτερα πιπέρι στο στόμα;
20,10ἄνθρωπος ὃς ἂν μοιχεύσηται γυναῖκα ἀνδρός, ἢ ὃς ἂν μοιχεύσηται γυναῖκα τοῦ πλησίον, θανάτῳ θανατούσθωσαν, ὁ μοιχεύων καὶ ἡ μοιχευομένη.(20,10)
Οι μοιχοί πρέπει να θανατωθούν.
Πώς πρέπει να τιμωρούνται οι μοιχοί;
20,11καὶ ἐάν τὶς κοιμηθῇ μετὰ γυναικὸς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἀσχημοσύνην τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἀπεκάλυψε, θανάτῳ θανατούσθωσαν, ἀμφότεροι ἔνοχοί εἰσι.(20,11)
Αν ένας άντρας κάνει σεξ με την γυναίκα του πατέρα του, να θανατωθούν και οι δύο.
20,12καὶ ἐάν τὶς κοιμηθῇ μετὰ νύμφης αὐτοῦ, θανάτῳ θανατούσθωσαν ἀμφότεροι· ἠσεβήκασι γάρ, ἔνοχοί εἰσι.(20,12)
Αν ένας άντρας κάνει σεξ με την νύφη του, να θανατωθούν και οι δύο.
20,13καὶ ὃς ἂν κοιμηθῇ μετά ἄρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα ἐποίησαν ἀμφότεροι· θανάτῳ θανατούσθωσαν, ἔνοχοί εἰσιν.(20,13)
Αν ένας άντρας κάνει σεξ με άλλον άντρα, να θανατωθούν και οι δύο.
Πώς πρέπει να φερόμαστε στους ομοφυλόφιλους;
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με την ομοφυλοφιλία.
20,14ὃς ἂν λάβῃ γυναῖκα καὶ τὴν μητέρα αὐτῆς, ἀνόμημά ἐστιν, ἐν πυρὶ κατακαύσουσιν αὐτὸν καὶ αὐτάς, καὶ οὐκ ἔσται ἀνομία ἐν ὑμῖν.(20,14)
Αν ένας άντρας κάνει σεξ με την γυναίκα του και την μητέρα της (ακούγεται ενδιαφέρον!) να θανατωθούν και οι τρεις τους στην πυρά.
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με την θανάτωση στην πυρά.
20,15καὶ ὃς ἂν δῷ κοιτασίαν αὐτοῦ ἐν τετράποδι, θανάτῳ θανατούσθω, καὶ τὸ τετράπουν ἀποκτενεῖτε.(20,15)
Αν ένας άντρας κάνει σεξ με ζώο, να θανατωθεί και αυτός και το ζώο.
(Μα τι φταίει το έρημο το ζώο;)
Αν ένας άντρας κάνει σεξ με ζώο;
20,16καὶ γυνή, ἥτις προσελεύσεται πρὸς πᾶν κτῆνος βιβασθῆναι αὐτὴν ὑπ᾿ αὐτοῦ, ἀποκτενεῖτε τὴν γυναῖκα καὶ τὸ κτῆνος· θανάτῳ θανατούσθωσαν, ἔνοχοί εἰσιν.(20,16)
Αν μια γυναίκα κάνει σεξ με ζώο, να θανατωθεί και αυτή και το ζώο.
(Πάλι το ζώο την πληρώνει…)
20,17ὃς ἂν λάβῃ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ ἐκ πατρὸς αὐτοῦ ἢ ἐκ μητρὸς αὐτοῦ καὶ ἴδῃ τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς καὶ αὕτη ἴδῃ τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ, ὄνειδός ἐστιν, ἐξολοθρευθήσονται ἐνώπιον υἱῶν γένους αὐτῶν· ἀσχημοσύνην ἀδελφῆς αὐτοῦ ἀπεκάλυψεν, ἁμαρτίαν κομιοῦνται.(20,17.19-21)
Μην αποκαλύψετε την γύμνια της αδελφής σας, ούτε της γυναίκας του θείου σας ή του αδελφού σας. Πείτε τους να φοράνε τα ρούχα τους μόλις σας δουν.
Η αιμομιξία απαγορεύεται;
20,18καὶ ἀνήρ, ὃς ἂν κοιμηθῇ μετὰ γυναικὸς ἀποκαθημένης καὶ ἀποκαλύψῃ τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς, τὴν πηγὴν αὐτῆς ἀπεκάλυψε, καὶ αὕτη ἀπεκάλυψε τὴν ρύσιν τοῦ αἵματος αὐτῆς· ἐξολοθρευθήσονται ἀμφότεροι ἐκ τῆς γενεᾶς αὐτῶν.(20,18)
Μην κάνετε σεξ με γυναίκες που έχουν περίοδο, αλλιώς θα εξοριστείτε από το λαό σας.
