ΜΑΛΑΧΙΑΣ
Κεφάλαιο 3
Οι πιστοί θα αμειφθούν
3,1Ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου, καὶ ἐπιβλέψεται ὁδὸν πρὸ προσώπου μου, καὶ ἐξαίφνης ἥξει εἰς τὸν ναὸν ἑαυτοῦ Κύριος, ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε, καὶ ὁ ἄγγελος τῆς διαθήκης, ὃν ὑμεῖς θέλετε· ἰδοὺ ἔρχεται, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.(3,1) "«Να, στέλνω τον άγγελό μου να ετοιμάσει τον δρόμο για μένα. Ξαφνικά θα φτάσει στον ναό του ο Κύριος τον οποίο ζητάτε και ο άγγελος της διαθήκης τον οποίο θέλετε. Να, έρχεται», λέει ο Κύριος ο παντοκράτορας."
Το Ευαγγέλιο του Μάρκου ισχυρίζεται ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής εκπλήρωσε την προφητεία του Μαλαχία. Αλλά η προφητεία του Μαλαχία λέει ότι ο Θεός θα στείλει τον Ηλία πριν από «την μεγάλη και τρομερή ημέρα του Κυρίου» κατά την οποία ο κόσμος θα γίνει παρανάλωμα πυρός. Ακόμα κι έτσι, ο Ιωάννης ο βαπτιστής αρνήθηκε νέτα-σκέτα ότι ήταν ο Ηλίας (ή Ηλιού) στο Ιω 1,21 και επιπλέον η γη δεν καταστράφηκε με την εμφάνιση του Ιωάννη. (Το ίδιο σχόλιο αφορά και τον στ. 4,5)
3,2καὶ τίς ὑπομενεῖ ἡμέραν εἰσόδου αὐτοῦ; ἢ τίς ὑποστήσεται ἐν τῇ ὀπτασίᾳ αὐτοῦ; διότι αὐτός εἰσπορεύεται ὡς πῦρ χωνευτηρίου καὶ ὡς ποιὰ πλυνόντων.
3,3καὶ καθιεῖται χωνεύων καὶ καθαρίζων ὡς τὸ ἀργύριον καὶ ὡς τὸ χρυσίον· καὶ καθαρίσει τοὺς υἱοὺς Λευὶ καὶ χεεῖ αὐτοὺς ὥσπερ τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον· καὶ ἔσονται τῷ Κυρίῳ προσάγοντες θυσίαν ἐν δικαιοσύνῃ.
3,4καὶ ἀρέσει τῷ Κυρίῳ θυσία Ἰούδα καὶ Ἱερουσαλήμ, καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος καὶ καθὼς τὰ ἔτη τὰ ἔμπροσθεν.
3,5καὶ προσάξω πρὸς ὑμᾶς ἐν κρίσει καὶ ἔσομαι μάρτυς ταχὺς ἐπὶ τὰς φαρμακοὺς καὶ ἐπὶ τὰς μοιχαλίδας καὶ ἐπὶ τοὺς ὀμνύοντας τῷ ὀνόματί μου ἐπὶ ψεύδει καὶ ἐπὶ τοὺς ἀποστεροῦντας μισθὸν μισθωτοῦ καὶ τοὺς καταδυναστεύοντας χήραν καὶ τοὺς κονδυλίζοντας ὀρφανοὺς καὶ τοὺς ἐκκλίνοντας κρίσιν προσηλύτου καὶ τοὺς μὴ φοβουμένους με, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.(3,5) "«[…] θα είμαι γρήγορος μάρτυρας κατά των μάγων, των μοιχαλίδων, όσων ορκίζονται ψέματα στο όνομά μου, αυτών που στερούν τους μισθωτούς από τον μισθό τους, όσων καταδυναστεύουν τις χήρες και χτυπούν τους ορφανούς, όσων διαστρέφουν την κρίση των ξένων και όσων δε με φοβούνται», λέει ο Κύριος ο παντοκράτορας."
Ο Θεός δεν εγκρίνει την μοιχεία, τα ψέματα (ειδικά αν γίνονται με όρκο στο όνομά του), τους καταπιεσμένους εργάτες και την κακομεταχείριση των χηρών, των ορφανών και των ξένων. Άραγε αυτό σημαίνει ότι δεν εγκρίνει και την δουλεία;
Εγκρίνει ο Θεός την δουλεία;
3,6Διότι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι·(3,6) "«Διότι είμαι ο Κύριος, ο Θεός σας και δεν αλλάζω.»"
