ΜΑΛΑΧΙΑΣ
Κεφάλαιο 4
Η ημέρα της κρίσης
4,1Διότι ἰδοὺ ἡμέρα Κυρίου ἔρχεται καιομένη ὡς κλίβανος καὶ φλέξει αὐτούς, καὶ ἔσονται πάντες οἱ ἀλλογενεῖς καὶ πάντες οἱ ποιοῦντες ἄνομα καλάμη, καὶ ἀνάψει αὐτοὺς ἡ ἡμέρα ἡ ἐρχομένη, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, καὶ οὐ μὴ ὑπολειφθῇ ἐξ αὐτῶν ῥίζα οὐδὲ κλῆμα.(4,1-3) Ο Θεός θα κάψει όλους τους «παράνομους» και οι καλοί πιστοί και ενάρετοι θα περπατάνε πάνω στις στάχτες τους σαν μοσχάρια που μόλις ελευθερώθηκαν.
(4,) "Διότι έρχεται η ημέρα του Κυρίου και θα καίει σαν φούρνος και θα τους κάψει. Όλοι οι αλλοεθνείς και όλοι παράνομοι θα είναι σαν τις καλαμιές, και η ημέρα που έρχεται θα τους κάψει», λέει ο Κύριος ο παντοκράτορας, «και δε θα μείνει από αυτούς ούτε ρίζα, ούτε κλαδί.»"
(4,2) "Για εσάς που φοβάστε το όνομά μου, θα ανατείλει ήλιος δικαιοσύνης και στα φτερά του θα υπάρχει ίαση και θα βγείτε και θα σκιρτήσετε σαν τα μοσχάρια που τα ελευθέρωσαν από τα δεσμά τους.»"
(4,3) "«Και θα καταπατήσετε τους παρανόμους, διότι θα είναι στάχτη κάτω από τα πόδια σας εκείνη την ημέρα, κατά την οποία θα πράξω», λέει ο Κύριος ο παντοκράτορας."
4,2καὶ ἀνατελεῖ ὑμῖν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά μου ἥλιος δικαιοσύνης καὶ ἴασις ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτοῦ, καὶ ἐξελεύσεσθε καὶ σκιρτήσετε ὡς μοσχάρια ἐκ δεσμῶν ἀνειμένα.
4,3καὶ καταπατήσετε ἀνόμους, διότι ἔσονται σποδὸς ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἐγὼ ποιῶ, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.
4,4καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστελῶ ὑμῖν Ἠλίαν τὸν Θεσβίτην, πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ,(4,4) [KJV 4:5] "«Θα σας στείλω τον Ηλία τον Θεσβίτη προτού έρθει η μεγάλη και επιφανής μέρα του Κυρίου.»"
(Βλ. σχόλιο για τον στ. 3,1)
4,5ὃς ἀποκαταστήσει καρδίαν πατρὸς πρὸς υἱὸν καὶ καρδίαν ἀνθρώπου πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, μὴ ἐλθὼν πατάξω τὴν γῆν ἄρδην.(4,5) [KJV 4:6] "«ο οποίος θα αποτασταστήσει την αγάπη του πατέρα προς τον υιό και του ανθρώπου προς τον πλησίον του, αλλιώς θα έρθω και θα καταστρέψω την γη ολοκληρωτικά.»"
Θα καταραστεί την γη ξανά ο Θεός;
4,6μνήσθητι νόμου Μωσῆ τοῦ δούλου μου, καθότι ἐνετειλάμην αὐτῷ ἐν Χωρὴβ πρὸς πάντα τὸν Ἰσραὴλ προστάγματα καὶ δικαιώματα.(4,6) [KJV 4:4] "«Να θυμάστε πάντα το νόμο του δούλου μου, Μωυσή, όλες τις εντολές που του έδωσα στη Χωρήβ, προσταγές και δικαιώματα για όλους του Ισραηλίτες."
Πρέπει να τηρούμε τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης;
Πού παρέλαβε ο Μωυσής τις Δέκα Εντολές;
Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιουλίου 2014