Πώς πρέπει να τιμωρείται ένας άντρας που κάνει σεξ με γυναίκα που έχει περίοδο;
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με την έμμηνο ρύση.
20,19καὶ ἀσχημοσύνην ἀδελφῆς πατρός σου καὶ ἀδελφῆς μητρός σου οὐκ ἀποκαλύψεις· τὴν γὰρ οἰκειότητα ἀπεκάλυψεν, ἁμαρτίαν ἀποίσονται.(20,19-21)
Μην κάνετε σεξ με την θεία σας, ούτε με την γυναίκα του θείου σας, ούτε με την γυναίκα του αδελφού σας.

(20,19) "Μην αποκαλύψεις την γύμνια της αδελφής της μητέρας σου ή του πατέρα σου."

(20,21-22)
Μην κάνετε σεξ με την γυναίκα του θείου σας ή του αδελφού σας γιατί θα πεθάνετε άτεκνοι.
(Κι αν έχετε ήδη παιδιά; Χμμμ…)
20,20ὃς ἂν κοιμηθῇ μετὰ τῆς συγγενοῦς αὐτοῦ, ἀσχημοσύνην τῆς συγγενείας αὐτοῦ ἀπεκάλυψεν, ἄτεκνοι ἀποθανοῦνται.
20,21ὃς ἐὰν λάβῃ γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἀκαθαρσία ἐστίν· ἀσχημοσύνην τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἀπεκάλυψεν, ἄτεκνοι ἀποθανοῦνται.
20,22Καὶ φυλάξασθε πάντα τὰ προστάγματά μου, καὶ τὰ κρίματά μου καὶ ποιήσετε αὐτά, καὶ οὐ μὴ προσοχθίσῃ ὑμῖν ἡ γῆ, εἰς ἣν ἐγὼ εἰσάγω ὑμᾶς ἐκεῖ κατοικεῖν ἐπ᾿ αὐτῆς.
20,23καὶ οὐχὶ πορεύεσθε τοῖς νομίμοις τῶν ἐθνῶν, οὓς ἐξαποστέλλω ἀφ᾿ ὑμῶν· ὅτι ταῦτα πάντα ἐποίησαν, καὶ ἐβδελυξάμην αὐτούς.(20,23)
Παρά την γενική εντύπωση για το αντίθετο, ο Θεός της Βίβλου δεν αγαπά όλους τους ανθρώπους. Ορισμένους τους βδελύσσεται, δηλαδή τους σιχαίνεται και τους μισεί.
Αγαπάει ο Θεός όλους τους ανθρώπους;
20,24 καὶ εἶπα ὑμῖν· ὑμεῖς κληρονομήσετε τὴν γῆν αὐτῶν, καὶ ἐγὼ δώσω ὑμῖν αὐτὴν ἐν κτήσει, γῆν ρέουσαν γάλα καὶ μέλι· ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, ὃς διώρισα ὑμᾶς ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν.
20,25καὶ ἀφοριεῖτε αὐτοὺς ἀνὰ μέσον τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν καὶ ἀνὰ μέσον τῶν κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων καὶ ἀνὰ μέσον τῶν πετεινῶν τῶν καθαρῶν καὶ τῶν ἀκαθάρτων, καὶ οὐ βδελύξετε τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἐν τοῖς κτήνεσι, καὶ ἐν τοῖς πετεινοῖς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἑρπετοῖς τῆς γῆς, ἃ ἐγὼ ἀφώρισα ὑμῖν ἐν ἀκαθαρσίᾳ.
20,26καὶ ἔσεσθέ μοι ἅγιοι, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, ὁ ἀφορίσας ὑμᾶς ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν, εἶναι ἐμοί.
20,27Καὶ ἀνὴρ ἢ γυνή, ὃς ἂν γένηται αὐτῶν ἐγγαστρίμυθος ἢ ἐπαοιδός, θανάτῳ θανατούσθωσαν ἀμφότεροι· λίθοις λιθοβολήσετε αὐτούς, ἔνοχοί εἰσι.(20,27)
Θανατώστε με λιθοβολισμό όσους μαντεύουν και προβλέπουν το μέλλον.
(Πάνε εκείνες οι καλές εποχές… γι’ αυτό γεμίσαμε ωροσκόπια και μέντιουμ.)
Τι αναφέρει η Βίβλος σχετικά με το λιθοβολισμό.
Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2012