Μετανιώνει/μετανοεί ο Θεός;
3,7καὶ ὑμεῖς οἱ υἱοὶ Ἰακὼβ οὐκ ἀπέχεσθε ἀπὸ τῶν ἀδικιῶν τῶν πατέρων ὑμῶν, ἐξεκλίνατε νόμιμά μου καὶ οὐκ ἐφυλάξασθε. ἐπιστρέψατε πρός με, καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. καὶ εἴπατε· ἐν τίνι ἐπιστρέψομεν;
3,8μήτι πτερνιεῖ ἄνθρωπος Θεόν; διότι ὑμεῖς πτερνίζετέ με. καὶ ἐρεῖτε· ἐν τίνι ἐπτερνίσαμέν σε; ὅτι τὰ ἐπιδέκατα καὶ αἱ ἀπαρχαὶ μεθ' ὑμῶν εἰσι·(3,8-10) Ο Θεός θα σας καταραστεί αν δεν του θυσιάσετε τα καλύτερα από την σοδειά σας.
(3,8) "«Μήπως είναι σωστό ο άνθρωπος να ληστεύει τον Θεό; Διότι εσείς με ληστεύετε. Και θα πείτε: 'Πώς σε ληστεύουμε'; Με το να κρατάτε την δεκάτη και τα πρώτα προϊόντα σας.»"
Ο Θεός είναι θύμα ληστείας των ανθρώπων που δεν πληρώνουν τους φόρους τους σε θυσίες.
(3,9) "«Το παραβλέπετε, και έτσι με ληστεύετε. Ορίστε, το έτος ολοκληρώθηκε.»"
(3,10) "«Πήγατε όλα τα προϊόντα στις αποθήκες και στον οίκο του βρίσκονται τα αρπαγμένα. Αλλάξτε τακτική σε αυτό», λέει ο Κύριος ο παντοκράτορας, «αλλιώς δε θα ανοίξω τους καταρράκτες του ουρανού και δε θα σκορπίσω την ευλογία μου σε σας, μέχρι να ικανοποιηθώ.»"
3,9καὶ ἀποβλέποντες ὑμεῖς ἀποβλέπετε, καὶ ἐμὲ ὑμεῖς πτερνίζετε· τὸ ἔτος συνετελέσθη.
3,10καὶ εἰσηνέγκατε πάντα τὰ ἐκφόρια εἰς τοὺς θησαυρούς, καὶ ἔσται ἡ διαρπαγὴ αὐτοῦ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. ἐπιστρέψατε δὴ ἐν τούτῳ, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, ἐὰν μὴ ἀνοίξω ὑμῖν τοὺς καταῤῥάκτας τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐκχεῶ τὴν εὐλογίαν μου ὑμῖν ἕως τοῦ ἱκανωθῆναι.
3,11καὶ διαστελῶ ὑμῖν εἰς βρῶσιν καὶ οὐ μὴ διαφθείρω ὑμῶν τὸν καρπὸν τῆς γῆς, καὶ οὐ μὴ ἀσθενήσῃ ὑμῶν ἡ ἄμπελος ἡ ἐν τῷ ἀγρῷ, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.
3,12καὶ μακαριοῦσιν ὑμᾶς πάντα τὰ ἔθνη, διότι ἔσεσθε ὑμεῖς γῆ θελητή, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.
3,13Ἐβαρύνατε ἐπ' ἐμὲ τοὺς λόγους ὑμῶν, λέγει Κύριος, καὶ εἴπατε· ἐν τίνι κατελαλήσαμεν κατὰ σοῦ;
3,14εἴπατε· μάταιος ὁ δουλεύων Θεῷ, καὶ τί πλέον ὅτι ἐφυλάξαμεν τὰ φυλάγματα αὐτοῦ καὶ διότι ἐπορεύθημεν ἱκέται πρὸ προσώπου Κυρίου παντοκράτορος;
3,15καὶ νῦν ἡμεῖς μακαρίζομεν ἀλλοτρίους, καὶ ἀνοικοδομοῦνται πάντες ποιοῦντες ἄνομα καὶ ἀντέστησαν τῷ Θεῷ καὶ ἐσώθησαν.
3,16ταῦτα κατελάλησαν οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ· καὶ προσέσχε Κύριος καὶ εἰσήκουσε καὶ ἔγραψε βιβλίον μνημοσύνου ἐνώπιον αὐτοῦ τοῖς φοβουμένοις τὸν Κύριον καὶ εὐλαβουμένοις τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
3,17καὶ ἔσονταί μοι, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, εἰς ἡμέραν, ἣν ἐγὼ ποιῶ εἰς περιποίησιν, καὶ αἱρετιῶ αὐτοὺς ὃν τρόπον αἱρετίζει ἄνθρωπος τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν δουλεύοντα αὐτῷ.
3,18καὶ ἐπιστραφήσεσθε καὶ ὄψεσθε ἀναμέσον δικαίου καὶ ἀναμέσον ἀνόμου καὶ ἀναμέσον τοῦ δουλεύοντος Θεῷ καὶ τοῦ μὴ δουλεύοντος.(3,18) "«Τότε θα στραφείτε και θα δείτε την διαφορά ανάμεσα στον δίκαιο και τον παράνομο, αυτόν που είναι δούλος του Θεού και αυτόν που δεν είναι.»"
Έχει υπάρξει ποτέ δίκαιος άνθρωπος;
Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιουλίου 2014